Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's institutioner


EU-udenrigsministeren


Indledning
Udnævnelsesprocedure
Beføjelser
Tjeneste for EU's optræden udadtil
Oversigtstabel

INDLEDNING

Oprettelsen af posten som EU-udenrigsminister er en af de vigtigste nyskabelser i forfatningen. Takket være denne person skulle EU's indsats udadtil blive mere effektiv og sammenhængende, idet EU-udenrigsministeren reelt bliver EU's stemme på det fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiske område (FUSP).

Oprettelsen af posten som EU-udenrigsminister har været drøftet længe både af deltagerne i konventet og under regeringskonferencen .

Denne institutionelle nyskabelse er en sammensmeltning af den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og kommissæren for eksterne anliggender. Posten som EU-udenrigsminister oprettes i medfør af artikel I-28 i forfatningstraktaten. EU-udenrigsministerens rolle går ud på at føre den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik ved hjælp af alle de instrumenter, der står til EU-udenrigsministerens rådighed.

EU-udenrigsministeren vil imidlertid ikke være den eneste, som skal varetage EU's repræsentation udadtil. I forfatningen tildeles Kommissionen udtrykkeligt opgaven med at repræsentere EU med undtagelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. I anliggender vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik bestemmes det i artikel I-22 at formanden for Det Europæiske Råd ud over at forberede og lede Det Europæiske Råds arbejde også vil få til opgave på sit niveau at varetage EU's repræsentation udadtil , uden at dette berører EU-udenrigsministerens beføjelser. Forfatningsteksten præciserer imidlertid ikke, hvordan arbejdsfordelingen mellem formanden for Det Europæiske Råd og EU-udenrigsministeren skal være, idet det overlades til den institutionelle praksis at fastlægge deres respektive roller.

[ Top ]

UDNÆVNELSESPROCEDUREN

Det Europæiske Råd udnævner med kvalificeret flertal og med samtykke fra Kommissionens formand EU's udenrigsminister. Det Europæiske Råd kan bringe hans eller hendes hverv til ophør efter samme procedure.

EU-udenrigsministeren varetager ligeledes hvervet som Europa-Kommissionens næstformand. Han er medlem af Kommissionen, der skal godkendes som kollegium af Europa-Parlamentet ved afstemning, inden den tiltræder. I forbindelse med varetagelsen af sine ansvarsområder i Kommissionen og kun med hensyn til disse er EU-udenrigsministeren underlagt de procedurer, der gælder for Kommissionen. Efter en række debatter på regeringskonferencen præciseres det nu i forfatningstraktaten, at EU-udenrigsministeren, i tilfælde af at Europa-Parlamentet vedtager et mistillidsvotum mod kollegiet, får særbehandling, idet EU-udenrigsministeren skal "nedlægge de hverv, denne udøver i Kommissionen", hvilket betyder, at EU-udenrigsministeren fortsat kan udføre sine opgaver i Rådet, indtil der er nedsat en ny Kommission.

[ Top ]

BEFØJELSER

EU-udenrigsministeren bærer det, der i forbindelse med konventets arbejde og på regeringskonferencen blev kaldt en "dobbelt kasket": han eller hun er på en gang Ministerrådets bemyndigede i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og en af Kommissionens næstformænd.

EU-udenrigsministeren varetager EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Med henblik herpå har han eller hun initiativret med hensyn til udenrigspolitikken, og gennemfører den som Ministerrådets bemyndigede. Det samme gælder den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Når EU-udenrigsministeren handler inden for rammerne af dette mandat, er han eller hun ikke omfattet af princippet om, at Kommissionen fungerer som et kollegium.

I forfatningstraktaten bestemmes det, at EU-udenrigsministeren ud over at være formand for Udenrigsrådet med sine forslag bidrager til udarbejdelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og sørger for, at de europæiske afgørelser, der vedtages af Det Europæiske Råd og Ministerrådet, gennemføres. Han eller hun påser sammen med Ministerrådet, at de principper, der ligger til grund for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, overholdes (artikel III-294).

I anliggender vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik repræsenteres EU af EU-udenrigsministeren, som på EU's vegne fører den politiske dialog og udtrykker EU's holdning i internationale organisationer og på internationale konferencer. Han eller hun sikrer tilrettelæggelsen af samordningen af medlemsstaternes optræden i internationale sammenhænge (artikel III-305), og kan således på anmodning fra de medlemsstater, der sidder i FN's sikkerhedsråd, indbydes til at fremlægge EU's holdning til et bestemt emne, når EU har fastlagt en holdning til dette emne (artikel III-305).

Endvidere udøver EU's særlige repræsentanter (udpeget af Ministerrådet med et mandat til at behandle særlige politikspørgsmål) deres mandat under EU-udenrigsministerens myndighed (artikel III-302).

Dels er EU's udenrigsminister ligeledes en af Europa-Kommissionens næstformænd. Han eller hun er i denne institution ansvarlig for de eksterne forbindelser og for koordineringen af de andre aspekter af EU's optræden udadtil. EU påser således, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder inden for dets optræden udadtil og mellem disse og dets øvrige politikker. Ministerrådet og Kommissionen, der bistås af EU-udenrigsministeren, sikrer denne sammenhæng og samarbejder i den henseende (artikel III-292).

[ Top ]

TJENESTE FOR EU's OPTRÆDEN UDADTIL

Endelig leder EU-udenrigsministeren en diplomatisk tjeneste omfattende delegationer i næsten 125 lande. I henhold til forfatningsteksten skal der oprettes en tjeneste for EU's optræden udadtil, som skal bistå EU-udenrigsministeren under udøvelsen af dennes hverv (artikel III-296).

Denne tjeneste oprettes ved beslutning af Ministerrådet efter høring af Europa-Parlamentet og efter godkendelse af Kommissionen og under EU-udenrigsministerens ansvar. Denne tjeneste vil bestå af embedsmænd fra de kompetente tjenester i Ministerrådets generalsekretariat og Kommissionen samt udstationeret personale fra de nationale diplomatiske tjenester. Denne tjeneste vil arbejde sammen med medlemsstaternes diplomatiske missioner. EU's delegationer i tredjelande og ved internationale organisationer sikrer EU's repræsentation.

I henhold til erklæringen, der findes som bilag til slutakten fra regeringskonferencen, træffes de nødvendige foranstaltninger, i forbindelse med etableringen af den europæiske tjeneste for EU's optræden udadtil, så snart forfatningstraktaten er underskrevet.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-28 EU-udenrigsministerens udnævnelse, rolle og ansvar Nye bestemmelser
I-22 Formanden for Det Europæiske Råds rolle Nye bestemmelser
III-292 til III-328 (Afsnit V) Unionens optræden udadtil Vigtige ændringer
III-296
Oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil -
Erklæringen om oprettelse af en tjeneste for EU's optræden udadtil Tjeneste for EU's optræden udadtil Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top