Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's institutioner


Ministerrådet


Indledning
Almindelige bestemmelser
Rådets sammensætninger
Formandskabet for rådssammensætningerne
Andre ændringer
Oversigtstabel

INDLEDNING

Reformen af Rådet, som er medlemsstaternes repræsentanters mødested i Unionens "institutionelle trekant", har været hovedpunktet i drøftelserne i konventet og på regeringskonferencen . I forfatningstraktaten er der tilføjet vigtige ændringer for denne institutions vedkommende.

For det første skelnes der i forfatningstraktaten klart mellem:

For det andet indføres der i forfatningen en række ændringer i tilrettelæggelsen af Rådets arbejde.

For det tredje fastsætter forfatningstraktaten, at Det Europæiske Råd skal træffe afgørelse om en ny ordning for formandskabet i Rådet, der skal baseres på en ligelig rotation mellem medlemsstaterne. Det fremgår imidlertid af en erklæring fra regeringskonferencen, at den nuværende ordning med seks måneders rotation skal bibeholdes, i det mindste i det første stykke tid.

Endelig ændrer forfatningen afstemningssystemet med kvalificeret flertal i Rådet (artikel I-25). Dette vigtige emne behandles på temasiden om dobbelt flertal .

[ Top ]

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I forfatningens artikel I-23 er Rådets hovedopgaver og dets sammensætning fastlagt.

Rådet er sammen med Europa-Parlamentet EU's lovgivnings- og budgetmæssige autoritet. Endvidere fastlægger Rådet EU's politik og har desuden en koordinerende funktion. Den udøvende magt, som det har i henhold til de nuværende traktater, nævnes ikke længere i denne artikel, men er derimod kun omhandlet i artikel I-37 om gennemførelsesretsakter. Generelt er kompetencen for gennemførelse af retsakter overdraget til Kommissionen. Rådet bevarer kun en sådan kompetence i særligt begrundede tilfælde og i forbindelse med den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP).

Medmindre andet er bestemt i forfatningen, træffer Rådet afgørelser med kvalificeret flertal. I øjeblikket træffer Rådet afgørelser med almindeligt flertal, hvis intet andet er bestemt i traktaterne, hvilket er yderst sjældent, da traktaterne i langt de fleste tilfælde henviser til enstemmighed eller kvalificeret flertal. Forfatningstraktaten har ændret disse regler, således at kvalificeret flertal bliver hovedreglen, hvilket medfører, at henvisningen til kvalificeret flertal fjernes fra alle de berørte artikler; dette er en stor forenkling af teksterne.

Bestemmelserne i forfatningen om Rådets sammensætning er som for øjeblikket: Rådet er sammensat af en enkelt repræsentant på ministerniveau fra hver medlemsstat. Denne repræsentant er den eneste, der er bemyndiget til at indgå forpligtelser på den pågældende medlemsstats vegne og til at udøve stemmeretten (undtagen ved overdragelse af stemmeretten ved fuldmagt til en repræsentant for en anden medlemsstat, som omtalt i artikel III-343).

[ Top ]

RÅDETS SAMMENSÆTNINGER

I forfatningen omorganiseres Rådets arbejde. Artikel I-24 i forfatningstraktaten fastslår, at Rådet samles i forskellige sammensætninger, hvilket svarer til gængs praksis, skønt dette aldrig er blevet indføjet i traktaterne. Forfatningen omtaler specifikt to rådssammensætninger: Rådet for Almindelige Anliggender og Rådet for Udenrigsanliggender. Der er således tale om en emnemæssig opsplitning af den nuværende sammensætning Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser), som er blevet truffet på forfatningsniveau.

I henhold til forfatningen har Rådet for Almindelige Anliggender til opgave at sikre, at der er sammenhæng i det arbejde, der udføres i Rådets forskellige sammensætninger.
Når Rådet mødes i denne sammensætning, forbereder det Det Europæiske Råds møder og sørger for opfølgningen heraf sammen med Kommissionen.

Rådet for Udenrigsanliggender fastlægger Unionens optræden udadtil på grundlag af strategiske retningslinjer fastlagt af Det Europæiske Råd og sikrer sammenhæng i Unionens indsats. Formandskabet for denne rådssammensætning varetages af EU-udenrigsministeren .

Forfatningstraktaten fastslår ligeledes, og stadigvæk i artikel I-24, at Det Europæiske Råd vedtager en europæisk afgørelse, der fastlægger en liste over de øvrige mulige rådssammensætninger (f.eks. finans- og økonomiministrene).

I forfatningen bestemmes det endvidere, at Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til lovgivningsmæssige retsakter (artikel I-24 og I-50). Konventets forslag om at indføre et egentligt lovgivende Råd blev forkastet på regeringskonferencen . Imidlertid fastslås det i forfatningstraktaten, at hver rådssamling er opdelt i to dele, der vedrører henholdsvis forhandlinger om lovgivningsmæssige retsakter og aktiviteter af ikke-lovgivningsmæssig karakter. På denne måde adskilles Rådets lovgivende og udøvende funktioner bedst muligt, og endvidere gøres dets arbejde mere gennemsigtigt.

[ Top ]

FORMANDSKABET FOR RÅDSSAMMENSÆTNINGERNE

Forfatningstraktaten indeholder i artikel I-24 bestemmelser om, at formandskabet for alle rådssammensætninger varetages af medlemsstaternes repræsentanter på grundlag af en ordning med ligelig rotation bortset fra Rådet for Udenrigsanliggender, hvor formandskabet varetages af udenrigsministeren.

Forfatningen indeholder ikke detaljer om rotationssystemet, men det foreskrives, at Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal vedtager en europæisk afgørelse om disse regler. Denne løsning frembyder den fordel, at den rummer større fleksibilitet: systemet kan i givet fald ændres, uden at det bliver nødvendigt at anvende forfatningens revisionsprocedure.

Regeringskonferencen har allerede indgået en aftale om detaljerne i en sådan afgørelse, som er nedfældet i en erklæring, der indgår som bilag til slutakten fra regeringskonferencen, og hvori der står anført følgende:

Det Europæiske Råd formodes at gå i gang med at forberede denne afgørelse efter undertegnelsen af forfatningen og godkende den på politisk plan senest seks måneder efter. .

[ Top ]

ANDRE ÆNDRINGER

Forfatningstraktaten indeholder i artikel III-342 til III-346 de øvrige bestemmelser vedrørende Rådets forretningsgang (stemmeprocedurer, intern organisering, Rådets generalsekretariat etc.). Disse artikler omgrupperer hovedsageligt bestemmelserne i artikel 202 til 210 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF-traktaten) og tilpasser disse artikler til de ændringer, der følger af forfatningstraktaten.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at stemmefordelingssystemet i Rådet, som i øjeblikket er fastlagt i artikel 205 i EF-traktaten, fjernes. Forfatningen indebærer et nyt system for vedtagelse af retsakter med kvalificeret flertal , dobbelt flertal i medlemsstaterne og i befolkningen, som skal finde anvendelse fra den 1. november 2009.
I overgangsperioden mellem forfatningens ikrafttræden og den 1. november 2009 henviser forfatningen til protokollen om overgangsbestemmelser for Unionens institutioner og organer, som er lig det system, der blev indført med Nice-traktaten. .

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikel Emne Bemærkninger
I-23 Ministerrådet Væsentlige ændringer
I-24 Ministerrådets sammensætninger Væsentlige ændringer
I-25 Definition af kvalificeret flertal Væsentlige ændringer
I-50 Åbenhed i institutionernes arbejde Nye bestemmelser
III-342 til III-346 Institutionelle bestemmelser - Ministerrådet -
Protokol om overgangsbestemmelser for Unionens institutioner og organer Stemmevægtningen i Det Europæiske Råd og Ministerrådet indtil 2009. Overgangsbestemmelser
Erklæring vedrørende Det Europæiske Råds afgørelse om varetagelsen af formandskabet i Rådet Rotationsordning for formandskabet i Rådet Nye bestemmelser

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top