Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s politik

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s politik


Den ekonomiska och monetära politiken


Inledning
Europeiska centralbanken
Den ekonomiska politiken
Den monetära politiken
Särskilda bestämmelser för euroområdet
Förenkling av texter
Andra bestämmelser
Översiktstabell

INLEDNING

Konstitutionen innehåller vissa ändringar av EU:s ekonomiska politik och dess monetära politik, framför allt när det gäller

Den ekonomiska och monetära politiken har varit föremål för långvariga diskussioner under arbetet i konventet och vid regeringskonferensen . Det samförstånd man har uppnått bör göra det möjligt för EU att öka samordningen av den ekonomiska politiken. De medlemsstater som har infört euron kommer att få större självständighet när det gäller att fatta beslut som berör dem, utan att de andra medlemsstaterna deltar i omröstningen. Därför innehåller konstitutionen ett nytt avsnitt om de medlemsstater som har euro som valuta och ett protokoll om eurogruppen som bifogas konstitutionen.
Slutligen utvidgar det konstitutionella fördraget tillämpningen av omröstning med kvalificerad majoritet till så gott som alla bestämmelser i den ekonomiska och monetära politiken, så när som på några undantag.

[ Till sidans början ]

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

Europeiska centralbanken blir en av EU:s institutioner . Artikel I-30, som handlar om ECB, innehåller några av de institutionella bestämmelserna i avdelning III i konstitutionen och samlar dem i en enda artikel för att göra dem mer lättillgängliga för medborgarna.

Med tanke på att ECB får anta rättsakter inom vissa områden och att den ska höras om alla lagstiftningsförslag som den har behörighet över, är det ett logiskt steg att ge ECB institutionsstatus.

Det faktum att ECB blir en EU-institution innebär dock inga förändringar i ECB:s eller Europeiska centralbankssystemet struktur, uppdrag, stadgar eller mål. ECB behåller sin oberoende ställning gentemot EU:s övriga institutioner och medlemsstaternas myndigheter. ECB är den enda av EU:s institutioner som får status som en juridisk person, vilket den har redan idag.

I konstitutionen upprepas tydligt att cheferna för de nationella centralbankerna i de länder som inte har infört euron inte får ingå i Europeiska centralbankens råd (artikel III-382).

[ Till sidans början ]

DEN EKONOMISKA POLITIKEN

Samordningen av medlemsstaternas ekonomiska politik fastställs i artikel I-15: Medlemsstaterna ska samordna sin ekonomiska politik inom unionen. Rådet ska i detta syfte anta bland annat de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken. För de medlemsstater som deltar i euroområdet gäller särskilda bestämmelser.

Kapitel II i avdelning III i del III av konstitutionen ägnas åt den ekonomiska och monetära politiken. I artikel III-177 återfinns den nu gällande definitionen av medlemsstaternas och unionens verksamhet när det gäller den ekonomiska och monetära politiken.

Enligt denna artikel och artikel III-178 ska EU:s ekonomiska politik bygga på en nära samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik, på den inre marknaden och på fastställda gemensamma mål. Medlemsstaterna ska föra sin ekonomiska politik så att de bidrar till att förverkliga unionens mål. Den ekonomiska politiken ska följa principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens. Medlemsstaterna ska betrakta den ekonomiska politiken som en fråga av gemensamt intresse (artikel III-179), vilket redan är fallet. De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken är en viktig del i denna samordning.

De allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Konstitutionen innehåller flera nyheter när det gäller de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken (artikel III-179), bland annat följande:


Alltför stora underskott

När det gäller det förfarande som ska tillämpas i samband med alltför stora underskott innehåller konstitutionen följande ändringar (artikel III-184):

Regeringskonferensen utarbetade en förklaring om stabilitets- och tillväxtpakten som bifogades regeringskonferensens slutakt. I förklaringen bekräftade medlemsstaterna sitt engagemang när det gäller paktens mål och att de ser fram emot eventuella förslag från kommissionen och medlemsstaterna när det gäller att förstärka och förtydliga genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten.

[ Till sidans början ]

DEN MONETÄRA POLITIKEN

Konstitutionen innehåller en del ändringar när det gäller EU:s monetära politik. Först och främst fastställer den officiellt euron som unionens valuta och som en av unionens symboler. (artikel I-8).

I konstitutionen föreskrivs vidare en mycket tydlig fördelning av befogenheterna i EU när det gäller den monetära politiken, där EU hädanefter har exklusiv behörighet för de medlemsstater som infört euron (artikel I-13). De medlemsstater som inte infört euron behåller behörigheten inom det monetära området.

De institutionella bestämmelserna om Europeiska centralbankssystemets uppgifter och mål är i stort oförändrade (artiklarna III-185 till III-191). I artikel I-30 definieras officiellt begreppet "Eurosystem", dvs. ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har euron som valuta och som tillsammans för unionens monetära politik.

Dessutom inrättas genom konstitutionen en ny rättslig grund inte enbart för antagandet av de bestämmelser som krävs för att införa euron utan också framför allt de bestämmelser som är nödvändiga för användningen av euron. Denna nya rättsliga grund ersätter de nuvarande övergångsreglerna i artikel 123.4 i EG-fördraget.

Det bör också påpekas att konstitutionen har flyttat bestämmelserna om ingående av monetära avtal. De står för närvarande i kapitlet om den monetära politiken i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) men flyttas utan några större ändringar till avdelningen om unionens yttre åtgärder (artikel III-326).

[ Till sidans början ]

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR EUROOMRÅDET

Konventet hade föreslagit att de medlemsstater som har euron som valuta skulle få ökad självständighet och möjlighet att inom rådet på egen hand besluta i frågor som särskilt rör dem, eftersom de har samma valuta. Regeringskonferensen följde denna linje och konstitutionen innehåller därför i artiklarna III-194 till III-196 särskilda bestämmelser som enbart gäller för de medlemsstater som ingår i euroområdet. Medlemsstaterna i euroområdet kommer hädanefter att kunna vidta åtgärder för att stärka samordningen och övervakningen av sin budgetdisciplin och utarbeta mer konkreta riktlinjer för den ekonomiska politiken och samtidigt se till att dessa överensstämmer med de riktlinjer som antagits för hela EU.

Enligt dessa artiklar får endast de medlemmar i rådet rösta som företräder de medlemsstater som ingår i euroområdet, dvs. de andra medlemsstaterna får inte delta i omröstningen, för att fatta beslut om

Det faktum att de medlemsstater som har euron som valuta själva får fatta beslut i frågor som rör dem är ett stort och ofrånkomligt steg. Sedan de tio nya medlemsländerna anslöt sig är de tolv länderna i euroområdet i minoritet i rådet, vilket kommer att fortsätta till dess att de nya medlemsländerna uppfyller konvergenskriterierna för att införa den europeiska valutan. Den här bestämmelsen gör det alltså möjligt för vissa länder i euroområdet att under den här perioden själva fatta beslut i frågor som bara rör dem.

I avsnittet om övergångsbestämmelser utökar konstitutionen de fall där medlemsstaterna utanför euroområdet inte får rösta. Utöver de fall som nämns ovan gäller detta bland annat i samband med rekommendationer som riktar sig till medlemsstater i euroområdet inom ramen för den multilaterala övervakningen och alla åtgärder som avser alltför stora underskott (artikel III-197.4).

Slutligen får medlemsstaterna i euroområdet en viktigare roll även när det gäller att uppta en stat i euroområdet. Innan rådet i fullständig konstellation kan fatta beslut i frågan måste det få en rekommendation från medlemsstaterna i euroområdet som dessa antagit med kvalificerad majoritet.

Eurogruppens roll

I artikel III-195 hänvisas till ett protokoll om eurogruppen som bifogats konstitutionen och där formerna för sammanträdena för euroområdets ministrars fastställs. Eurogruppen är emellertid inte någon officiell rådskonstellation även om den nu för första gången omnämns i fördraget. Konstitutionen bara bekräftar gällande praxis med informella möten. Därför kommer officiella beslut även i fortsättningen att fattas av ministerrådet.

De informella mötena i eurogruppen öppnar för en fördjupad dialog om de frågor som handlar om de deltagande staternas särskilda ansvar. Kommissionen deltar automatiskt i dessa möten och ECB inbjuds att delta. Den enda nyheten på det här området är att eurogruppen väljer en ordförande för två och ett halvt år med en majoritet bland dessa medlemsstater.

[ Till sidans början ]

FÖRENKLING AV TEXTER

Konventionen innehåller en avsevärt förändrad text när det gäller övergångsbestämmelser (artiklarna 116-124 i EG-fördraget). Alla bestämmelser om de två första etapperna av den ekonomiska och monetära unionen som blivit inaktuella i och med införandet av euron har utgått. I det konstitutionella fördraget samlas nu övergångsbestämmelserna i artiklarna III-197 till III-202. Dessa artiklar gäller för de medlemsstater som beviljats undantag, dvs. de medlemsstater som ännu inte infört euron som valuta. I artiklarna fastställs

Utan att innehållet ändras innebär konstitutionen en avsevärd förenklig av dessa bestämmelser, vilket kommer att göra dem lättare att läsa och förstå för allmänheten.

[ Till sidans början ]

ANDRA BESTÄMMELSER

Enligt konstitutionen ska kvalificerad majoritet användas i ett större antal beslut . Det är bara några fall som fortfarande ska beslutas enhälligt av rådet, nämligen

Konstitutionen ger också Europaparlamentet en viktigare roll genom att tillämpningen av det vanliga lagstiftningsförfarandet utökas till att omfatta följande bestämmelser:

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-8 Unionens symboler Nya bestämmelser
I-13 Exklusiva befogenheter -
I-15 Samordning av den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken -
I-30 Europeiska centralbanken Viktiga ändringar
III-177 Den ekonomiska och monetära politiken - allmänt -
III-178 till III-184 Den ekonomiska politiken Viktiga ändringar
III-185 till III-191 Den monetära politiken -
III-192 till III-193 Institutionella bestämmelser Viktiga ändringar
III-194 till III-196 Egna bestämmelser för medlemsstater som ingår i euroområdet Nya bestämmelser
III-197 till III-202 Övergångsbestämmelser -
III-382 till III-383 ECB - Institutionella bestämmelser -
Protokoll om eurogruppen Formerna för eurogruppens sammanträden Nya bestämmelser
Förklaring om stabilitets- och tillväxtpakten Stabilitets- och tillväxtpakten -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, gör inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan