Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s beslutsförfaranden

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s beslutsförfaranden


Utvidgad omröstning med kvalificerad majoritet


Inledning
Utökad tillämpning av beslutsfattande med kvalificerad majoritet
Enhällighet
Förteckning över de artiklar som övergår till kvalificerad majoritet
Kvalificerad majoritet med "nödbroms"
Förteckning över nya artiklar som kräver kvalificerad majoritet
Sammanfattande tabell

INLEDNING

Den utökade tillämpningen av beslutsfattandet med kvalificerad majoritet är en viktig del i reformen av Europeiska unionens institutioner inför EU:s utvidgning. Beslutsfattandet med kvalificerad majoritet infördes i EU:s grundläggande fördrag, och det har utökats till nya bestämmelser vid varje reform av EU-fördragen. Den utökade tillämpningen av beslutsfattandet med kvalificerad majoritet kommer att ha en avgörande betydelse för unionen efter utvidgningen, eftersom det då kommer att bli allt svårare att uppnå enhällighet.

Det faktum att besluten fattas med kvalificerad majoritet kommer dessutom att få betydande konsekvenser för förhandlingarna mellan medlemsländerna i rådet. Om det är möjligt att fatta beslut med kvalificerad majoritet kommer delegationerna att vara mer öppna för kompromisslösningar, eftersom de vet att de inte längre kan blockera ett beslut genom att lägga in ett veto. I praktiken försöker rådet alltid att samla en så stor majoritet som möjligt kring ett förslag, och man uppnår ofta enighet trots att det i princip skulle vara möjligt att fatta beslutet med kvalificerad majoritet.

EU-konventet har föreslagit att beslutsfattandet med kvalificerad majoritet ska utökas . Regeringskonferensen har i stort sett godkänt detta förslag, men på vissa känsliga områden kommer kravet på enhällighet att behållas. I konstitutionen införs för övrigt ett antal nya artiklar där omröstning med kvalificerad majoritet kommer att tillämpas.

På tre områden har specialbestämmelser införts som möjliggör för en medlemsstat att föra ett ärende vidare till Europeiska rådet (kallas för "nödbroms") Det har gjort det möjligt att tillämpa beslutsfattandet med kvalificerad majoritet på de områdena.

Det har dessutom införts en övergångsbestämmelse som gör det möjligt att efter ett sista enhälligt beslut i Europeiska rådet fatta beslut med kvalificerad majoritet på områdena inre politik och åtgärder, som regleras i del III avdelning III i konstitutionen. Den här övergångsbestämmelsen behandlas mer ingående på temasidan Allmänna och avslutande bestämmelser.

[ Till sidans början ]

UTÖKAD TILLÄMPNING AV BESLUTSFATTANDE MED KVALIFICERAD MAJORITET

I konstitutionen utökas omröstningen med kvalificerad majoritet med ett tjugotal bestämmelser. I många fall går den här utökningen hand i hand med tillämpningen av det vanliga lagstiftningsförfarandet. ( Förteckning över artiklarna )

I tre särskilda fall kräver konstitutionen kvalificerad majoritet men innehåller specialbestämmelsen om "nödbroms". Den tillämpas på fri rörlighet för arbetstagare och på området med frihet, säkerhet och rättvisa. ( Förteckning över artiklarna )

Denna bestämmelse ger de medlemsstater som anser att de grundläggande principerna i landets system för social trygghet och rättssystemet hotas möjligheten att föra frågan vidare till Europeiska rådet. Om detta sker avbryts lagstiftningsförfarandet. Europeiska rådet ska då diskutera förslaget och inom en månad

Om ett förslag eller ett ändrat förslag på området för rättsliga och inrikes frågor blockeras under en viss tid, innehåller konstitutionen bestämmelser som medger ett fördjupat samarbete. Detta samarbete kan inledas mellan minst en tredjedel av medlemsstaterna kring förslaget i fråga.

I konstitutionen införs även ett antal nya artiklar där beslutsfattande med kvalificerad majoritet kommer att tillämpas. I vissa fall rör det sig om ett helt nytt område, vilket ger upphov till en ny EU-politik. Som exempel kan tas rymdpolitiken. I andra fall skapas endast en egen rättslig grund för åtgärder som tidigare antagits med kvalificerad majoritet utifrån en annan rättslig grund. Ett exempel på detta är det humanitära biståndet. I dessa fall medför konstitutionen alltså att redan gällande praxis förtydligas och görs mer öppen. ( Förteckning över artiklarna )

[ Till sidans början ]

ENHÄLLIGHET

Vissa artiklar kommer, helt eller delvis, även i fortsättningen att kräva beslut med enhällighet, eftersom de är av särskilt stor betydelse för unionen och medlemsstaterna. I konstitutionen införs även nya rättsliga grunder som på grund av sin särskilda betydelse kräver enhällighet.

Bland de områden som även fortsättningsvis kräver enhällighet återfinns följande:

Vissa institutionella frågor (valsystem, parlamentets sammansättning, vissa utnämningar, Regionkommitténs och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs sammansättning, institutionernas säten, språkregler, översyn av konstitutionen inklusive övergångsbestämmelser osv.).

[ Till sidans början ]

FÖRTECKNING ÖVER DE ARTIKLAR SOM ÖVERGÅR TILL KVALIFICERAD MAJORITET

Artikel I-24: Ministerrådets konstellationer
I artikel I-24.7 i konstitutionen föreskrivs att ordförandeskapet för de olika rådskonstellationerna, med undantag för rådet för utrikes frågor, ska innehas på grundval av ett system med jämlik rotation vars regler ska fastställas av Europeiska rådet i ett beslut. Detta beslut fattas hädanefter med kvalificerad majoritet.

Artikel I-37: Kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter
I artikel I-37.3 i konstitutionen föreskrivs att de allmänna regler och principer som ska gälla för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter ("kommittéförfarande") ska fastställas i en europeisk lag. Detta medför beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-141: Starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare
I konstitutionen föreskrivs att det vanliga lagstiftningsförfarandet ska tillämpas på frågor som rör etableringsfriheten när det gäller att starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare. Detta medför omröstning med kvalificerad majoritet.

Artikel III-179: Samordning av den ekonomiska politiken
I artikel III-179.4 i konstitutionen föreskrivs att kommissionen får lämna rekommendationer till en medlemsstat om dess ekonomiska politik inte är förenlig med de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken eller om dess politik kan äventyra den ekonomiska och monetära unionens funktion. I detta fall föreskrivs omröstning med kvalificerad majoritet utan att den berörda medlemsstatens röst beaktas. I de nuvarande fördragen föreskrivs att särskild kvalificerad majoritet krävs om ett förslag till lagtext från kommissionen inte antas.

Artikel III-184 : Alltför stort underskott
I artikel III-184 i konstitutionen föreskrivs det förfarande som ska tillämpas om det uppkommer ett alltför stort underskott i en medlemsstat. I artikel III-184.6, 9, 10 och 11 i konstitutionen föreskrivs omröstning med kvalificerad majoritet utan att den berörda medlemsstatens röst beaktas. I de nuvarande fördragen föreskrivs särskild kvalificerad majoritet (två tredjedelar av medlemsstaterna i stället för enkel majoritet) om en rättsakt inte har antagits på förslag från kommissionen. Beslutsfattandet förenklas alltså.

Artikel III-187: Europeiska centralbankssystemets (ECBS) stadga
I artikel III-187.3 i konstitutionen föreskrivs att vissa bestämmelser i Europeiska centralbankssystemet får ändras genom europeiska lagar. Omröstning med kvalificerad majoritet är alltså tillämplig.

Artikel III-223: Strukturfondernas och Sammanhållningsfondens uppgifter, huvudmål och organisation
När det gäller sammanhållningspolitiken föreskrivs i konstitutionen att europeiska lagar ska ange strukturfondernas och Sammanhållningsfondens uppgifter, huvudmål och organisation. Omröstning med kvalificerad majoritet kommer att tillämpas på denna artikel från och med den 1 januari 2007. Detta innebär att även kommande programperiod, som löper mellan 2007 och 2013, kommer att fordra beslut med enhällighet.

Artikel III-236: Gemensam transportpolitik
I konstitutionen föreskrivs att den gemensamma transportpolitiken ska genomföras genom europeiska lagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-263: Rättsliga och inrikes frågor: administrativt samarbete
I konstitutionen föreskrivs att rådet ska anta europeiska förordningar för att säkerställa ett administrativt samarbete mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och även mellan dessa myndigheter och kommissionen. Ministerrådet ska fatta beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel III-265: Kontroll vid gränser
I konstitutionen föreskrivs att unionen ska utarbeta en politik som gäller kontroll vid gränser. De särskilda bestämmelserna ska fastställas i europeiska lagar eller ramlagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-266: Asyl
När det gäller den gemensamma politiken avseende asyl ska bestämmelserna rörande ett gemensamt europeiskt asylsystem fastställas i europeiska lagar eller ramlagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-267: Invandring
I konstitutionen föreskrivs att bestämmelser för att utveckla en gemensam invandringspolitik ska fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. Detta innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet utom i ett fall: medlemsstaternas behåller sin vetorätt när det gäller att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa till deras territorium för att söka arbete.

Artikel III-272: Förebyggande av brottslighet
I konstitutionen föreskrivs att åtgärder för att uppmuntra medlemsstaternas åtgärder på området för förebyggande av brottslighet ska fastställas i europeiska lagar eller ramlagar.

Artikel III-273: Eurojust
När det gäller Eurojust föreskrivs i konstitutionen att dess struktur, arbetssätt, verksamhetsområde och uppgifter ska i detta hänseende regleras i europeiska lagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-275: Icke-operativt polissamarbete
När det gäller icke-operativt polissamarbete föreskrivs i artikel III-275.2 att de nödvändiga åtgärderna får fastställas i en lag eller ramlag efter beslut med kvalificerad majoritet av ministerrådet.

Artikel III-276: Europol
Enligt konstitutionen ska Europols struktur, arbetssätt, verksamhetsområden och uppgifter regleras i europeiska lagar, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-280: Kultur
När det gäller kultur föreskrivs i konstitutionen att stimulansåtgärder (dessa får dock inte omfatta någon harmonisering) ska fastställas av unionen i en lag eller ramlag, vilket innebär beslutsfattande med kvalificerad majoritet.

Artikel III-300: Initiativ från utrikesministern
I allmänhet behålls enhällighetsprincipen inom området för GUSP. Konventet föreslår emellertid undantag: Ministerrådet ska tillämpa kvalificerad majoritet när det antar beslut om

Genom en övergångsbestämmelse ges möjlighet att utöka tillämpningen av beslutsfattande med kvalificerad majoritet till ytterligare fall, om rådet med enhällighet beslutar detta.

Artikel III-311: Europeiska försvarsagenturen
I konstitutionen föreskrivs att en Europeisk försvarsagentur ska inrättas. Rådet ska med kvalificerad majoritet anta ett europeiskt beslut om stadgan för byrån, dess säte samt regler för dess verksamhet.

Artikel III-382: Utnämning av Europeiska centralbankens (ECB) direktionsledamöter
I konstitutionen föreskrivs att ordföranden, vice ordföranden och de övriga direktionsledamöterna i ECB ska utses av Europeiska rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet.

[ Till sidans början ]

KVALIFICERAD MAJORITET MED "NÖDBROMS"

Artikel III-136: Fri rörlighet för arbetstagare / social trygghet
I konstitutionen föreskrivs att det vanliga lagstiftningsförfarandet ska tillämpas på åtgärder för samordning av de sociala trygghetssystemen för migrerande arbetstagare. Detta medför omröstning med kvalificerad majoritet. Om en medlemsstat anser att ett utkast till europeisk lag eller ramlag skulle inverka negativt på grundläggande aspekter av dess sociala trygghetssystem (omfattning, kostnader eller ekonomiska struktur), får den begära att det ska överlämnas till Europeiska rådet.

Artikel III-270: Straffrättsligt samarbete
I konstitutionen föreskrivs för det straffrättsliga samarbetet att det genom europeiska lagar eller ramlagar ska föreskrivas åtgärder för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsliga avgöranden samt polissamarbete och rättsligt samarbete i sådana straffrättsliga frågor som har en gränsöverskridande dimension. Detta medför omröstning med kvalificerad majoritet. Om en medlemsstat anser att ett utkast till europeisk lag eller ramlag skulle inverka negativt på grundläggande aspekter av dess straffrättsliga system, får den begära att det ska överlämnas till Europeiska rådet.

Artikel III-271: Tillnärmning av straffrättsliga lagar
I konstitutionen föreskrivs att minimiregler om straffrättsliga lagar och påföljder inom områden av särskilt allvarlig brottslighet med ett gränsöverskridande inslag (terrorism, människohandel, sexuellt utnyttjande av kvinnor och barn m.m.) får fastställas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessutom får minimiregler för en tillnärmning av medlemsstaternas straffrättsliga lagar meddelas i europeiska ramlagar. I båda fallen ska rådet besluta med kvalificerad majoritet. Om en medlemsstat anser att ett utkast till europeisk lag eller ramlag skulle inverka negativt på grundläggande aspekter av dess straffrättsliga system, får den begära att det ska överlämnas till Europeiska rådet.

[ Till sidans början ]

LISTA MED NYA ARTIKLAR DÄR KVALIFICERAD MAJORITET TILLÄMPAS

Artikel I-9: Anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
I artikel I-9.2 föreskrivs att unionen ska ansluta sig till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel III-325 anges att rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel I-24: Förteckning över rådskonstellationerna
I artikel I-24.4 föreskrivs att rådet med kvalificerad majoritet ska anta ett europeiskt beslut om fastställande av förteckningen över rådskonstellationerna.

Artikel I-32: Unionens rådgivande organ
I artikel I-32.5 i konstitutionen föreskrivs att rådet regelbundet ska se över reglerna för hur unionens rådgivande organ ska vara sammansatta. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel I-47: Medborgarinitiativ
Unionsmedborgarna får via ett medborgarinitiativ uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag. Bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för ett sådant medborgarinitiativ ska meddelas i en europeisk lag, vilket innebär att rådet ska besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel I-54: Egna medel
I artikel I-54.4 i konstitutionen föreskrivs att genomförandebestämmelser för systemet för unionens egna medel ska meddelas i en europeisk lag. Systemet för unionens egna medel kommer emellertid även fortsättningsvis att kräva enhällighet.

Artikel I-60: Frivilligt utträde ur unionen
I konstitutionen föreskrivs att ett avtal om en medlemsstats frivilliga utträde ur unionen ska ingås av rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel III-122: Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
Principerna och villkoren för att tjänsterna av allmänt ekonomiskt intresse ska fungera väl får meddelas i en europeisk lag. Rådet ska följaktligen besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel III-127: Diplomatiskt och konsulärt skydd
I konstitutionen föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta de bestämmelser som behövs för att säkerställa diplomatiskt och konsulärt skydd för unionsmedborgare i tredjeland. De åtgärder som behövs för att underlätta detta skydd får föreskrivas i en europeisk lag som antas av rådet.

Artikel III-176: Immateriella rättigheter
I konstitutionen föreskrivs att det ska fastställas åtgärder i europeiska lagar eller ramlagar för att säkerställa ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll på unionsnivå. Rådet ska följaktligen besluta med kvalificerad majoritet.

Artikel III-196 : Eurons plats i det internationella valutasystemet
I artikel III-196 föreskrivs att rådet får fatta beslut med kvalificerad majoritet om gemensamma ståndpunkter och enad representation inom de medlemsstater som har euron som valuta (särskild beräkning enligt vilken endast medlemsstaterna i euroområdet får delta i omröstningen).

Artikel III-254: Rymdpolitik
I konstitutionen skapas en ny rättslig grund för en europeisk rymdpolitik. De åtgärder som behövs ska föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar efter beslut med kvalificerad majoritet av rådet.

Artikel III-256: Energi
I konstitutionen skapas en rättslig grund för en europeisk energipolitik. De åtgärder som behövs ska föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar efter beslut med kvalificerad majoritet av rådet. Det bör noteras att de flesta åtgärder inom EU på området för energi redan har vidtagits genom beslut med kvalificerad majoritet men på en annan rättslig grund.

Artikel III-281: Turism
I konstitutionen skapas en ny rättslig grund för kompletterande insatser av EU på området för turism. Särskilda åtgärder för att komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna ska föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessa får dock inte omfatta någon harmonisering.

Artikel III-282: Idrott
I konstitutionen skapas en ny rättslig grund för stimulansåtgärder på området för idrott. Dessa får dock inte omfatta någon harmonisering. Stimulansåtgärderna ska föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar efter beslut med kvalificerad majoritet av rådet.

Artikel III-284: Skydd och beredskap
I konstitutionen skapas en rättslig grund för att unionen ska kunna uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att förstärka effektiviteten hos systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakas av människor. De nödvändiga insatserna ska föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessa får dock inte omfatta någon harmonisering. Det bör noteras att åtgärderna på området för skydd och beredskap redan antas genom beslut med kvalificerad majoritet, men på en annan rättslig grund.

Artikel III-285: Administrativt samarbete
I konstitutionen föreskrivs att unionen får vidta åtgärder för att underlätta det administrativa samarbetet, till exempel för att underlätta utbyte av information och av offentliga tjänstemän. De nödvändiga åtgärderna ska föreskrivas i europeiska lagar. Dessa får dock inte omfatta någon harmonisering.

Artikel III-312: Försvar: permanent strukturerat samarbete
I konstitutionen ges möjlighet till ett permanent strukturerat samarbete på försvarsområdet. Beslut om upprättandet av ett sådant samarbete, om tillstånd för en medlemsstat att delta i samarbetet och om ett eventuellt upphävande av en medlemsstats deltagande ska fattas med kvalificerad majoritet. Beslutsfattandet inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet kräver emellertid enhällighet bland de deltagande medlemsstaterna.

Artikel III- 321: Humanitärt bistånd
I konstitutionen skapas en explicit rättslig grund för humanitärt bistånd. Åtgärder för att bestämma ramen för genomförandet av de humanitära biståndsåtgärderna får föreskrivas i europeiska lagar eller ramlagar. Dessutom ska en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd inrättas, vars stadga och arbetsformer ska regleras i en europeisk lag. Det bör noteras att åtgärderna på området för humanitärt bistånd redan antas genom beslut med kvalificerad majoritet, men på en annan rättslig grund.

Artikel III-398: Europeiska unionens administration
I konstitutionen skapas en ny rättslig grund för Europeiska unionens administration. När unionens institutioner, organ och myndigheter fullgör sina uppgifter ska de stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration. Bestämmelserna meddelas i europeiska lagar, efter beslut med kvalificerad majoritet av rådet. Det bör noteras att åtgärderna på det här området redan antas genom beslut med kvalificerad majoritet, men på en annan rättslig grund.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artikel Område Kommentar
I-9 Anslutning till Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna Nya bestämmelser
I-18 Flexibilitetsklausul -
I-24 Rådskonstellationer Nya bestämmelser
I-32 Unionens rådgivande organ Nya bestämmelser
I-37 Kommissionens verkställande befogenheter Omfattande ändringar
I-47 Medborgarinitiativ Nya bestämmelser
I-54 Egna medel Nya bestämmelser
I-60 Frivilligt utträde ur unionen Nya bestämmelser
III-122 Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse Nya bestämmelser
III-127 Diplomatiskt och konsulärt skydd Nya bestämmelser
III-136 Social trygghet för migrerande arbetstagare Omfattande ändringar
III-141 Starta och utöva förvärvsverksamhet som egenföretagare Omfattande ändringar
III-176 Immateriella rättigheter Nya bestämmelser
III-179 Samordning av den ekonomiska politiken Omfattande ändringar
III-184 Alltför stort underskott Omfattande ändringar
III-187 Ändring av ECBS:s stadga Omfattande ändringar
III-196 Eurons plats i det internationella valutasystemet Nya bestämmelser
III-223 Strukturfonderna och Sammanhållningsfonden Omfattande ändringar
III-236 Transport Omfattande ändringar
III-254 Rymdpolitik Nya bestämmelser
III-256 Energi Nya bestämmelser
III-263 Rättsliga och inrikes frågor - administrativt samarbete Omfattande ändringar
III-265 Kontroll vid gränser Omfattande ändringar
III-266 Asyl Omfattande ändringar
III-267 Invandring Omfattande ändringar
III-270 Rättssamarbete i straffrättsliga frågor Omfattande ändringar
III-271 Tillnärmning av straffrättsliga lagar Omfattande ändringar
III-272 Förebyggande av brottslighet Omfattande ändringar
III-273 Eurojust Omfattande ändringar
III-275 Icke-operativt polissamarbete Omfattande ändringar
III-276 Europol Omfattande ändringar
III-280 Kultur Omfattande ändringar
III-281 Turism Nya bestämmelser
III-282 Idrott Nya bestämmelser
III-284 Skydd och beredskap Nya bestämmelser
III-285 Administrativt samarbete Nya bestämmelser
III-300 GUSP - Initiativ från utrikesministern Omfattande ändringar
III-311 Europeiska försvarsagenturen Omfattande ändringar
III-312 Försvar - permanent strukturerat samarbete Nya bestämmelser
III-321 Humanitärt bistånd Nya bestämmelser
III-382 Utnämning av ECB:s direktionsledamöter Omfattande ändringar
III-398 Europeiska unionens administration Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående rubrik ] [ Nästa rubrik ] [ Innehållsförteckning ]


Dessa faktablad binder inte kommissionen juridiskt, är inte uttömmande och har inget tolkningsvärde för fördragstexterna.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan