Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta
Euroopalle perustuslaki Ohita kielivalikko ja mene suoraan sopimusluetteloon (pikanäppäin=1)
EUROPA > Tiivistelmät lainsäädännöstä > Unionin toimielimet

YHDENTYMISKEHITYS JA PERUSSOPIMUKSET >

Unionin toimielimet


Euroopan komissio


Johdanto
Kokoonpano
Komission puheenjohtaja
Tiivistelmätaulukko

JOHDANTO

Perustuslaissa vahvistetaan komission tehtävät ja täydennetään komission jäsenten määrää ja kansalaisuutta koskevia nykyisiä sääntöjä.
Komission kokoonpano oli eräs valmistelukunnan ja hallitustenvälisen konferenssin (HVK) hankalimmista aiheista. Lopulta päädyttiin jonkin verran muutettuun versioon Nizzan sopimuksessa ehdotetusta mallista .
Muita merkittäviä muutoksia ei tehty, lukuun ottamatta tietysti ulkoasiainministerin viran perustamista; unionin ulkoasiainministeri on yksi komission varapuheenjohtajista.

Perustuslakisopimuksessa (I-26 artikla) vahvistetaan komission keskeisimmät tehtävät: aloiteoikeus (vastedes yleinen käytäntö lainsäädännön antamisessa - poikkeuksia on nykyistä vähemmän, ja niistä on säädettävä erikseen), toimeenpanovalta, unionin oikeuden soveltamisen valvonta, talousarvion toteuttaminen ja ohjelmien hallinnointi. Artiklassa täsmennetään, että komissio huolehtii unionin ulkoisesta edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa lukuun ottamatta sekä tekee vuotuisia ja monivuotisia ohjelmia koskevat aloitteet. Perustuslaissa vahvistetaan kollegisen päätöksenteon periaate ja komission vastuu Euroopan parlamentille. Lisäksi I-26 artiklassa todetaan, että komission toimikausi kestää aina viisi vuotta ja että komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana.

Perustuslakisopimuksen I-26, I-27 ja I-28 artikla sisältävät perustuslain mukanaan tuomat tärkeimmät uudistukset, jotka koskevat komission kokoonpanoa (I-26 artikla), komission puheenjohtajan valintaa ja tehtäviä (I-27 artikla) sekä tulevalle unionin ulkoasiainministerille osoitettavia tehtäviä (I-28 artikla).

Sopimuksen III-347-III-352 artiklassa (osa III, osasto VI - Unionin toiminta) ovat määräykset menettelyistä, jotka koskevat komissaarien nimittämistä, eroamista tai erottamista sekä uusien jäsenten nimittämistä heidän tilalleen, ja muut kollegion sisäistä organisaatiota koskevat määräykset, joita ei ole muutettu EY:n perustamissopimuksen vastaaviin artikloihin verrattuna.

[ Takaisin sivun alkuun ]

KOKOONPANO

Perustuslakiin ei otettu valmistelukunnan alkuperäistä ehdotusta , jonka mukaan komissioon nimitettäisiin sekä sellaisia komissaareja, joilla on äänioikeus, että sellaisia, joilla sitä ei ole.

Perustuslakisopimuksessa päädyttiin sen sijaan Nizzan sopimusta mukailevaan ratkaisuun: jokaisella jäsenvaltiolla säilyy oma komissaari, kunnes komissio on tietyn kokoinen. Kun komissaarien enimmäismäärä on saavutettu, siirrytään jäsenvaltioiden väliseen tasapuoliseen vuorotteluun.

Perustuslakisopimuksessa määrätään, että ensimmäisessä perustuslain nojalla nimitettävässä komissiossa (nimitetään vuonna 2009), mukaan lukien sen puheenjohtaja ja unionin ulkoasiainministeri, on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta.

Vuodesta 2014 alkaen komissio pienenee siten, että komissaarien lukumäärä vastaa kahta kolmasosaa jäsenvaltioiden määrästä. Eurooppa-neuvosto voi kuitenkin yksimielisellä päätöksellä muuttaa tätä lukumäärää.

Supistettuun komissioon jäsenet valitaan tasapuolisen vuorottelun järjestelmän mukaisesti. Järjestelmä vahvistetaan Eurooppa-neuvoston yksimielisellä eurooppapäätöksellä, joka perustuu seuraaviin periaatteisiin:

Nykyiseen komissioon sovelletaan EY:n perustamissopimuksen määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina Nizzan sopimuksella ja kymmenen uuden jäsenvaltion liittymissopimuksella. Nykyisessä komissiossa on siten yksi komissaari jokaisesta jäsenvaltiosta.

Jäsenvaltioiden edustusta suuremmassa komissiossa koskevien uusien määräysten lisäksi perustuslaissa on merkittävä uudistus: siinä perustetaan unionin ulkoasiainministerin virka. Ulkoasiainministerin toimenkuvaan kuuluvat ne tehtävät, joita tällä hetkellä hoitavat yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja sekä ulkosuhteista vastaava komissaari. Ulkoasiainministeri huolehtii myös tietyistä ulkosuhteisiin liittyvistä tehtävistä, joita tällä hetkellä hoitaa neuvoston puheenjohtajavaltio.
Uusi ulkoasiainministeri on siis vastuussa sekä komissiolle että neuvostolle.

Eurooppa-neuvosto nimittää unionin ulkoasiainministerin määräenemmistöllä komission puheenjohtajan suostumuksella. Ulkoasiainministeri valmistelee ja johtaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ja Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (ETPP) neuvoston valtuuttamana. Näin ollen hän toimii ulkoasioiden neuvoston puheenjohtajana. Lisäksi hän vastaa unionin ulkoisesta edustuksesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.

[ Takaisin sivun alkuun ]

KOMISSION PUHEENJOHTAJA

Perustuslaissa ei tehdä merkittäviä muutoksia puheenjohtajan valintatapaan, mutta ilmaistaan selvästi, että Eurooppa-neuvoston on otettava huomioon Euroopan parlamentin vaalien tulokset viedessään puheenjohtajaa koskevan ehdotuksensa Euroopan parlamentin äänestykseen. Tämä muutos lisää epäsuorasti parlamentin painoarvoa ja vahvistaa Euroopan parlamentin vaaleihin liittyvää poliittista panosta.

Muut komission puheenjohtajaa koskevat määräykset ovat lähes sellaisinaan peräisin EY:n perustamissopimuksesta.

Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon muista henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi. Heidät valitaan jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten pohjalta. Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä, riippumattomuutensa ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella (viimeksi mainittu kriteeri on uutuus).

Puheenjohtaja päättää komission sisäisestä organisaatiosta ja voi muuttaa vastuualueiden jakoa toimikauden aikana. Hän nimittää komission jäsenten keskuudesta sen varapuheenjohtajat unionin ulkoasiainministeriä lukuun ottamatta. Puheenjohtaja voi pyytää komissaaria eroamaan, eikä komission nykyiseen tapaan tarvitse hyväksyä pyyntöä.

[ Takaisin sivun alkuun ]

TIIVISTELMÄTAULUKKO

Artiklat Aihe Huomautuksia
I-26 Tehtävät, kokoonpano, kollegiaalisuus ja vastuu Euroopan parlamentille Huomattavia muutoksia
I-27 Puheenjohtajan tehtävät ja nimitysvalta
I -28 Ulkoasiainministerin tehtävät Uusia määräyksiä
III-347-III-352 Komissaarien nimittämismenettely, menettely nimitettäessä jäsenen tilalle uusi jäsen, työjärjestys ja muut määräykset -

[ Takaisin sivun alkuun ] [ Edellinen sivu ] [ Seuraava sivu ] [ Päävalikko ]


Tietosivut eivät sido Euroopan komissiota oikeudellisesti, ne eivät ole tyhjentäviä eikä niissä tulkita perustuslakisopimuksen tekstejä.


Painettu versio | Oikeudellinen huomautus | Mitä uutta? | Haku | Yhteystiedot | Hakemisto | Sanasto | Lisätietoja tästä sivustosta | Sivun alkuun