Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο
Σύνταγμα της Ευρώπης Προσπεράστε την επιλογή της γλώσσας και πηγαίνετε κατευθείαν στον κατάλογο των δελτίων σύνοψης (πλήκτρο πρόσβασης=1)
EUROPA > Σύνοψη της νομοθεσίας > Ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ >

Ένα Σύνταγμα για την Ευρώπη


Γενικές και τελικές διατάξεις


Εισαγωγή
Κατάργηση των Συνθηκών και νομική συνέχεια
Συνθήκη Ευρατόμ
Αναθεώρηση του Συντάγματος
Έγκριση, επικύρωση και έναρξη της ισχύος
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο μέρος IV της Συνταγματικής Συνθήκης περιέχονται οι γενικές και τελικές διατάξεις. Καλύπτεται η κατάργηση των προηγούμενων Συνθηκών, εξασφαλίζοντας παράλληλα νομική συνέχεια του κοινοτικού κεκτημένου και προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την έναρξη ισχύος του Συντάγματος. Επιπροσθέτως, ορίζεται το πεδίο εδαφικής εφαρμογής της Συνταγματικής Συνθήκης.

Εξάλλου στο μέρος αυτό περιέχονται επίσης οι διατάξεις σχετικά με την αναθεώρηση της Συνθήκης: συνήθης διαδικασία αναθεώρησης, απλουστευμένη διαδικασία (μεταβατικές ρήτρες) και απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις. οι απλουστευμένες διαδικασίες αναθεώρησης αποτελούν μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες του Συντάγματος, ειδικότερα οι μεταβατικές ρήτρες που επιτρέπουν την επέκταση της ψηφοφορίας στην ειδική πλειοψηφία και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε άλλους τομείς.

Τέλος, αυτό το τελευταίο μέρος ορίζει τη διάρκεια της Συνθήκης (που συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια), τη διαδικασία επικύρωσης και έναρξης ισχύος της Συνταγματικής Συνθήκης.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Το σχέδιο Συντάγματος έχει σκοπό να αντικαταστήσει τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Συνθήκη ΕΚ) και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συνθήκη ΕΕ), καθώς και όλες τις πράξεις και τις συνθήκες που τις συμπληρώνουν ή τις τροποποιούν, μεταξύ αυτών την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, τη συνθήκη του Αμστερνταμ ή τη συνθήκη της Νίκαιας καθώς και τις συνθήκες προσχώρησης (άρθρο IV-437).

Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις των διαφόρων συνθηκών προσχώρησης, ιδίως όσων έχουν μόνιμο αποτέλεσμα ή θεσπίζουν μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την προσχώρηση οι οποίες εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν για να εξασφαλιστεί η νομική συνέχεια. Για το σκοπό αυτό, έχουν προσαρτηθεί δύο πρωτόκολλα στη Συνταγματική Συνθήκη:

Το άρθρο IV-438 θεσπίζει τις λεπτομέρειες της διαδοχής και της νομικής συνέχειας: η νέα Ένωση που ιδρύεται με το Σύνταγμα διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί που υπάρχουν κατά την έναρξη της ισχύος της παρούσας Συνθήκης εξακολουθούν να ασκούν, υπό τη σύνθεση που έχουν κατά την ημερομηνία αυτή, τις αρμοδιότητές τους κατά την έννοια της παρούσας Συνθήκης.

Σε αντίθεση με το πρωτογενές δίκαιο, οι πράξεις των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών, οι οποίες θεσπίστηκαν βάσει των Συνθηκών και των πράξεων που καταργούνται με το άρθρο IV-437 εξακολουθούν να ισχύουν. Τα έννομα αποτελέσματά τους διατηρούνται έως ότου οι πράξεις αυτές καταργηθούν, ακυρωθούν ή τροποποιηθούν. Το ίδιο ισχύει για τα άλλα στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου, για παράδειγμα οι διοργανικές συμφωνίες, οι αποφάσεις και συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών, οι δηλώσεις ή ψηφίσματα. Συνεπώς προκύπτει από αυτή τη διάταξη ότι όλες οι δηλώσεις που έγιναν από προηγούμενες διακυβερνητικές διασκέψεις (ειδικότερα αυτές που οδήγησαν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, τις συνθήκες του Μάαστριχτ, του Αμστερνταμ και της Νίκαιας και τις συνθήκες προσχώρησης) διατηρούνται, παρόλο που καταργήθηκαν οι συνθήκες που έχουν συναφθεί από αυτές τις διασκέψεις, αν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα.

Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Πρωτοδικείου σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών και των πράξεων που καταργούνται, παραμένει, τηρουμένων των αναλογιών, η πηγή ερμηνείας του δικαίου της Ένωσης και ιδίως των αντίστοιχων διατάξεων του Συντάγματος.

Το άρθρο IV-439, το οποίο καλύπτει τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης παραπέμπει στο πρωτόκολλο της Συνταγματικής Συνθήκης που έχει τον ίδιο τίτλο και προβλέπει ειδικά μεταβατικά μέτρα σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ορισμό της ειδικής πλειοψηφίας στο Συμβούλιο, τη σύνθεση της Επιτροπής, και τον υπουργό Εξωτερικών της Ένωσης.

Το άρθρο IV-440 ορίζει το πεδίο εδαφικής εφαρμογής του Συντάγματος, ειδικότερα όσον αφορά ορισμένες νήσους. ο κατάλογος των υπερπόντιων χωρών και εδαφών περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της Συνταγματικής Συνθήκης. Σε σχέση με τις τρέχουσες Συνθήκες, το Σύνταγμα δεν αλλάζει σε τίποτα το πεδίο εδαφικής εφαρμογής.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΑΤΟΜ

Από όλες τις προγενέστερες Συνθήκες, εξακολουθεί να ισχύει μόνον η Συνθήκη Ευρατόμ περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, η οποία έχει συναφθεί το 1957. Η Κοινότητα αυτή δεν έχει συγχωνευθεί με την Ένωση, διατηρώντας επομένως διακριτή νομική προσωπικότητα και μοιράζεται τα ίδια θεσμικά όργανα. Η Συνταγματική Συνθήκη θεσπίζει τις αναγκαίες τροποποιήσεις της Συνθήκης Ευρατόμ στο «Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Συνθήκης Ευρατόμ», το οποίο προσαρτάται στο Σύνταγμα. Οι τροποποιήσεις που εισάγονται από τη Συνταγματική Συνθήκη στη Συνθήκη Ευρατόμ περιορίζονται σε μια σειρά προσαρμογών -κυρίως θεσμικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα - στις νέες διατάξεις που θεσπίζονται στο Σύνταγμα.

Σε δήλωση πέντε κρατών μελών, της Γερμανίας, της Ιρλανδίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Σουηδίας, σημειώνεται ότι οι βασικές διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ δεν έχουν τροποποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος της και ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίησή τους. Τα τρία κράτη μέλη τάσσονται επομένως υπέρ μιας Διακυβερνητικής Διάσκεψης, η οποία πρέπει να συγκληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα για την αναθεώρηση αυτής της Συνθήκης.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η Συνταγματική Συνθήκη διακρίνει τρεις διαδικασίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος: τη συνήθη διαδικασία, την απλουστευμένη διαδικασία (οι «μεταβατικές διαδικασίες») καθώς και την απλουστευμένη διαδικασία όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης.

Η συνήθης διαδικασία αναθεώρησης

Το άρθρο IV-443 περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης. Εισάγει ορισμένες καινοτομίες σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση που ορίστηκε στο άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη ΕΕ).

Η πρώτη καινοτομία επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποβάλει σχέδια αναθεώρησης του Συντάγματος. Τοποθετείται επομένως σε ισότιμη θέση με την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών που είχαν ήδη αυτό το δικαίωμα.

Δεύτερον, η Συνταγματική Συνθήκη διαιωνίζει το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης ώστε οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του Συντάγματος να προετοιμάζονται από έναν παρόμοιο φορέα. Η συνέλευση αυτή θα αποτελείται από εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων, αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Θα είναι επιφορτισμένη να εξετάζει τα σχέδια αναθεώρησης και να εκδίδει, με συναίνεση, σύσταση προς τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, η οποία θα συγκαλείται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών, προκειμένου να καθορίζονται με κοινή συμφωνία οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στη Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, με απλή πλειοψηφία και αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην συγκαλέσει Συνέλευση, εάν οι τροποποιήσεις είναι περιορισμένης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει την εντολή για Διακυβερνητική Διάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, η οποία θα καταρτίσει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

Όποια κι αν είναι η διαδικασία που ακολουθείται, οι τροποποιήσεις στη συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωσή τους από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Εκτός από τον αυξημένο ρόλο του Κοινοβουλίου και την ένταξη του προτύπου της Συνέλευσης στη διαδικασία αναθεώρησης, το άρθρο IV-443 δεν αλλάζει ουσιαστικά την τρέχουσα διαδικασία αναθεώρησης.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η διαδικασία απλουστευμένης αναθεώρησης («μεταβατικές ρήτρες»)

Η Συνέλευση είχε προτείνει γενικές μεταβατικές ρήτρες για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία και της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας σε περίπτωση που πρέπει να εφαρμοστεί ειδική νομοθετική διαδικασία ή ομοφωνία. Η Συνταγματική Συνθήκη περιέλαβε την πρόταση αυτή στο άρθρο της IV-444. Συνεπώς, δύο μεταβατικές ρήτρες γενικής εμβέλειας επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με ομοφωνία, να εφαρμόσουν την ειδική πλειοψηφία ή τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σε έναν τομέα για τον οποίο το Σύνταγμα προβλέπει ακόμα την ομοφωνία ή μια ειδική νομοθετική διαδικασία.

Η Συνταγματική Συνθήκη προβλέπει ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν λόγο στη διαδικασία: κάθε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χρήση αυτής της μεταβατικής ρήτρας, πρέπει να διαβιβαστεί στα εθνικά κοινοβούλια. Αν ένα και μόνο εθνικό κοινοβούλιο είναι αντίθετο στη χρήση της μεταβατικής ρήτρας μέσα σε προθεσμία έξι μηνών, δεν εκδίδεται η απόφαση.

Αυτές οι μεταβατικές ρήτρες εφαρμόζονται μόνο στο μέρος ΙΙΙ του Συντάγματος και δεν έχουν εφαρμογή στις αποφάσεις που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις ή στον τομέα της άμυνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν.

Οι μεταβατικές ρήτρες αποτελούν μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της Συνταγματικής Συνθήκης.

[ Αρχή της σελίδας ]

Οι ειδικές μεταβατικές ρήτρες

Η Συνταγματική Συνθήκη περιέχει και άλλες ειδικές μεταβατικές ρήτρες που εφαρμόζονται σε ορισμένες πολιτικές της Ένωσης. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει, ομόφωνα, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την αντικατάσταση της ειδικής διαδικασίας από τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (γεγονός που συνεπάγεται επίσης τη μετάβαση στη ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία) στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις:

Δεύτερον, το Συμβούλιο μπορεί να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ειδικής πλειοψηφίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας (ΚΕΠΠΑ), με ομοφωνία (άρθρα Ι-40 και ΙΙΙ-300).

Και στις δύο περιπτώσεις, το Σύνταγμα δεν προβλέπει συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων.

Τέλος η Συνταγματική Συνθήκη προβλέπει ότι ορισμένα πρωτόκολλα μπορούν να τροποποιηθούν, ανάλογα με την περίπτωση, είτε με ευρωπαϊκό νόμο είτε με νόμο του Συμβουλίου, ειδικότερα:

Για πρώτη φορά, η Συνταγματική Συνθήκη προσφέρει συνεπώς πολλές δυνατότητες τροποποίησης ορισμένων ειδικών και σαφών διατάξεων, αποφεύγοντας την προσφυγή στην περιπλοκότερη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης της Συνταγματικής Συνθήκης.

[ Αρχή της σελίδας ]

Η απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης των εσωτερικών πολιτικών και δράσεων

Το άρθρο IV-445 της Συνταγματικής Συνθήκης προβλέπει μια απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης που εφαρμόζεται στις διατάξεις του Συντάγματος του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ της Συνταγματικής Συνθήκης σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης. Η Συνέλευση, κατά την εκπόνηση της Συνταγματικής Συνθήκης, δεν είχε προτείνει την τροποποίηση του περιεχομένου των εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης και είχε περιοριστεί στην προσαρμογή τους στις αλλαγές που προτάθηκαν στους άλλους τομείς. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη έκρινε συνεπώς χρήσιμο να εισαγάγει μια ρήτρα απλουστευμένης αναθεώρησης για αυτό το μέρος της Συνταγματικής Συνθήκης ώστε να μπορεί στη συνέχεια να είναι πιο εύκολη η τροποποίηση της. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αυξήσει τις αρμοδιότητες που απονέμονται στην Ένωση από τη Συνταγματική Συνθήκη.

Όπως και στην κανονική διαδικασία, η κυβέρνηση κάθε κράτους μέλους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχέδια αναθεώρησης των διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί στη συνέχεια να εκδώσει ευρωπαϊκή απόφαση η οποία τροποποιεί μερικώς ή ολικώς τις διατάξεις του εν λόγω τίτλου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση τροποποιήσεων θεσμικής φύσεως στον νομισματικό τομέα. Η απόφαση αυτή στη συνέχεια υποβάλλεται για επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη. Δεν είναι επομένως αναγκαίο το στάδιο της Συνέλευσης ή μιας επίσημης Διακυβερνητικής Διάσκεψης πριν τροποποιηθούν αυτά τα μέρη της Συνταγματικής Συνθήκης, αλλά η απόφαση εκδίδεται ομόφωνα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος, που συνάπτεται για απεριόριστη διάρκεια, πρέπει να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες, δηλαδή είτε μέσω της κοινοβουλευτικής οδού είτε μέσω δημοψηφίσματος.

Όπως συνέβη με τις προηγούμενες Συνθήκες, για να τεθεί σε ισχύ το νέο κείμενο, είναι αναγκαίο να το επικυρώσουν όλα τα κράτη μέλη.

Το Σύνταγμα πρόβλεπε η διαδικασία επικύρωσης να διαρκέσει δύο χρόνια και να αρχίσει να ισχύει το αργότερο από την 1η Νοεμβρίου 2006.

Ύστερα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά την επικύρωση σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16 και 17 Ιουνίου 2005, να κηρύξουν μια «περίοδο προβληματισμού» με θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Κατά την περίοδο αυτή αναμενόταν να αρχίσει μια ευρεία συζήτηση με τους Ευρωπαίους πολίτες.

Κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007, οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες κατέληξαν σε συμβιβασμό. Δόθηκε εντολή για τη σύγκληση μιας ΔΚΔ με σκοπό την οριστικοποίηση και την έκδοση μιας «μεταρρυθμιστικής συνθήκης» για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι Συντάγματος. Το τελικό κείμενο της συνθήκης στο οποίο κατέληξε η ΔΚΔ εγκρίθηκε στη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα στις 18 και 19 Οκτωβρίου. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας υπογράφηκε από τα κράτη μέλη στις 13 Δεκεμβρίου 2007.

[ Αρχή της σελίδας ]

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ


¶ρθρα Θέμα Παρατηρήσεις
I-40 Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Ειδική μεταβατική ρήτρα
III-210 Κοινωνική πολιτική Ειδική μεταβατική ρήτρα
III-234 Περιβάλλον Ειδική μεταβατική ρήτρα
III-269 Δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις - οικογενειακό δίκαιο Ειδική μεταβατική ρήτρα
III-300 Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας Ειδική μεταβατική ρήτρα
IV-437 Κατάργηση των προηγούμενων Συνθηκών Νέες διατάξεις
IV-438 Διαδοχή και νομική συνέχεια Νέες διατάξεις
IV-439 Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα θεσμικά όργανα Νέες διατάξεις
IV-440 Πεδίο εδαφικής εφαρμογής -
IV-441 Περιφερειακές ενώσεις -
IV-442 Πρωτόκολλα και Παραρτήματα -
IV-443 Συνήθης διαδικασία αναθεώρησης Σημαντικές τροποποιήσεις
IV-444 Απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης Ειδική μεταβατική ρήτρα
IV-445 Απλουστευμένη διαδικασία αναθεώρησης όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές και δράσεις της Ένωσης Νέες διατάξεις
IV-446 Διάρκεια -
IV-447 Επικύρωση και έναρξη ισχύος -
Πρωτόκολλο σχετικά με την τροποποίηση της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας Τεχνικές προσαρμογές -
Δήλωση σχετικά με την επικύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Δήλωση σε περίπτωση μη επικύρωσης -

[ Αρχή της σελίδας ] [ Προηγούμενο δελτίο ] [ Επόμενο δελτίο ] [ Περίληψη ]


Τα εν λόγω δελτία δεν δεσμεύουν νομικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν καλύπτουν διεξοδικά όλους τους τομείς και δεν ερμηνεύουν το κείμενο του Συντάγματος.


Έκδοση εκτύπωσης | Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι νέα; | Διερεύνηση | Επικοινωνία | Ευρετήριο | Γλωσσάριο | Πληροφορίες για τον παρόντα δικτυακό τόπο | Αρχή σελίδας