Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > En forfatning for Europa

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

En forfatning for Europa


Almindelige og afsluttende bestemmelser


Indledning
Ophævelse af de tidligere traktater og retlig kontinuitet
Euratom-traktaten
Revision af forfatningen
Vedtagelse, ratifikation og ikrafttrædelse
Oversigtstabel

INDLEDNING

Del IV i forfatningstraktaten indeholder de almindelige og afsluttende bestemmelser.
De vedrører ophævelsen af de tidligere traktater og sikrer samtidig retlig kontinuitet i EU-retten, og de omfatter overgangsbestemmelser i forbindelse med forfatningens ikrafttrædelse. Desuden fastlægger de forfatningstraktatens territoriale anvendelsesområde.

Denne del indeholder i øvrigt også bestemmelserne om ændringer af forfatningen, dvs. den almindelige revisionsprocedure, den forenklede revisionsprocedure ("passerelle"-bestemmelserne), og den forenklede revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger. De forenklede revisionsprocedurer er en af de vigtigste nyskabelser i forfatningen, navnlig "passerelle"-bestemmelserne, som gør det muligt at udvide anvendelsesområdet for afstemning med kvalificeret flertal og for den almindelige lovgivningsprocedure til også at omfatte andre områder.

Endelig fastsættes i denne del forfatningens varighed (den indgås for ubegrænset tid) og bestemmelserne om forfatningstraktatens ratifikation og ikrafttrædelse.

[ Top ]

OPHÆVELSE AF DE TIDLIGERE TRAKTATER OG RETLIG KONTINUITET

Traktaten om en forfatning for Europa skule have erstattet traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) samt de akter og traktater, der har suppleret eller ændret dem, herunder bl.a. den europæiske fælles akt, Amsterdam-traktaten , Nice-traktaten og tiltrædelsestraktaterne (artikel IV-437).

Nogle bestemmelser i de forskellige tiltrædelsestraktater skal dog fortsat være gældende for at sikre den retlige kontinuitet. Det drejer sig navnlig om bestemmelser, som har varig virkning, eller som fastsætter overgangsordninger vedrørende tiltrædelsen, der endnu ikke er forældede. I den forbindelse er der som bilag til forfatningstraktaten knyttet to protokoller:

Artikel IV-438 indeholder de nærmere bestemmelser om succession og retlig kontinuitet. Det nye EU, der oprettes ved forfatningen, træder i stedet for Det Europæiske Fællesskab (EF) og Den Europæiske Union (EU). De institutioner, organer, kontorer og agenturer, der eksisterer på datoen for forfatningstraktatens ikrafttrædelse, fortsætter i den sammensætning, de har på denne dato, med at udøve deres beføjelser som omhandlet i forfatningstraktaten.

Til forskel fra den primære ret forbliver alle de retsakter, der er vedtaget af institutionerne på grundlag af de traktater og akter, der ophæves ved artikel IV-437, i kraft. Deres retsvirkninger bevares, så længe disse retsakter ikke er blevet ophævet, annulleret eller ændret. Det samme gælder de øvrige dele af den gældende EU-ret, f.eks. interinstitutionelle aftaler, afgørelser og aftaler truffet af repræsentanterne for medlemsstaterne, erklæringer og resolutioner. Det fremgår således af denne bestemmelse, at alle de erklæringer, der er fremsat i forbindelse med tidligere regeringskonferencer (herunder dem, der førte til den fælles europæiske akt, Maastricht-, Amsterdam- og Nice-traktaterne og tiltrædelsestraktaterne), bevares, selv om de ved disse regeringskonferencer indgåede traktater skulle have været ophævet hvis Forfatningstraktaten trådte i kraft.

Den retspraksis, der er fastlagt af Domstolen for De Europæiske Fællesskaber og af Retten i Første Instans vedrørende fortolkning og anvendelse af de traktater og akter, der ophæves, vil fortsat være en kilde til fortolkning af EU-retten og navnlig af de bestemmelser i forfatningen, der svarer til de tidligere traktater.

I artikel IV-439, der omhandler overgangsbestemmelser vedrørende visse institutioner, henvises der til den protokol om samme emne, der er knyttet som bilag til forfatningstraktaten, og hvori der er fastsat særlige overgangsbestemmelser vedrørende Europa-Parlamentets sammensætning, definitionen af kvalificeret flertal i Rådet, Kommissionens sammensætning og EU-udenrigsministeren.

I artikel IV-440 defineres forfatningens territoriale anvendelsesområde, navnlig for så vidt angår visse øer. De oversøiske lande og territorier er anført i bilag II til forfatningstraktaten. I forhold til de nugældende traktater ændrer forfatningen intet ved det territoriale anvendelsesområde.

[ Top ]

EURATOM-TRAKTATEN

Af alle de tidligere traktater er det kun traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, den såkaldte Euratom-traktat, der forbliver i kraft. Atomenergifællesskabet slås ikke sammen med EU og bevarer således sin status som selvstændig juridisk person, selv om institutionerne er de samme. I forfatningstraktaten er de ændringer, det er nødvendigt at foretage i Euratom-traktaten, fastsat i "protokollen om ændring af Euratom-traktaten", der er knyttet som bilag til forfatningen. De ændringer af Euratom-traktaten, der foretages ved forfatningstraktaten, er begrænset til tilpasninger til de nye regler, der er fastsat i forfatningen, navnlig på det institutionelle og finansielle område.

I en erklæring fra fem medlemsstater, Tyskland, Irland, Ungarn, Østrig og Sverige, bemærkes det, at de centrale bestemmelser i Euratom-traktaten ikke er blevet væsentligt ændret siden traktatens ikrafttrædelse og bør ajourføres. De fem lande støtter derfor tanken om, at der snarest muligt bør indkaldes en regeringskonference med henblik på at revidere denne traktat.

[ Top ]

REVISION AF FORFATNINGEN

I forfatningstraktaten skelnes der mellem tre procedurer for revision af forfatningen, nemlig den almindelige revisionsprocedure, den forenklede revisionsprocedure ("passerelle"-bestemmelserne) og den forenklede revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger.

Den almindelige revisionsprocedure

Artikel IV-443 indeholder bestemmelserne om den almindelige revisionsprocedure. Der indføres her visse nye bestemmelser i forhold til den nuværende situation, hvor bestemmelserne er fastsat i artikel 48 i traktaten om den Europæiske Union (EU-traktaten).

For det første gives der ved en ny bestemmelse Europa-Parlamentet mulighed for at forelægge forslag til revision af forfatningen. Parlamentet ligestilles således med Kommissionen og medlemsstaternes regeringer, som allerede nu har en sådan ret.

For det andet gør forfatningstraktaten modellen med Det Europæiske Konvent permanent, så fremtidige revisioner af forfatningen også skal udarbejdes af et sådant forum. Dette konvent var sammensat af repræsentanter for de nationale parlamenter, stats- og regeringscheferne, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Det fik til opgave at behandle udkastene til revision og ved konsensus at vedtage en anbefaling til regeringskonferencen. Denne regeringskonference blev indkaldt af Rådets formand for i fællesskab at fastlægge de ændringer, der skal foretages i forfatningstraktaten.
Det Europæiske Råd kan dog med simpelt flertal og efter Europa-Parlamentets godkendelse beslutte ikke at indkalde et konvent, hvis ændringerne er af mindre omfang. I så fald fastlægger Det Europæiske Råd mandatet til en konference mellem repræsentanter for medlemsstaternes regeringer, der udarbejder de nødvendige ændringer.

Uanset hvilken procedure der følges, træder de ændringer, der foretages af forfatningstraktaten, først i kraft, når de er blevet ratificeret af alle medlemsstaterne i overensstemmelse med disses forfatningsmæssige bestemmelser.

Bortset fra Europa-Parlamentets udvidede rolle og indførelsen af modellen med et konvent i revisionsproceduren, ændrer artikel IV-443 således intet væsentligt ved den nuværende revisionsprocedure.

[ Top ]

Den forenklede revisionsprocedure ("passerelle"-bestemmelserne)

Konventet havde foreslået generelle "passerelle"-bestemmelser med henblik på at udvide anvendelsesområdet for afstemning med kvalificeret flertal og for den almindelige lovgivningsprocedure til at omfatte tilfælde, hvor der er krav om enstemmighed eller om anvendelse af en særlig lovgivningsprocedure.

I forfatningstraktaten er dette forslag optaget i artikel IV-444. To generelle "passerelle"-bestemmelser giver således Det Europæiske Råd mulighed for ved en enstemmigt vedtagen afgørelse at fastsætte, at der kan træffes afgørelse med kvalificeret flertal, og at den normale lovgivningsprocedure kan anvendes på et område, hvor der endnu i henhold til forfatningen kræves enstemmighed eller anvendelse af en særlig lovgivningsprocedure.

Ifølge forfatningstraktaten er de nationale parlamenter medbestemmende i denne procedure. Ethvert initiativ, som Det Europæiske Råd tager med henblik på at anvende en sådan "passerelle"-bestemmelse, skal fremsendes til de nationale parlamenter. Hvis blot et enkelt nationalt parlament inden for en frist på seks måneder gør indsigelse mod at anvende "passerelle"-bestemmelsen, vedtages afgørelsen ikke.

Nævnte "passerelle"-bestemmelser finder udelukkende anvendelse på forfatningens del III og gælder ikke for afgørelser, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet. Det Europæiske Råd træffer afgørelse med enstemmighed, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer.

Disse "passerelle"-bestemmelser er en af de vigtigste nyskabelser i forfatningstraktaten.

[ Top ]

De særlige "passerelle"-bestemmelser

Forfatningstraktaten indeholder også andre særlige "passerelle"-bestemmelser, der finder anvendelse på bestemte EU-politikker. Rådet kan med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet træffe afgørelse om i stedet for den særlige procedure at anvende den almindelige lovgivningsprocedure (hvilket også indebærer afstemning med kvalificeret flertal) inden for følgende tre områder:

For det andet kan Rådet udvide anvendelsesområdet for kvalificeret flertal på området for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), idet afgørelse herom træffes med enstemmighed (artikel I-40 og III-300).

I begge disse tilfælde er der ikke i forfatningen noget krav om, at de nationale parlamenter skal medvirke.

Endelig er det i forfatningstraktaten fastsat, at nogle protokoller kan ændres, alt efter tilfældet ved en europæisk lov eller ved en af Rådet vedtagen lov, bl.a.:

For første gang åbnes der således ved forfatningstraktaten flere muligheder for at ændre visse særlige og klart definerede bestemmelser uden at skulle bruge den mest omstændelige almindelige procedure for revision af forfatningstraktaten.

[ Top ]

Den forenklede revisionsprocedure for de interne politikker og foranstaltninger

I forfatningstraktatens artikel IV-445 er der fastsat en forenklet revisionsprocedure, der gælder for de af forfatningens bestemmelser, der er samlet i forfatningstraktatens del III, afsnit III, og som vedrører EU's interne politikker og foranstaltninger. Der skal i den forbindelse mindes om, at Konventet ved udarbejdelsen af sit forfatningsudkast ikke havde foreslået at ændre indholdet af EU's interne politikker, men havde begrænset sig til at tilpasse dem til de foreslåede ændringer på de øvrige områder. Regeringskonferencen fandt det derfor hensigtsmæssigt at indføre en forenklet revisionsprocedure for denne del af forfatningstraktaten, så den senere vil være lettere at ændre. Denne procedure må dog under ingen omstændigheder udvide de kompetencer, der er tildelt EU ved forfatningstraktaten.

Ligesom efter den normale procedure kan enhver medlemsstats regering, Europa-Parlamentet eller Kommissionen forelægge Det Europæiske Råd forslag til revision af del III, afsnit III. Det Europæiske Råd kan derefter vedtage en europæisk afgørelse om ændring af alle eller en del af bestemmelserne i dette afsnit, idet Det Europæiske Råd træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet og Kommissionen samt Den Europæiske Centralbank i tilfælde af institutionelle ændringer på det monetære område. Derefter skal afgørelsen forelægges alle medlemsstaterne til ratifikation. Det er således ikke nødvendigt at oprette et konvent eller at afholde en officiel regeringskonference, inden der kan foretages ændringer af disse bestemmelser i forfatningstraktaten, men afgørelse herom kan træffes ved en enstemmig afgørelse i Det Europæiske Råd, der ratificeres af alle medlemsstaterne.

[ Top ]

VEDTAGELSE, RATIFIKATION OG IKRAFTTRÆDELSE

Forfatningstraktaten, der indgås for ubegrænset tid, skal ratificeres af medlemsstaterne ifølge deres forfatningsmæssige bestemmelser, dvs. enten ved ratificering i parlamentet eller ved folkeafstemning.

Som det var tilfældet med de foregående traktater, skal den nye traktat ratificeres af alle medlemsstater, inden den kan træde i kraft.

Ifølge forfatningsteksten skulle ratificeringen tage to år, og traktaten skulle træde i kraft senest den 1. november 2006.

Efter problemerne med ratificeringen i visse medlemsstater besluttede stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råd den 16. og 17. juni 2005 at tage en tænkepause om EU's fremtid. Tænkepausen skal bruges til at indlede en bred debat med borgerne i EU.

På Det Europæiske Råd den 21. og 22. juni 2007 blev stats- og regeringscheferne i EU enige om et kompromis. De gav mandat til at indkalde en regeringskonference, som skal udarbejde og vedtage en ændringstraktat for EU. Traktatens endelige tekst blev skrevet af Regeringskonferencen og blev vedtaget af Det uformelle Europæiske Råd i Lissabon den 18. og 19. oktober. Lissabontraktaten blev underskrevet af medlemsstaterne den 13. december 2007.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-40 Særlige bestemmelser vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Særlig "passerelle"-bestemmelse
III-210 Social- og arbejdsmarkedspolitik Særlig "passerelle"-bestemmelse
III-234 Miljø Særlig "passerelle"-bestemmelse
III-269 Samarbejde om civilretlige spørgsmål - familieret Særlig "passerelle"-bestemmelse
III-300 Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Særlig "passerelle"-bestemmelse
IV-437 Ophævelse af de tidligere traktater Nye bestemmelser
IV-438 Succession og retlig kontinuitet Nye bestemmelser
IV-439 Overgangsbestemmelser vedrørende visse institutioner Nye bestemmelser
IV-440 Territorialt anvendelsesområde -
IV-441 Regionale unioner -
IV-442 Protokoller og bilag -
IV-443 Almindelig revisionsprocedure Væsentlige ændringer
IV-444 Forenklet revisionsprocedure Generel "passerelle"-bestemmelse
IV-445 Forenklet revisionsprocedure for EU's interne politikker og foranstaltninger Nye bestemmelser
IV-446 Varighed -
IV-447 Ratifikation og ikrafttrædelse -
Protokol om ændring af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab Tekniske tilpasninger -
Erklæring om ratifikationen af traktaten om en forfatning for Europa Erklæring i tilfælde af manglende ratifikation -


[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Nærværende oplysninger forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og er ikke udtryk for nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top