Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s institutioner

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s institutioner


Europeiska kommissionen


Inledning
Sammansättning
Ordförande
Översiktstabell

INLEDNING

Kommissionens uppgifter bekräftas i konstitutionen. Dessutom kompletteras de befintliga reglerna om kommissionsledamöternas antal och ursprung. Kommissionens sammansättning var en av de svåraste frågorna att lösa i konventet och regeringskonferensen . I slutändan är det en förbättrad version av den modell som lades fram i Nicefördraget som har antagits. För övrigt har inga viktiga ändringar gjorts, förutom att man inrättat ämbetet som utrikesminister. Utrikesministern ska vara en av kommissionens vice ordföranden.

I det konstitutionella fördraget (art. I-26) bekräftas kommissionens grundläggande uppgifter. Det handlar om initiativrätten (som nu blir grundregeln när det gäller att anta lagstiftning - några undantag, färre än i dagsläget, ska föreskrivas uttryckligen), verkställandebefogenheterna, kontrollen av att EU:s lagar efterlevs, genomförandet av budgeten och förvaltningen av EU:s program. Det klarläggs vidare att det är kommissionen som representerar EU utåt, med undantag för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och att den ska ta initiativ till årlig och flerårig programplanering. I konstitutionen bekräftas även kollegialitetsprincipen och kommissionens ansvar inför parlamentet. Slutligen föreskrivs i artikel I-26 att kommissionens mandattid fortfarande är fem år, och att den ska utöva sitt ansvar på ett helt oavhängigt sätt.

Artiklarna I-26, I-27 och I-28 innehåller konstitutionens viktigaste nyheter avseende kommissionens sammansättning (art. I-26), utnämning av ordförande och ordförandens roll (art. I-27) och utrikesministerns uppgifter (art. I-28).

I artiklarna III-347 till III-352 (del III, avdelning IV om unionens funktion) återfinns förfaranden för utnämningar, ersättningar och avsättningar, och andra bestämmelser om kommissionens interna organisation. Dessa bestämmelser är oförändrade i förhållande till motsvarande artiklar i EG-fördraget.

[ Till sidans början ]

SAMMANSÄTTNING

Den metod som ursprungligen föreslogs av konventet , och som innebar att kommissionsledamöter med respektive utan rösträtt skulle utnämnas, har inte tagits med i konstitutionen.

I stället har man i fördraget om konstitutionen valt en lösning som ligger nära Nicefördraget. Man behåller principen om en ledamot per medlemsstat upp till ett visst antal. När gränsen för antalet kommissionsledamöter uppnås övergår man till ett system med lika rotation mellan medlemsstaterna.

Enligt konstitutionen ska den första kommissionen som utnämns enligt konstitutionens regler, dvs. den kommission som ska utnämnas 2009, bestå av en medborgare från varje medlemsstat, inbegripet ordföranden och utrikesministern.

Från och med 2014 ska kommissionen minskas ned till att bestå av ett antal ledamöter som motsvarar två tredjedelar av antalet medlemsstater. Europeiska rådet kan dock enhälligt besluta att ändra detta antal.

I den reducerade kommissionen ska ledamöterna utses enligt ett system med lika rotation mellan medlemsstaterna. Detta system ska fastställas i ett europeiskt beslut som ska antas med enhällighet av Europeiska rådet. Beslutet ska grundas på följande principer:

På den nuvarande kommissionen tillämpas bestämmelserna i EG-fördraget, ändrade genom Nicefördraget och de tio nya medlemsstaternas anslutningsfördrag, dvs. en kommissionsledamot per medlemsstat.

Utöver de nya bestämmelserna om hur medlemsstaterna ska företrädas i en utvidgad kommission återfinns en helt nyskapande åtgärd i konstitutionen, nämligen inrättandet av ett uppdrag som utrikesminister . Utrikesministern ska ta över de funktioner som nu utövas av den höge representanten för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, "herr/fru GUSP", och av kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser. Dessutom ska utrikesministern ta över vissa av de funktioner som utövas av rådets ordförandeskap på området yttre förbindelser.

Utrikesministern ska således svara både inför kommissionen och inför rådet.

Utrikesministern ska utnämnas av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet och med godkännande av kommissionens ordförande. Utrikesministern ska utforma och driva utrikespolitiken (GUSP) och säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) på uppdrag av rådet. Därför kommer utrikesministern att vara ordförande för ministerrådet för "utrikes frågor". Utrikesministern ska också ha ansvar för EU:s yttre förbindelser inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

[ Till sidans början ]

KOMMISSIONENS ORDFÖRANDE

I konstitutionen föreskrivs inga genomgripande förändringar när det gäller hur kommissionens ordförande ska utnämnas, men det anges tydligt att Europeiska rådet bör ta hänsyn till resultaten i valen till Europaparlamentet när det lägger fram sitt förslag till ordförandekandidat. Denna förändring innebär indirekt ett ökat inflytande för parlamentet och ökar den politiska betydelsen av valen till Europaparlamentet.

Övriga bestämmelser om kommissionens ordförande är i stort de samma som i EG-fördraget.

Rådet ska i samförstånd med den valde ordföranden anta förteckningen över de personer som föreslås som ledamöter i kommissionen. Dessa personer väljs ut på grundval av förslag från medlemsstaterna. Kommissionens ledamöter ska utses med beaktande av deras allmänna duglighet, oavhängighet och engagemang för Europa (det sistnämnda kriteriet är nytt).

Ordföranden beslutar om kommissionens interna organisation och kan omfördela ansvarsområdena under mandatperioden. Det är ordföranden som bland kommissionens ledamöter utser vice ordföranden, med undantag för utrikesministern. Ordföranden kan begära att en kommissionsledamot avgår. Till skillnad från idag kommer detta att kunna ske utan att hela kommissionen måste godkänna begäran om avgång.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Ämne Kommentarer
I-26 Roll, sammansättning, kollegialitet och ansvar inför parlamentet. Viktiga ändringar.
I-27 Ordförandens roll och utnämningsbefogenheter.
I -28 Utrikesministerns roll. Nya bestämmelser.
III-347 till III-352 Förfarande för att utnämna kommissionens ledamöter, ersättningsförfarande, arbetsordning och andra bestämmelser. -

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna binder inte Europeiska kommissionen rättsligt, gör inte anspråk på att vara uttömmande och utgör inte en tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan