Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > De grundlæggende principper for EU

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

De grundlæggende principper for EU


Medlemskab af EU


Indledning
Kriterierne for medlemskab og proceduren for tiltrædelse
Suspension af rettigheder, der følger af medlemskab af EU
Frivillig udtræden
Oversigtstabel

INDLEDNING

Forfatningstraktaten indeholder mindre ændringer af bestemmelserne om medlemskab af EU og proceduren for tiltrædelse. Forfatningen indfører nogle nye kriterier vedrørende EU's værdier, som skal opfyldes af ethvert kandidatland. Tiltrædelsesproceduren opretholdes, som den er ifølge de nugældende traktater.

Bestemmelserne om muligheden for at fratage en medlemsstat nogle af dens rettigheder, hvis den krænker EU's grundlæggende værdier, bibeholdes uændret, bortset fra at det nødvendige flertal i Rådet er blevet forhøjet.

Til gengæld indsættes der i forfatningen en bestemmelse om frivillig udtræden, som for første gang giver en medlemsstat mulighed for at udtræde af EU. Dette er en vigtig nyskabelse.

[ Top ]

KRITERIERNE FOR MEDLEMSKAB OG PROCEDUREN FOR TILTRÆDELSE

I artikel I-1 i forfatningstraktaten bestemmes det, at "Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer dens værdier og forpligter sig til at fremme dem i fællesskab".

Kriterierne for medlemskab og proceduren for tiltrædelse er fastlagt i forfatningstraktatens artikel I-58. I forhold til de nugældende traktater indeholder forfatningen ingen væsentlige ændringer af disse bestemmelser. I artikel I-58 bestemmes det, at "Unionen er åben for alle europæiske stater, der respekterer Unionens værdier i artikel I-2". Sidstnævnte artikel indeholder dog nogle supplerende kriterier i forhold til de nuværende bestemmelser, idet den også nævner menneskelig værdighed og ligestilling og henviser til rettighederne for personer, der tilhører mindretal. Desuden præciseres det i denne artikel, at medlemsstaternes samfund skal være præget af "pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd".

Forfatningen opretholder proceduren for tiltrædelse. Enhver tiltrædelse kræver enstemmighed i Rådet og godkendelse af Europa-Parlamentet , der udtaler sig med et flertal af sine medlemmer. Vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og kandidatlandet, som skal ratificeres af samtlige kontraherende stater.

[ Top ]

SUSPENSION AF RETTIGHEDER, DER FØLGER AF MEDLEMSKAB AF EU

De nugældende traktater åbner mulighed for at suspendere rettigheder, der følger af medlemskab af EU , hvis det fastslås, at en medlemsstat groft og vedvarende krænker EU's grundlæggende værdier (artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union). I sådanne tilfælde kan Rådet suspendere den pågældende medlemsstats stemmerettigheder samt visse andre af dens rettigheder.

Forfatningstraktaten indebærer ikke nogen grundlæggende ændringer af disse bestemmelser, der er anført i artikel I-59. I forbindelse med proceduren er det kun den eventuelle høring af uafhængige personer ("ekspertudvalget"), der er blevet afskaffet. Ved Det Europæiske Råds, Rådets og Europa-Parlamentets afstemninger kræves der særlige flertal, på grund af de følger sådanne afgørelser har.

[ Top ]

FRIVILLIG UDTRÆDEN

De nuværende traktater indeholder ingen bestemmelser om udtræden for en medlemsstat, der ønsker at udtræde af EU, og de er indgået for en ubestemt periode. Det eneste fortilfælde på dette område er Grønlands udtræden i 1985. Denne ændring af traktaternes territoriale anvendelsesområde blev mulig efter en traktatændring, som blev ratificeret af alle medlemsstater. Med forfatningen indføres der en bestemmelse om frivillig udtræden (artikel I-60), hvilket er en vigtig nyskabelse.

Udtræden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt og er ikke knyttet til revisioner af forfatningen eller andre betingelser. En medlemsstat, der ønsker at udtræde, meddeler dette til Det Europæiske Råd, som behandler meddelelsen. EU forhandler en aftale med den pågældende stat, ved hvilken de nærmere bestemmelser om statens udtræden og rammerne for de fremtidige forbindelser mellem denne stat og EU fastlægges. Proceduren i artikel III-325 finder anvendelse. Aftalen indgås på EU's vegne af Ministerrådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter godkendelse fra Europa-Parlamentet. Det bemærkes, at repræsentanten for den stat, der ønsker at udtræde, ikke deltager i hverken Rådets drøftelser eller afgørelser.

Forfatningen ophører med at finde anvendelse på den pågældende stat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen til Det Europæiske Råd af ønsket om at udtræde. Det Europæiske Råd kan efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutte at forlænge denne frist. Det betyder, at en udtræden kan træde i kraft, uden at EU har godkendt den. Denne bestemmelse om frivillig udtræden er således en vigtig nyskabelse.

En stat, der er udtrådt af EU, kan på ny tiltræde ifølge den normale tiltrædelsesprocedure i artikel I-58.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-1 Oprettelse af EU -
I-2 EU's værdier Væsentlige ændringer
I-58 Kriterier for medlemskab og procedure for tiltrædelse af EU -
I-59 Suspension af rettigheder, der følger af medlemskab af EU -
I-60 Frivillig udtræden af EU Nye bestemmelser
III-325 Aftaler mellem EU og tredjelande -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top