Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's institutioner

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT

EU's institutioner


Kommissionen


Indledning
Sammensætning
Formandskab
Oversigtstabel

INDLEDNING

Forfatningen bekræfter Kommissionens funktioner, og den supplerer de eksisterende regler om antallet af Kommissionens medlemmer samt deres oprindelse. Kommissionens sammensætning, der var et af de vanskeligste emner, som blev undersøgt på konventet og regeringskonferencen , er blevet fastlagt efter modellen, der blev foreslået i Nice-traktaten , dog i en forbedret udgave. Derudover er der ikke foretaget væsentlige ændringer bortset fra oprettelsen af EU-udenrigsministerposten, der skal varetages af en af Kommissionens næstformænd.

I forfatningstraktaten (artikel I-26) bekræftes Kommissionens væsentligste opgaver, dvs. initiativretten (der bliver den generelle regel for vedtagelsen af retsakter - der vil være færre undtagelser fra denne regel end på nuværende tidspunkt, og de skal være udtrykkeligt fastsat), den udøvende funktion, kontrol med EU-rettens gennemførelse, budgettets gennemførelse og forvaltning af programmer. Det præciseres desuden, at Kommissionen varetager EU's repræsentation udadtil med undtagelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, og at den er initiativtager til EU's årlige og flerårige programmering. Forfatningen bekræfter endvidere kollegialitetsprincippet og ansvaret over for Parlamentet. Desuden bekræftes det i artikel I-26, at Kommissionen altid udnævnes for en 5-årig periode, og at den skal varetage sine opgaver i fuldkommen uafhængighed.

Forfatningens artikel I-26, I-27 og I-28 indeholder de væsentligste nyskabelser vedrørende Kommissionens sammensætning (artikel I-26), udpegelse af formand og dennes rolle (artikel I-27) samt den kommende EU-udenrigsministers arbejdsområder (artikel I-28).

Reglerne for udnævnelse, valg af efterfølger, fratrædelse og de øvrige bestemmelser vedrørende kollegiets interne organisering, der ikke har ændret sig i forhold til de tilsvarende artikler i EF-traktaten, er indeholdt i artikel III-347-III-352 (del III, afsnit VI om Unionens funktionsmåde).

[ Top ]

SAMMENSÆTNING

Konventmedlemmernes oprindelige forslag om at udnævne Europa-kommissærer med stemmeret og kommissærer uden stemmeret er opgivet i forfatningen. Den løsning, der er blevet valgt i forfatningstraktaten, minder om det, der blev foreslået i Nice-traktaten, dvs. bevarelse af en kommissær pr. medlemsstat, indtil antallet af medlemsstater når en vis grænse, hvorefter der fastsættes et loft for kollegiets størrelse, og der indføres en ordning med ligelig rotation mellem medlemsstaterne.

Forfatningsteksten fastsætter, at den første Kommission, der udnævnes i henhold til forfatningen, dvs. i 2009, sammensættes af et medlem fra hver medlemsstat, herunder formanden og EU-udenrigsministeren.

Fra og med 2014 får Kommissionen færre medlemmer og sammensættes i stedet af et antal medlemmer svarende til to tredjedele af antallet af medlemsstater. Det Europæiske Råd kan dog med enstemmighed beslutte at ændre antallet af medlemmer.

I en Kommission med færre medlemmer udvælges kommissærerne efter en ordning med ligelig rotation mellem medlemsstaterne. Ordningen fastsættes ved en europæisk afgørelse, som Det Europæiske Råd vedtager med enstemmighed. Afgørelsen er baseret på følgende principper:

For den nuværende Kommission er det bestemmelserne i EF-traktaten, der blev ændret ved Nice-traktaten og ved tiltrædelsestraktaten for de ti nye medlemsstater, der er gældende, dvs. en kommissær pr. medlemsstat.

Udover de nye bestemmelser vedrørende medlemsstaternes repræsentation i en udvidet Kommission er forfatningens bestemmelser om indførelse af en EU-udenrigsminister en nyskabelse. EU-udenrigsministeren skal varetage de opgaver, som i dag udføres af den høje repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, hr. "FUSP", og af kommissæren med ansvar for eksterne forbindelser. EU-udenrigsministeren overtager ligeledes nogle af de opgaver, der varetages af Rådets formandskab inden for eksterne forbindelser. EU-udenrigsministeren vil derfor blive underlagt både Kommissionen og Rådet.

EU-udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal og med kommissionsformandens samtykke, udformer og gennemfører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og forsvars- og sikkerhedspolitikken efter bemyndigelse fra Rådet. I denne egenskab optræder EU-udenrigsministeren som formand for Rådet (udenrigsministrene). EU-Udenrigsministeren varetager desuden EU's repræsentation udadtil i forbindelse med udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

[ Top ]

KOMMISSIONSFORMANDEN

Forfatningen indeholder ikke nogen væsentlige ændringer af den måde, hvorpå formanden udnævnes, men det understreges, at når Det Europæiske Råd indstiller en formandskandidat til godkendelse i Europa-Parlamentet, skal det ske under hensyntagen til resultatet af valget til Europa-Parlamentet. Denne ændring styrker indirekte Parlamentets vægt og øger den politiske betydning af EP-valget.

De resterende bestemmelser angående kommissionsformanden er stort set identiske med bestemmelserne i EF-traktaten.

Efter fælles aftale med den valgte kommissionsformand vedtager Rådet en liste over de personer, som den foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen, og som udvælges på grundlag af medlemsstaternes forslag. Kommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed, deres uafhængighed samt deres europæiske engagement (sidstnævnte kriterium er nyt).

Endelig træffer formanden afgørelse om Kommissionens interne organisation. Han kan ændre fordelingen af disse ansvarsområder i løbet af en mandatperiode. Han udnævner næstformændene, bortset fra EU-udenrigsministeren, blandt Kommissionens medlemmer. Han kan bede et medlem af Kommissionen om at nedlægge sit hverv, uden at kollegiet skal godkende dette, sådan som det er tilfældet i dag.

[ Top ]

OVERSIGTSTABEL

Artikler Emne Bemærkninger
I-26 Rolle, sammensætning, kollegialitet og ansvar over for Parlamentet Væsentlige ændringer
I-27 Formandens rolle og udnævnelsesbeføjelser
I-28 EU-udenrigsministerens rolle Nye bestemmelser
III-347 til III-352 Procedure for udnævnelse af kommissærerne, procedure for valg af efterfølger, forretningsorden og andre bestemmelser. -

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top