Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopalle perustuslaki Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin toimielimet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Unionin toimielimet


Ulkoasiainministeri


Johdanto
Nimitysmenettely
Toimivaltuudet
Euroopan ulkoisen toiminnan yksikkö
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Ulkoasiainministerin viran perustaminen on perustuslain merkittävimpiä uudistuksia. Euroopan unionin (EU) ulkoinen toiminta tehostunee ja yhtenäistynee, kun unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) henkilöityy ulkoasiainministerissä.

Ulkoasiainministerin viran perustamista pohdittiin pitkään sekä valmistelukunnassa että hallitustenvälisessä konferenssissa .

Nyt aikaan saadulla toimielinuudistuksella on yhdistetty YUTP:n korkean edustajan ja ulkoasiainkomissaarin toimet. Ulkoasiainministerin viran perustamisesta määrätään perustuslakisopimuksen I-28 artiklassa. Hänen tehtävänään on johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kaikin käytössä olevin välinein.

Ulkoasiainministeri ei kuitenkaan yksin varmista unionin ulkoista edustusta. Perustuslaissa määrätään nimenomaisesti komission tehtäväksi huolehtia unionin edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta. Perustuslain I-22 artiklan mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja , joka valmistelee Eurooppa-neuvoston kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana, huolehtii lisäksi omalla tasollaan unionin ulkoisesta edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa asioissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta unionin ulkoasiainministerin toimivaltaa. Perustuslaissa ei siis täsmennetä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja ulkoasiainministerin välistä työnjakoa, vaan annetaan heidän tehtäviensä määräytyä toimielinten käytännön työssä.

[ Takaisin sivun alkuun ]

NIMITYSMENETTELY

Eurooppa-neuvosto nimittää unionin ulkoasiainministerin määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella. Eurooppa-neuvosto voi keskeyttää hänen toimikautensa samaa menettelyä noudattaen kuin nimityksessä.

Ulkoasiainministeri toimii myös komission varapuheenjohtajana. Tässä ominaisuudessa hän kuuluu komissioon, jonka kokoonpanon hyväksymisestä Euroopan parlamentti äänestää ennen kuin komissio aloittaa tehtävissään. Hoitaessaan komissiossa näitä tehtäviä, ja ainoastaan näiden tehtävien osalta, unionin ulkoasiainministerin on noudatettava komission menettelytapoja. Hallitustenvälisessä konferenssissa käytyjen keskustelujen tuloksena perustuslakisopimuksessa on täsmennetty, että jos Euroopan parlamentti antaa komissiolle epäluottamuslauseen, ministeriä koskee erityiskohtelu, sillä hänen on "erottava niistä tehtävistä, joita hän on hoitanut komissiossa". Tämä tarkoittaa, että hän voi jatkaa tehtäviään neuvostossa odottaessaan uuden komission muodostamista.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TOIMIVALTUUDET

Ulkoasiainministerillä on työssään kaksoisrooli, kuten valmistelukunta ja hallitustenvälinen konferenssi asian ilmaisevat: hän hoitaa ministerineuvoston valtuuttamana yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa samalla, kun hän toimii komission yhtenä varapuheenjohtajana.

Ulkoasiainministeri johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hänellä on ulkopolitiikassa aloiteoikeus ja hän toteuttaa tätä politiikkaa ministerineuvoston valtuuksin. Samalla tavalla hän toimii yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alalla. Näitä valtuuksia käyttäessään ulkoasiainministerin on noudatettava komissiossa vallitsevaa kollegisen päätöksenteon periaatetta.

Perustuslakisopimuksessa määrätään, että unionin ulkoasiainministeri, joka toimii ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana, osallistuu lisäksi ehdotuksillaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen ja valvoo Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston tekemien eurooppapäätösten täytäntöönpanoa. Hän huolehtii yhdessä ministerineuvoston kanssa siitä, että YUTP:n periaatteita noudatetaan (III-294 artikla).

Hän edustaa Euroopan unionia yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuuluvissa asioissa, käy unionin nimissä poliittista vuoropuhelua ja esittää unionin kannan kansainvälisissä järjestöissä ja kansainvälisissä konferensseissa. Hän sovittaa myös yhteen unionin jäsenvaltioiden toiminnan näissä elimissä (III-305 artikla). Hänet voidaan myös kutsua esittämään unionin kanta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvostossa siellä käsiteltävänä olevasta aiheesta turvallisuusneuvoston jäseninä olevien jäsenvaltioiden pyynnöstä, jos unioni on määritellyt kantansa kyseisestä aiheesta (III-305 artikla).

Lisäksi unionin erityiset edustajat (jotka ministerineuvosto on nimennyt ja valtuuttanut hoitamaan poliittisia erityistehtäviä) toimivat unionin ulkoasiainministerin alaisuudessa (III-302 artikla).

Unionin ulkoasiainministeri on myös yksi Euroopan komission varapuheenjohtajista. Hän vastaa tässä ominaisuudessa ulkosuhteista ja unionin ulkoisen toiminnan muiden näkökohtien yhteensovittamisesta. EU:n on huolehdittava johdonmukaisuudesta ulkoisen toimintansa eri alojen välillä sekä näiden ja muun politiikkansa välillä. Ministerineuvosto ja komissio huolehtivat unionin ulkoasiainministerin avustamana tästä johdonmukaisuudesta ja tekevät siinä tarkoituksessa yhteistyötä (III-292 artikla).

[ Takaisin sivun alkuun ]

EUROOPAN ULKOISEN TOIMINNAN YKSIKKÖ

Ulkoasiainministerin tehtäviin kuuluu myös ulkoasiainhallinnon yksikön johtaminen. Tämä yksikkö koostuu lähes 125 maassa olevista edustustoista. Perustuslaissa määrätään Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamisesta. Tämä yksikkö avustaa ulkoasiainministeriä hänen tehtäviensä hoidossa (III-296 artikla).

Yksikkö perustetaan ulkoasiainministerin alaisuuteen ministerineuvoston tekemällä päätöksellä, jota varten sen on ensin kuultava Euroopan parlamenttia ja saatava komission hyväksyntä. Yksikkö koostuu ministerineuvoston pääsihteeristön ja komission toimivaltaisista yksiköistä lähtöisin olevista virkamiehistä ja jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä. Tämä yksikkö toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden ulkoasianhallinnon kanssa.

Kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä toimiva EU:n edustustojen henkilöstö valitaan tästä yksiköstä.

Hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn julistuksen mukaan tarpeelliset järjestelyt Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamiseksi tehdään Euroopan perustuslakisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
I-28 Ulkoasiainministerin nimittäminen, asema ja vastuu Uusia määräyksiä
I-22 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan asema Uusia määräyksiä
III-292-III-328 (V osasto) Unionin ulkoinen toiminta Huomattavia muutoksia
III-296 Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustaminen -
Julistus Euroopan ulkoisen toiminnan yksikön perustamisesta Euroopan ulkoisen toiminnan yksikkö Uusia määräyksiä

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita perustuslakisopimuksen tekstejä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun