Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's beslutningsprocedurer

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's beslutningsprocedurer


Øget brug af afstemning med kvalificeret flertal


Indledning
Øget brug af afstemning med kvalificeret flertal
Enstemmighed
Artikler, som overgår til kvalificeret flertal
Kvalificeret flertal med "nødbremse"
Nye artikler omfattet af kvalificeret flertal
Oversigtstabel

INDLEDNING

Øget brug af afstemning med kvalificeret flertal har været et centralt led i reformen af Den Europæiske Unions institutioner i forbindelse med udvidelsen. Brugen af afstemninger med kvalificeret flertal er fastsat i grundtraktaterne og er ved alle revisioner af traktaterne blevet udvidet til at omfatte nye bestemmelser, og i forbindelse med EU's udvidelse har det været af afgørende betydning at udvide brugen heraf, idet det vil blive stadig vanskeligere at opnå enstemmighed.

For det andet har brugen af afstemninger med kvalificeret flertal stor betydning for forhandlingerne mellem medlemsstaterne i Rådet. Hvis der er mulighed for at stemme med kvalificeret flertal er delegationerne mere åbne over for kompromisforslag, da det således ikke længere er muligt at blokere en afgørelse med et veto. I praksis forsøger Rådet imidlertid altid at sikre et så stort flertal som muligt, og der er ofte konsensus, selv om afgørelse med kvalificeret flertal er mulig.

På konventet blev der foreslået en udvidelse af mulighederne for at anvende kvalificeret flertal . Regeringskonferencen har stort set uændret overtaget disse forslag, selv om kravet om enstemmighed stadig gælder på visse særligt følsomme områder. Herudover er der i forfatningstraktaten indført en række nye artikler, hvor der stemmes med kvalificeret flertal.

På tre områder er der en særbestemmelse , som gør det muligt for en medlemsstat at anmode Det Europæiske Råd om at tage spørgsmålet op (den såkaldte "emergency brake" eller nødbremse). Med denne ordning er det blevet muligt at lade det kvalificerede flertal gælde for disse artikler.

Endelig gør en overgangsbestemmelse det muligt, forudsat at der er enstemmighed herom ved afstemningen i Det Europæiske Råd, at gå over til at træffe afgørelse med kvalificeret flertal på områder vedrørende afsnit III (interne politikker og foranstaltninger) i del III i forfatningstraktaten. Denne bestemmelse behandles på temasiden om de afsluttende bestemmelser.

[ Top ]

ØGET BRUG AF AFSTEMNING MED KVALIFICERET FLERTAL

Ifølge forfatningstraktaten udvides brugen af afstemning med kvalificeret flertal til ca. tyve nye bestemmelser. I mange tilfælde går denne udvidelse hånd i hånd med anvendelsen af den almindelige lovgivningsprocedure. ( Liste over artikler )

På tre konkrete områder, hvor der ifølge forfatningstraktaten skal anvendes kvalificeret flertal, er der indført en særlig bestemmelse, den såkaldte nødbremse. Der er tale om fri bevægelighed for arbejdstagere og to punkter vedrørende området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. ( Liste over artikler )

Medlemsstater, som mener, at de grundlæggende principper i deres socialsikringsordninger eller retssystemer er truet, har ifølge denne bestemmelse mulighed for at inddrage Det Europæiske Råd. I så fald suspenderes lovgivningsproceduren. Det Europæiske Råd skal behandle det pågældende spørgsmål og inden for en frist på tre måneder:

Hvis et forslag eller udkast vedrørende retlige og indre anliggender efter at være blevet ændret stadig efter en vis tid er blokeret, er der ifølge forfatningstraktaten mulighed for et forstærket samarbejde. Der kan indføres et forstærket samarbejde om det pågældende forslag mellem mindst en tredjedel af medlemsstaterne.

Herudover er der i forfatningstraktaten indført en række nye artikler, på hvis område der stemmes med kvalificeret flertal. I visse tilfælde er der tale om egentlige nyskabelser, som åbner for nye EU-politikker, f.eks. rumpolitikken. I andre tilfælde indføres der med forfatningen blot et selvstændigt retsgrundlag for foranstaltninger, som indtil nu er blevet vedtaget med kvalificeret flertal på et andet retsgrundlag, f.eks. humanitær bistand. I disse tilfælde forenkler forfatningstraktaten således den eksisterende praksis og gør den mere gennemskuelig. ( Liste over artikler )

[ Top ]

ENSTEMMIGHED

Visse artikler vil dog fortsat fuldstændig eller delvis være omfattet af kravet om enstemmighed, da de er særlig vigtige for EU og medlemsstaterne. Med forfatningstraktaten indføres der desuden en række nye retsgrundlag, som på grund af deres særlige betydning er omfattet af kravet om enstemmighed.

Blandt de områder, hvor der stadig kræves enstemmighed, kan f.eks. nævnes:

[ Top ]

ARTIKLER, SOM OVERGÅR TIL KVALIFICERET FLERTAL

Artikel I-24: Ministerrådets sammensætninger
I forfatningens artikel I-24, stk. 7, fastsættes det, at formandskabet for rådssammensætningerne bortset fra Rådet for udenrigsanliggender varetages på grundlag af en ordning med ligelig rotation. Betingelserne herfor fastsættes ved en europæisk afgørelse, som Det Europæiske Råd fremover træffer med kvalificeret flertal.

Artikel I-37: Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne
Ifølge artikel I-37, stk. 3, i forfatningstraktaten fastsættes de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne ("komitologi"), ved en europæisk lov. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-141: adgang til og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed
I henhold til forfatningen vil den almindelige lovgivningsprocedure finde anvendelse på spørgsmål vedrørende den frie etableringsret, for så vidt angår adgangen til og udøvelsen af selvstændig erhvervsvirksomhed. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-179: koordinering af de økonomiske politikker
Ifølge forfatningstraktatens artikel III-179, stk. 4, kan Rådet rette en henstilling til en medlemsstat, hvis medlemsstatens økonomiske politik ikke er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, eller der er risiko for, at den bringer Den Økonomiske og Monetære Unions rette virkemåde i fare. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal (den pågældende medlemsstats stemmeafgivning medregnes dog ikke). Ifølge de nuværende traktater kræves der et særligt kvalificeret flertal, som anvendes, hvis der vedtages en akt, uden at der foreligger et forslag fra Kommissionen.

Artikel III-184: konstatering af uforholdsmæssigt store underskud
I forfatningens artikel III-184 beskrives det, hvilken procedure der skal følges ved uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne. Ifølge stk. 6, 9, 10 og 11 træffes der afgørelse med kvalificeret flertal (den berørte medlemsstats stemmeafgivning tages ikke i betragtning). Ifølge de nuværende traktater træffes der afgørelse med et særligt kvalificeret flertal (to tredjedele af medlemsstaterne i stedet for simpelt flertal), hvis der vedtages en akt, uden at der foreligger et forslag fra Kommissionen. Dette letter beslutningstagningen.

Artikel III-187: statut for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB)
I forfatningens artikel III-187, stk. 3, fastsættes det, at det er muligt at ændre visse bestemmelser i statutten ved europæisk lov. Der træffes således afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-223: strukturfondenes og Samhørighedsfondens opgaver, hovedmål og indretning
Med hensyn til samhørighedspolitikken skal strukturfondenes og Samhørighedsfondens opgaver, hovedmål og indretning fastlægges ved europæisk lov. Denne artikel overgår til kvalificeret flertal efter den 1. januar 2007. Derfor vedtages den næste programmeringsperiode (2007-2013) stadig med enstemmighed.

Artikel III-236: den fælles transportpolitik
I forfatningstraktaten fastsættes det, at den fælles transportpolitik gennemføres ved europæisk lov, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-263: retlige og indre anliggender: administrativt samarbejde
Ifølge forfatningen vedtager Rådet europæiske forordninger med henblik på at sikre administrativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionens tjenestegrene. Ministerrådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-265: grænsekontrol
I forfatningstraktaten bestemmes det, at EU udformer en politik for grænsekontrol. De specifikke foranstaltninger fastsættes ved europæisk lov eller rammelov, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-266: asyl
Med hensyn til den fælles asylpolitik fastsættes der ved europæisk lov eller rammelov foranstaltninger vedrørende et fælles europæisk asylsystem, hvilket indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-267: indvandring
I forfatningen bestemmes det, at der ved europæisk lov eller rammelov vedtages relevante bestemmelser med henblik på udvikling af en fælles indvandrerpolitik. Dette indebærer, at der træffes afgørelse med kvalificeret flertal med den undtagelse, at medlemsstaterne bevarer vetoretten med hensyn til, hvor mange statsborgere fra tredjelande der kan rejse ind på deres område for at søge arbejde.

Artikel III-272: kriminalitetsforebyggelse
Ifølge forfatningen kan der ved europæisk lov eller rammelov træffes foranstaltninger for at fremme og støtte medlemsstaternes indsats inden for kriminalitetsforebyggelse. Rådet træffer i så fald afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-273: Eurojust
Det fastslås i forfatningen, at Eurojusts struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver fastlægges ved europæisk lov. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-275: ikke-operationelt politisamarbejde
For så vidt angår det ikke-operationelle politisamarbejde, fastsættes det i artikel III-275, stk. 2, at de nødvendige foranstaltninger kan fastlægges ved europæisk lov eller rammelov. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-276: Europol
I henhold til forfatningstraktaten kan Europols struktur, funktionsmåde, indsatsområde og opgaver fastlægges ved europæisk lov eller rammelov. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-280: kultur
På det kulturelle område fastslår forfatningstraktaten, at EU ved europæisk lov eller rammelov kan fastsætte tilskyndelsesforanstaltninger, dog ikke med henblik på nogen form for harmonisering. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-300: initiativer ved udenrigsministeren
Generelt fastholdes princippet om enstemmighed i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. I forfatningen opregnes dog en række undtagelser, idet Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal i forbindelse med vedtagelsen af:

En overgangsbestemmelse giver Rådet mulighed for med enstemmighed at beslutte også at gå over til kvalificeret flertal i andre tilfælde.

Artikel III-311: Det Europæiske Forsvarsagentur
I forfatningen fastsættes det, at der skal oprettes et europæisk forsvarsagentur. Rådet vedtager med kvalificeret flertal en europæisk afgørelse med henblik på at fastlægge statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for agenturets drift.

Artikel III-382: udnævnelse af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion
Ifølge forfatningen udnævnes formanden, næstformanden og de øvrige medlemmer af Centralbankens direktion af Det Europæiske Råd, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

[ Top ]

KVALIFICERET FLERTAL MED "NØDBREMSE"

Artikel III-136: fri bevægelighed for arbejdstagere / social sikring
Foranstaltninger til koordinering af de sociale sikringsordninger for vandrende arbejdstagere er ifølge forfatningen omfattet af den ordinære lovgivningsprocedure. Der træffes således afgørelse med kvalificeret flertal. Hvis en medlemsstat mener, at et udkast til lov eller rammelov vil få negativ virkning for de grundlæggende aspekter af dens socialsikringssystem (anvendelsesområde, omkostninger eller finanser), kan den anmode Det Europæiske Råd om at se på spørgsmålet.

Artikel III-270: strafferetligt samarbejde
Med henblik på det strafferetlige samarbejde, kan der ifølge forfatningstraktaten ved europæisk lov eller rammelov fastsættes mindsteregler for at lette den gensidige anerkendelse af domme og retsafgørelser og det politimæssige og retlige samarbejde i straffestrager med en grænseoverskridende dimension. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal. Hvis en medlemsstat mener, at et udkast til lov eller rammelov vil få negativ virkning for de grundlæggende aspekter af dens retssystem, kan den anmode Det Europæiske Råd om at se på spørgsmålet.

Artikel III-271: indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige normer
Ifølge forfatningstraktaten kan der ved europæisk lov eller rammelov vedtages minimumsregler for definitionen af en strafbar handling og for straffe på områder med særlig alvorlig kriminalitet og med en grænseoverskridende dimension (terrorisme, menneskehandel, seksuel udnyttelse af kvinder og børn osv.). For det andet kan der ved rammelov fastsættes minimumsregler for indbyrdes tilnærmelse af de strafferetlige normer. I begge tilfælde træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal. Hvis en medlemsstat mener, at et udkast til lov eller rammelov vil få negativ virkning for de grundlæggende aspekter af dens retssystem, kan den anmode Det Europæiske Råd om at se på spørgsmålet.

[ Top ]

NYE ARTIKLER OMFATTET AF BESTEMMELSEN OM KVALIFICERET FLERTAL

Artikel I-9: tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention
Ifølge artikel I-9, stk. 2, tiltræder EU den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. I artikel III-325 fastsættes det, at Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel I-24: Ministerrådets sammensætninger
Ifølge artikel I-24, stk. 4, vedtager Rådet en europæisk afgørelse, som indeholder en liste over Rådets sammensætninger. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel I-32: EU's rådgivende organer
Ifølge forfatningens artikel I-32, stk. 5, reviderer Rådet med jævne mellemrum karakteren og sammensætningen af de rådgivende EU-organer. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel I-47: borgerinitiativer
EU-borgerne kan ved hjælp af et borgerinitiativ opfordre Kommissionen til at fremsætte et forslag. Bestemmelserne vedrørende procedurer og vilkår for disse borgerinitiativer fastsættes ved en europæisk lov, som Rådet vedtager med kvalificeret flertal.

Artikel I-54: egne indtægter
I forfatningstraktaten bestemmes det i artikel I-54, stk. 4, at gennemførelsesforanstaltningerne for ordningen for EU's egne indtægter fastsættes ved europæisk lov. Selve ordningen for EU's egne indtægter er dog fortsat underlagt kravet om enstemmighed.

Artikel I-60: frivillig udtræden af EU
Ifølge forfatningen er det Rådet, der indgår aftalen om en medlemsstats frivillige udtræden af EU. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-122: tjenesteydelser af almen økonomisk interesse
Principperne og vilkårene for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse kan fastsættes ved en europæisk lov. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-127: diplomatisk og konsulær beskyttelse
Ifølge forfatningen træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at sikre EU-borgerne diplomatisk og konsulær beskyttelse i tredjelande. Rådet kan ved en europæisk lov træffe de nødvendige foranstaltninger for at gøre det lettere at yde denne beskyttelse. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III- 176: intellektuel ejendomsret
Ifølge forfatningen vedtages der europæiske love eller rammelove med henblik på sikring af en ensartet beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder i EU samt indførelse af centraliserede tilladelses-, koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel III-196: euroens plads i det internationale valutasystem
Ifølge artikel 196 kan Rådet vedtage europæiske afgørelser vedrørende fælles holdninger og en samlet repræsentation af de medlemsstater, der har euroen som valuta. Der træffes afgørelse med kvalificeret flertal (det kvalificerede flertal fastsættes på en særlig måde, og kun medlemsstaterne i euro-zonen deltager i afstemningen).

Artikel III-254: rumpolitik
Med forfatningstraktaten indføres der et nyt retsgrundlag for en europæisk rumpolitik. De nødvendige foranstaltninger træffes ved europæisk lov eller rammelov, som Rådet vedtager med kvalificeret flertal.

Artikel III-256: energi
Med forfatningen indføres der et retsgrundlag for en europæisk energipolitik. De nødvendige foranstaltninger træffes ved europæisk lov eller rammelov, som Rådet vedtager med kvalificeret flertal. Det skal bemærkes, at størstedelen af EU's energiforanstaltninger også tidligere blev vedtaget med kvalificeret flertal, men på et andet retsgrundlag.

Artikel III-281: turisme
Forfatningstraktaten indeholder et nyt retsgrundlag for supplerende EU-foranstaltninger inden for turisme. Ved europæiske love eller rammelove fastsættes der særlige foranstaltninger, som skal supplere medlemsstaternes indsats, dog uden at der er tale om nogen form for harmonisering.

Artikel III-282: sport
Forfatningstraktaten indeholder et nyt retsgrundlag med henblik på gennemførelse af tilskyndelsesforanstaltninger inden for sport, ekskl. enhver form for harmonisering. Tilskyndelsesforanstaltningerne træffes ved europæisk lov eller rammelov, som Rådet vedtager med kvalificeret flertal.

Artikel III-284: civilbeskyttelse
Forfatningstraktaten indeholder et konkret retsgrundlag, som gør det muligt for EU at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne for at gøre ordningerne for forebyggelse af og beskyttelse mod naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer mere effektive. De nødvendige foranstaltninger fastsættes ved europæisk lov eller rammelov, dog uden at der er tale om nogen form for harmonisering. Det skal bemærkes, at flere civilbeskyttelsesforanstaltninger allerede vedtages med kvalificeret flertal, men at det sker på et andet retsgrundlag.

Artikel III-285: administrativt samarbejde
Ifølge forfatningen kan EU træffe foranstaltning til fremme af det administrative samarbejde, f.eks. ved at gøre det lettere at udveksle oplysninger og embedsmænd. De nødvendige foranstaltninger fastsættes ved europæisk lov, dog uden at der er tale om nogen form for harmonisering.

Artikel III-312: permanent struktureret forsvarssamarbejde
Forfatningen giver mulighed for et permanent struktureret forsvarssamarbejde. Afgørelserne om etablering af et sådant samarbejde, optagelse af en medlemsstat i samarbejdet og eventuel suspension træffes med kvalificeret flertal. Når der træffes afgørelse inden for rammerne af det permanente strukturerede samarbejde, kræves der dog enstemmighed blandt de deltagende medlemsstater.

Artikel III- 321: humanitær bistand
Forfatningstraktaten indeholder et konkret retsgrundlag for humanitær bistand. Ved europæisk lov eller rammelov fastsættes foranstaltninger med henblik på fastlæggelse af rammerne for den humanitære bistands gennemførelse. For det andet oprettes der et frivilligt europæisk korps for humanitær bistand, hvis statut og funktionsmåde fastsættes ved europæisk lov. Det skal bemærkes, at flere civilbeskyttelsesforanstaltninger allerede vedtages med kvalificeret flertal, men at det sker på et andet retsgrundlag.

Artikel III-398: Den Europæiske Unions forvaltning
Med forfatningstraktaten indføres der et nyt retsgrundlag for EU's forvaltning. Under udførelsen af deres opgaver støtter EU's institutioner, organer og kontorer sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning. De nærmere bestemmelser fastsættes ved europæisk lov, som Rådet vedtager med kvalificeret flertal. Det skal bemærkes, at flere foranstaltninger på dette område allerede vedtages med kvalificeret flertal, men at det sker på et andet retsgrundlag.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-9 Tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention Nye bestemmelser
I-18 Fleksibilitetsbestemmelse -
I-24 Rådets sammensætninger Nye bestemmelser
I-32 EU's rådgivende organer Nye bestemmelser
I-37 Kommissionens gennemførelsesbeføjelser Væsentlige ændringer
I-47 Borgerinitiativer Nye bestemmelser
I-54 Egne indtægter Nye bestemmelser
I-60 Frivillig udtræden af EU Nye bestemmelser
III-122 Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse Nye bestemmelser
III-127 Diplomatisk og konsulær beskyttelse Nye bestemmelser
III-136 Social sikring for vandrende arbejdstagere Væsentlige ændringer
III-141 Adgang til og udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed Væsentlige ændringer
III-176 Intellektuel ejendomsret Nye bestemmelser
III-179 Samordning af de økonomiske politikker Væsentlige ændringer
III-184 Konstatering af uforholdsmæssigt store underskud Væsentlige ændringer
III-187 Ændring af statutten for Det Europæiske System af Centralbanker Væsentlige ændringer
III-196 Euroens plads i det internationale valutasystem Nye bestemmelser
III-223 Strukturfonde og Samhørighedsfonden Væsentlige ændringer
III-236 Transport Væsentlige ændringer
III-254 Rumpolitik Nye bestemmelser
III-256 Energi Nye bestemmelser
III-263 Retlige og indre anliggender - Administrativt samarbejde Væsentlige ændringer
III-265 Grænsekontrol Væsentlige ændringer
III-266 Asyl Væsentlige ændringer
III-267 Indvandring Væsentlige ændringer
III-270 Retligt samarbejde i straffesager Væsentlige ændringer
III-271 Indbyrdes tilnærmelse af strafferetlige normer Væsentlige ændringer
III-272 Forebyggelse af kriminalitet Væsentlige ændringer
III-273 Eurojust Væsentlige ændringer
III-275 Ikke-operationelt politisamarbejde Væsentlige ændringer
III-276 Europol Væsentlige ændringer
III-280 Kultur Væsentlige ændringer
III-281 Turisme Nye bestemmelser
III-282 Sport Nye bestemmelser
III-284 Civilbeskyttelse Nye bestemmelser
III-285 Administrativt samarbejde Nye bestemmelser
III-300 FUSP - Initiativer ved udenrigsministeren Væsentlige ændringer
III-311 Europæisk forsvarsagentur Væsentlige ændringer
III-312 Permanent struktureret forsvarssamarbejde Nye bestemmelser
III-321 Humanitær bistand Nye bestemmelser
III-382 Udnævnelse af medlemmerne af ECB's direktion Væsentlige ændringer
III-398 Den Europæiske Unions forvaltning Nye bestemmelser

[ Top ] [ Foregående ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top