Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's politikker

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's politikker


Forsvarspolitikken


Indledning
Alment gældende foranstaltninger
Samarbejde begrænset til nogle medlemsstater
Finansiering af forsvarspolitikken
Oversigtstabel

INDLEDNING

Den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), dvs. den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, vil fortsat udgøre en integrerende del af EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). Denne politik omfatter en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Det er hensigten, at den skal føre til et fælles forsvar, når Det Europæiske Råd med enstemmighed træffer afgørelse herom (artikel I-41).

Medlemsstaternes militære kapacitet og deres opfattelse af, hvad sikkerheds- og forsvarspolitik indebærer, er forskellige fra land til land. Dette afspejler sig i forfatningen, der indeholder bestemmelser, som tager udgangspunkt i fleksible ordninger, der kan accepteres af samtlige medlemsstater, idet den respekterer deres forskellige opfattelser og politiske forpligtelser.

Endvidere vil reglen om enstemmighed stadig i fuldt omfang finde anvendelse, hvad beslutningsprocessen for forsvarspolitik angår.

Bestemmelserne i traktaten om Den Europæiske Union (EU-traktaten) vedrørende forsvarspolitikken er imidlertid blevet styrket betydeligt dels gennem generelle bestemmelser, der vedrører alle medlemsstater, dels gennem bestemmelser, der giver en gruppe lande mulighed for at gå hurtigere frem end de øvrige medlemsstater i forbindelse med specifikke sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål.

[ Top ]

ALMENT GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

De nye alment gældende foranstaltninger omfatter dels ajourføringen af Petersberg-opgaverne, dels tilføjelsen af solidaritetsbestemmelsen.

I forfatningstraktaten ajourføres de Petersberg-opgaver, der er nævnt i artikel 17, stk. 2, i EU-traktaten, og andre føjes til, såsom fælles aktioner på nedrustningsområdet, rådgivnings- og bistandsopgaver på det militære område, konfliktforebyggende opgaver og postkonflikt-stabiliseringsoperationer. I forfatningen præciseres det endvidere, at alle disse opgaver kan bidrage til bekæmpelse af terrorisme (artikel III-309).

Endvidere skal de øvrige medlemsstater i medfør af den i artikel I-43 i forfatningen nævnte solidaritetsbestemmelse yde bistand til en medlemsstat, der udsættes for terrorangreb, en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe. I sådanne tilfælde tager EU alle de instrumenter i brug, der står til dets rådighed, herunder de militære midler, medlemsstaterne stiller til dets rådighed, med henblik på at bistå den pågældende stat. Disse bestemmelser supplerer den nye bestemmelse om civilbeskyttelse (artikel III-284).

Endelig indføres der med artikel I-41, stk. 7, i forfatningen en bestemmelse om gensidigt forsvar, dvs. en forpligtelse til gensidigt forsvar, der binder alle medlemsstaterne (i modsætning til konventets forslag om at indføre et tættere samarbejde på området). En sådan forpligtelse betyder, at hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen. Denne forpligtelse, der ikke berører visse medlemsstaters neutralitetsprincip, vil blive gennemført i tæt samarbejde med NATO (Den Nordatlantiske Traktats Organisation).

[ Top ]

SAMARBEJDE BEGRÆNSET TIL NOGLE MEDLEMSSTATER

I henhold til artikel III-310 i forfatningstraktaten, kan Rådet overdrage gennemførelsen af en militær opgave til en gruppe af medlemsstater, der ønsker at gennemføre den pågældende opgave og som samtidig råder over den fornødne kapacitet. Disse medlemsstater aftaler indbyrdes sammen med EU-udenrigsministeren , hvorledes opgaven skal forvaltes.

Med henblik på at effektivisere og rationalisere medlemsstaternes militære kapacitet indeholder forfatningen bestemmelser om oprettelse af et europæisk agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel. Agenturet hedder Det Europæiske Forsvarsagentur og ikke som foreslået i konventets tekst Forsvarsagenturet. Agenturet er placeret under Ministerrådets myndighed og er åbent for alle medlemsstater, der ønsker at deltage (artikel III-311). Statutten, hjemstedet og de nærmere bestemmelser for agenturets drift vedtages af Rådet med kvalificeret flertal ved en europæisk afgørelse.

Med forfatningstraktatens artikel III-312 indføres muligheden for et permanent forstærket samarbejde hvad sikkerheds- og forsvarspolitik angår, hvilket ikke er muligt i henhold til den nuværende EU-traktat. I artiklen nævnes muligheden for at deltage i et permanent struktureret samarbejde for de medlemsstater, der opfylder kriterierne og tiltræder forpligtelserne med hensyn til militær kapacitet, der er anført i en protokol til forfatningen. Dette udgør unægteligt et betydeligt fremskridt i forhold til EU-traktatens nuværende bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Bortset fra disse kriterier, der i EU-traktaten blev vedtaget af de deltagende medlemsstater alene, er der andre forskelle i forhold til det strukturerede samarbejde. De medlemsstater, der ønsker at deltage i dette samarbejde, skal underrette Rådet og EU-udenrigsministeren. Senest tre måneder efter vedtager Rådet en europæisk afgørelse med kvalificeret flertal om etablering af et permanent struktureret samarbejde med en liste over de deltagende medlemsstater. Det er muligt både at tiltræde eller forlade samarbejdet på et senere tidspunkt. Hvis en medlemsstat ikke længere opfylder kriterierne, kan Rådet suspendere medlemskabet. Rådets europæiske afgørelser eller henstillinger inden for rammerne af dette samarbejde, bortset fra afgørelser om nedsættelse af gruppen, udvidelse, nedskæring eller suspension heraf, vedtages med enstemmighed af de deltagende medlemsstater.

På regeringskonferencen blev der tilføjet en protokol om permanent struktureret samarbejde til forfatningen.

[ Top ]

FINANSIERING AF FORSVARSPOLITIKKEN

I henhold til forfatningen vil det fortsat ikke være muligt at afholde udgifter til operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet, over EU's almindelige budget. Disse udgifter afholdes af medlemsstaterne efter den på bruttonationalindkomsten baserede fordelingsnøgle. Forfatningen indeholder imidlertid bestemmelser om, at Rådet kan vedtage en europæisk afgørelse, der sikrer hurtig adgang til bevillinger på budgettet til hastefinansiering af initiativer, der vedrører forberedende aktiviteter til Petersberg-opgaver.

Desuden etableres der en opstartsfond, der består af bidrag fra medlemsstaterne, til finansiering af forberedende aktiviteter til Petersberg-opgaver, som ikke opføres på EU's budget. Bestemmelserne for fondens drift fastsættes af Ministerrådet med kvalificeret flertal (artikel III-313).

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-16 Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
I-28 Udnævnelse af EU-udenrigsministeren, hans rolle og ansvarsområder Nye bestemmelser
I-40 Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik -
I-41 Særlige bestemmelser vedrørende gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik Væsentlige ændringer
I-43 Solidaritetsbestemmelsen Nye bestemmelser
I-44 Forstærket samarbejde (almindelige bestemmelser) -
III-309 Petersberg-opgaver -
III-310 En gruppe medlemsstaters gennemførelse af en opgave Nye bestemmelser
III-311 Agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel (Det Europæiske Forsvarsagentur) Nye bestemmelser
III-312 Permanent struktureret samarbejde Nye bestemmelser
III-313 Finansielle bestemmelser -
Protokol om permanent struktureret samarbejde Permanent struktureret samarbejde Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top