Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopalle perustuslaki Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin perusperiaatteet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Unionin perusperiaatteet


Euroopan unioniin kuuluminen


Johdanto
Unioniin liittymistä koskevat vaatimukset ja menettely
Unionin jäsenyydestä johtuvien oikeuksien väliaikainen pidättäminen
Eroaminen unionista
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Perustuslakia koskeva sopimus aiheuttaa vähäisiä muutoksia määräyksiin, jotka koskevat unionin jäsenyyttä ja liittymismenettelyä. Perustuslaissa määrätään joitain uusia unionin arvoihin liittyviä vaatimuksia, joita kaikkien ehdokasmaiden on noudatettava. Unioniin liittymistä koskeva menettely säilyy sellaisena kuin siitä määrätään nykyisissä perussopimuksissa.

Määräykset, jotka koskevat mahdollisuutta pidättää jäsenvaltion tietyt oikeudet, jos se rikkoo unionin perusarvoja, säilytetään entisellään, mutta neuvostossa edellytettäviä enemmistöjä on lisätty.

Sen sijaan perustuslaissa otetaan käyttöön unionista eroamista koskeva lauseke, joka ensimmäistä kertaa antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden erota unionista. Tämä on merkittävä uudistus.

[ Takaisin sivun alkuun ]

UNIONIIN LIITTYMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET JA MENETTELY

Perustuslakia koskevan sopimuksen I-1 artiklan mukaan "unioniin voivat liittyä kaikki Euroopan valtiot, jotka kunnioittavat sen arvoja ja sitoutuvat edistämään niitä yhdessä".

Unioniin liittymistä koskevat vaatimukset ja menettely vahvistetaan perustuslakia koskevan sopimuksen I-58 artiklassa. Perustuslaki ei aiheuta merkittäviä muutoksia nykyisiin perussopimuksiin verrattuna. Sopimuksen I-58 artiklan mukaan "unioniin voivat liittyä kaikki Euroopan valtiot, jotka kunnioittavat 2 artiklassa tarkoitettuja arvoja ". Kyseinen artikla sisältää kuitenkin joitain lisävaatimuksia nykyiseen verrattuna. Siihen on sisällytetty maininta ihmisarvosta ja tasa-arvosta ja viitataan vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin. Lisäksi kyseisessä artiklassa täsmennetään, että jäsenvaltioille on yhteistä "moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo".

Perustuslaissa säilytetään liittymismenettely. Liittyminen edellyttää neuvoston yksimielistä päätöstä ja Euroopan parlamentin kaikkien jäsenten ehdottomalla enemmistöllä antamaa hyväksyntää. Liittymisehdoista ja -menettelyistä määrätään jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltion välisellä sopimuksella, joka kaikkien sopimusvaltioiden on ratifioitava.

[ Takaisin sivun alkuun ]

UNIONIN JÄSENYYDESTÄ JOHTUVIEN OIKEUKSIEN VÄLIAIKAINEN PIDÄTTÄMINEN

Nykyisissä perussopimuksissa määrätään mahdollisuudesta pidättää väliaikaisesti unionin jäsenyydestä johtuvat oikeudet , jos todetaan, että jäsenvaltio rikkoo vakavasti ja jatkuvasti unionin perusarvoja (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artikla). Tällaisessa tapauksessa neuvosto voi pidättää väliaikaisesti kyseisen jäsenvaltion äänioikeuden sekä tiettyjä muita sen oikeuksia.

Perustuslakia koskevassa sopimuksessa ei tehdä sisällöllisiä muutoksia näihin määräyksiin, jotka esitetään I-59 artiklassa. Menettelystä on poistettu ainoastaan mahdollinen riippumattomien henkilöiden ("viisaiden komitea") kuuleminen. Määräenemmistöä sovelletaan Eurooppa-neuvoston, neuvoston ja Euroopan parlamentin äänestyksissä ottaen huomioon tällaisten päätösten seuraukset.

[ Takaisin sivun alkuun ]

EROAMINEN UNIONISTA

Nykyisissä perussopimuksissa ei ole lauseketta, jonka mukaisesti jäsenvaltio voisi halutessaan erota unionista, ja sopimukset on tehty määräämättömäksi ajaksi. Ainoa ennakkotapaus on Grönlannin eroaminen vuonna 1985. Tällainen perussopimusten alueellinen soveltaminen tuli mahdolliseksi, kun perussopimuksia tarkistettiin kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimin muutoksin. Perustuslakiin on sisällytetty unionista eroamista koskeva lauseke (I-60 artikla). Tämä on merkittävä uudistus.

Eroaminen voi tapahtua milloin tahansa, eikä se liity perustuslain tarkistuksiin eikä muihin ehtoihin. Jäsenvaltio, joka päättää erota, ilmoittaa aikomuksestaan Eurooppa-neuvostolle, joka ottaa ilmoituksen käsiteltäväkseen. Unioni neuvottelee kyseisen jäsenvaltion kanssa ja tekee tämän kanssa sopimuksen eroamiseen sovellettavista menettelytavoista sekä kyseisen valtion ja unionin tulevista suhteista. Sovellettavasta menettelystä määrätään III-325 artiklassa. Kyseisen sopimuksen tekee unionin puolesta ministerineuvosto, joka tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. On syytä huomata, että eroavan jäsenvaltion edustaja ei osallistu asian käsittelyyn eikä äänestykseen neuvostossa.

Perustuslakia lakattaisiin siis soveltamasta asianomaiseen jäsenvaltioon sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jos sopimusta ei ole, kahden vuoden kuluttua Eurooppa-neuvostolle annetusta eroilmoituksesta. Eurooppa-neuvosto voi yksimielisellä päätöksellä ja kyseisen jäsenvaltion suostumuksella jatkaa kyseistä määräaikaa. Tämä tarkoittaa, että eroaminen voi tulla voimaan myös ilman, että unioni on antanut suostumuksensa. Tämä eroamista koskeva lauseke on näin ollen merkittävä uudistus.

Unionista eronnut jäsenvaltio voi liittyä uudelleen unioniin normaalin liittymismenettelyn mukaisesti, josta määrätään I-58 artiklassa.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artikla Aihe Huomautuksia
I-1 Unionin perustaminen -
I-2 Unionin arvot Huomattavia muutoksia
I-58 Unioniin liittymistä koskevat vaatimukset ja menettely -
I-59 Unionin jäsenyydestä johtuvien oikeuksien väliaikainen pidättäminen -
I-60 Eroaminen unionista Uusia määräyksiä
III-325 Unionin ja kolmansien maiden väliset sopimukset -

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita perustuslakisopimuksen tekstejä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun