Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > Grundläggande principer för EU

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

Grundläggande principer för EU


Medlemskap i unionen


Inledning
Villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen
Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen
Frivilligt utträde ur unionen
Översiktstabell

INLEDNING

Konstitutionen innebär några små ändringar av bestämmelserna om medlemskap i unionen och förfarandet för anslutning. Nytt är vissa krav som hänger samman med EU:s grundläggande värderingar och som alla kandidatländer måste uppfylla. Förfarandet för anslutning ser likadant ut som i nuvarande fördrag.

Bestämmelserna om möjligheten att frånta en medlemsstat vissa rättigheter om den bryter mot unionens grundläggande värderingar bibehålls oförändrade, förutom att det krävs en större majoritet i rådet för att besluta om det.

När det däremot gäller utträde ur unionen införs genom konventionen en klausul om frivilligt utträde som för första gången gör det möjligt för en medlemsstat att lämna unionen. Detta innebär en stor förändring.

[ Till sidans början ]

VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP OCH FÖRFARANDE FÖR ANSLUTNING TILL UNIONEN

I artikel I-1 i konstitutionen fastställs att "unionen skall vara öppen för alla europeiska stater som respekterar dess värderingar och förbinder sig att gemensamt främja dem".

Villkoren för medlemskap samt förfarandet för anslutning till unionen slås fast i artikel I-58 i konstitutionen. I jämförelse med bestämmelserna i de nuvarande fördragen innebär konstitutionen inte några nämnvärda förändringar. I artikel I-58 fastställs att "unionen skall vara öppen för alla europeiska stater som respekterar de värden som anges i artikel I-2". Artikel I-2 innehåller några ytterligare kriterier jämfört med den nuvarande texten, bl.a. människans värdighet, jämlikhet och skydd av minoriteters rättigheter. Dessutom ska medlemsstaternas samhällen enligt artikeln kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet.

Konstitutionen bibehåller förfarandet för anslutning. Alla anslutningar ska beslutas enhälligt av rådet och godkännas av Europaparlamentet med absolut majoritet. Villkoren och formerna för anslutningen bestäms i ett avtal mellan medlemsstaterna och kandidatstaten som måste ratificeras av alla de avtalsslutande staterna.

[ Till sidans början ]

TILLFÄLLIGT UPPHÄVANDE AV RÄTTIGHETERNA TILL MEDLEMSKAP I UNIONEN

I de nuvarande fördragen finns en möjlighet att tillfälligt upphäva rättigheterna till medlemskap i unionen , om en medlemsstat allvarligt och under lång tid brutit mot unionens grundläggande värderingar (artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen). I ett sådant fall kan ministerrådet tillfälligt upphäva rösträtten för medlemsstaten i fråga samt vissa andra av dess rättigheter.

Konstitutionen (artikel I-59) innebär inga grundläggande förändringar av dessa bestämmelser. I förfarandet har endast det eventuella samrådet med oberoende personer ("de vises kommitté") avskaffats. Särskilda majoriteter måste till i Europeiska rådet, ministerrådet och Europaparlamentet med tanke på upphävandets konsekvenser.

[ Till sidans början ]

FRIVILLIGT UTTRÄDE UR UNIONEN

De nuvarande fördragen har slutits på obestämd tid och innehåller ingen klausul om utträde för en medlemsstat som önskar lämna unionen. Det enda exemplet på ett utträde hittills är Grönlands utträde 1985. Utträdet blev möjligt efter en fördragsändring som ratificerades av samtliga medlemsstater. Konstitutionen har nu en klausul om frivilligt utträde (artikel I-60), vilket innebär en stor förändring.

Utträdet kan ske när som helst och är inte knutet till någon översyn av konstitutionen eller andra villkor. Den medlemsstat som önskar utträda anmäler detta till Europeiska rådet som tar emot begäran. Unionen och medlemsstaten förhandlar fram ett avtal om utträde där man fastställer villkoren för utträdet och reglerar de framtida förbindelserna mellan denna stat och unionen. I artikel III-325 står hur man ska gå till väga. Ministerrådet tecknar detta avtal för unionens räkning genom att fatta beslut med kvalificerad majoritet och efter godkännande av Europaparlamentet. Företrädaren för den medlemsstat som önskar utträda ska inte delta i överläggningarna eller omröstningen.

Konstitutionen blir då inte längre tillämplig i den berörda staten från och med det datum som fastställs i avtalet om utträde eller, om inget avtal föreligger, två år efter det att ansökan om utträde lämnades till Europeiska rådet . Europeiska rådet får förlänga tidsfristen med ett enhälligt beslut och i enighet med den berörda medlemsstaten. Detta innebär att utträdet kan träda i kraft utan att unionen gett sitt godkännande. Denna klausul om frivilligt utträde ur unionen innebär därmed en viktig förändring.

Den stat som lämnat unionen kan bli medlem på nytt i enlighet med det normala förfarandet för anslutning som beskrivs i artikel I-58.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artikel Ämne Kommentar
I-1 Upprättande av unionen -
I-2 Unionens värden Viktiga ändringar
I-57 Villkor för medlemskap och förfarande för anslutning till unionen -
I-58 Tillfälligt upphävande av rättigheterna till medlemskap i unionen -
I-59 Frivilligt utträde ur unionen Nya bestämmelser
III-325 Avtal mellan unionen och tredjeländer -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Dessa faktablad förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan