Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s institutioner


Ministerrådet


Inledning
Allmänna bestämmelser
Rådets konstellationer
Ordförande för de olika rådskonstellationerna
Andra förändringar
Översiktstabell

INLEDNING

Reformeringen av rådet, som är det organ som företräder medlemsstaterna i Europeiska unionens institutionella triangel, stod i centrum för debatten i konventet och under regeringskonferensen . Konstitutionsfördraget medför betydande förändringar för denna institution.

För det första görs i konstitutionsfördraget en tydlig uppdelning av rådet i två separata institutioner:

För det andra medför konstitutionen ett antal förändringar i rådets arbetssätt.
För det tredje ålägger konstitutionsfördraget rådet att införa ett nytt system för ordförandeskapet i rådet, baserat på jämlik rotation bland medlemsstaterna. Av en förklaring från regeringskonferensen följer dock att det nuvarande systemet med rotation på halvårsbasis i princip kommer att kvarstå, åtminstone till en början.

Slutligen medför konstitutionen en ändring av systemet för röstning i rådet så att kvalificerad majoritet ska gälla (artikel I-25). Denna viktiga punkt behandlas mera utförligt på temasidan om dubbel majoritet .

[ Till sidans början ]

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

I artikel I-23 i konstitutionen definieras rådets viktigaste uppgifter och sammansättning.

Rådet ska tillsammans med Europaparlamentet ansvara för lagstiftningen och budgeten. Dessutom ska rådet fastställa politiken och fungera som samordnare. De genomförandebefogenheter som rådet tilldelas i de nuvarande fördragen nämns inte längre i den här artikeln, men återfinns i artikel I-37 om genomförandeakter. Generellt sett är det kommissionen som har ansvaret för genomförandeakterna och rådet ska endast ansvara för dem i de fall då det är särskilt motiverat och på den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitikens område.

Om inte annat föreskrivs i konstitutionen ska rådet fatta beslut med kvalificerad majoritet. I dag fattar rådet beslut med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i fördragen. Det sker dock sällan i praktiken eftersom det i fördragen i de allra flesta fall hänvisas till antingen enhällighet eller kvalificerad majoritet. I konstitutionsfördraget har man alltså vänt på detta så att beslut med kvalificerad majoritet är regel. Detta leder till att hänvisningen till kvalificerad majoritet tas bort i alla berörda artiklar, vilket innebär en avsevärd förenkling.

Den nya konstitutionen medför inga förändringar när det gäller rådets sammansättning. Var och en av rådets konstellationer ska bestå av en företrädare på ministernivå som utses av varje medlemsstat. Denna företrädare ska ensam ha befogenhet att fatta bindande beslut för den medlemsstat som han eller hon företräder och att utöva rösträtten (med undantag för möjligheten att delegera rösträtten till en företrädare för en annan medlemsstat, i enlighet med artikel III-343).

[ Till sidans början ]

RÅDETS KONSTELLATIONER

Genom konstitutionen omorganiseras arbetet i rådet. Enligt artikel I-24 inrättas olika konstellationer, vilket motsvarar dagens verklighet även om detta hittills inte har skrivits in i något fördrag. Två rådskonstellationer nämns uttryckligen i konstitutionen, nämligen konstellationen allmänna frågor och konstellationen utrikes frågor. Detta innebär att den nuvarande sammansättningen av konstellationen allmänna och utrikes frågor omorganiseras efter ämnesområde, på det sätt som anges i konstitutionen.

I konstitutionen ges rådet i konstellationen allmänna frågor i uppdrag att säkerställa konsekvensen i rådets arbete i de olika konstellationerna.
När rådet sammanträder i egenskap av den konstellationen ska det i samverkan med kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten.
Konstellationen utrikes frågor utformar unionens utrikespolitik enligt de strategiska riktlinjer som utarbetats av Europeiska rådet och ska se till att unionens åtgärder på detta område är konsekventa. Unionens utrikesminister är ordförande för den rådskonstellationen.

I artikel I-24 i konstitutionsfördraget konstateras även att Europeiska rådet genom ett europeiskt beslut ska fastställa de olika konstellationer i vilka rådet kan sammanträda (t.ex. konstellationen finans- och ekonomiministrar).
Enligt konstitutionen är rådets sammanträden offentliga när de avser behandling av eller röstning om lagstiftningsförslag (artiklarna I-24 och I-50). Konventets förslag om att inrätta en rådskonstellation lagstiftning förkastades av regeringskonferensen . Dock föreskrivs i konstitutionsfördraget att varje sammanträde i rådet hädanefter ska vara indelat i två olika delar, en för behandling av lagförslag och en för andra frågor. Detta medför en tydligare uppdelning mellan rådets lagstiftande och genomförande funktioner och att rådets arbete blir mera öppet.

[ Till sidans början ]

ORDFÖRANDE FÖR DE OLIKA RÅDSKONSTELLATIONERNA

Enligt artikel I-24 i konstitutionsfördraget ska ordförandeskapet för alla rådskonstellationer innehas av medlemsstaternas företrädare inom rådet på grundval av ett jämlikt roterande system, med undantag av konstellationen utrikes frågor vars ordförandeskap innehas av utrikesministern.

Konstitutionen innehåller ingen närmare beskrivning av hur detta roterande system ska fungera, utan föreskriver i stället att Europeiska rådet med kvalificerad majoritet ska anta ett europeiskt beslut i vilket reglerna för rotationen fastställs. Fördelen med ett sådant system är att det är mer flexibelt och kan ändras vid behov, utan att konstitutionen behöver ändras.
Regeringskonferensen kunde redan enas om mer detaljerade bestämmelser för ett sådant beslut. Dessa bestämmelser ingår i en förklaring som är bilagd slutakten från regeringskonferensen. I förklaringen konstateras följande:

Ordförandeskapet i rådet innehas i perioder på 18 månader av grupper på tre medlemsstater som bestämts på förhand. Dessa grupper bildas genom jämlik rotation bland medlemsstaterna så att hänsyn tas till medlemsstaternas olikartade karaktär och den geografiska jämvikten i unionen.

Varje medlem i gruppen innehar under en sexmånadersperiod ordförandeskapet i samtliga rådskonstellationer. De andra medlemmarna i gruppen ska assistera ordförandeskapet i alla dess uppgifter i enlighet med ett gemensamt program. Inom gruppen kan man även komma överens om alternativa arrangemang.

Europeiska rådet bör börja förbereda detta beslut så snart konstitutionen har undertecknats och bör politiskt anta beslutet senast sex månader efter detta.

[ Till sidans början ]

ANDRA FÖRÄNDRINGAR

I artiklarna III-342 till III-346 i konstitutionsfördraget återfinns andra bestämmelser om rådet och dess arbetsordning (omröstningsbestämmelser, intern organisation, rådets generalsekretariat m.m.). Dessa artiklar omfattar i stort bestämmelserna i artiklarna 202-210 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) och anpassar de artiklarna efter de förändringar som införts genom konstitutionsfördraget.

Det är viktigt att konstatera att viktningen av röster i rådet, som nu regleras i artikel 205 i EG-fördraget, har tagits bort. Genom konstitutionen införs ett nytt system för att anta rättsakter med kvalificerad majoritet , dubbel majoritet av medlemsstaterna och befolkningen, som ska tillämpas från och med den 1 november 2009.
Under övergångsperioden från det att konstitutionen träder i kraft och fram till den 1 november 2009 hänvisas det i fördraget till protokollet om övergångsbestämmelser för Europeiska unionens institutioner och organ, enligt vilket det system som inrättats genom Nicefördraget ska tillämpas.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-23 Ministerrådet Betydande ändringar
I-24 Ministerrådets konstellationer Betydande ändringar
I-25 Definition av kvalificerad majoritet Betydande ändringar
I-50 Öppenhet och insyn i institutionernas arbete Nya bestämmelser
III-342 till III-346 Institutionella bestämmelser - ministerrådet -
Protokoll över övergångsbestämmelser för unionens institutioner och organ Viktning av röster i Europeiska rådet och ministerrådet fram till 2009 Övergångsbestämmelser
Förklaring om Europeiska rådets beslut om innehavande av ordförandeskapet i rådet System för rotering av ordförandeskapet i rådet Nya bestämmelser

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionens text.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan