Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats
En konstitution för Europa Ignorera språkvalet och gå direkt till listan över faktablad (åtkomsttangent=1)
EUROPA > Sammanfattning av lagstiftningen > EU:s beslutsförfaranden

DEN EUROPEISKA INTEGRATIONEN OCH FÖRDRAGEN >

EU:s beslutsförfaranden


EU :s finanser och budgetförfarandet


Inledning
Budgetmässiga och finansiella principer
Unionens egna medel
Den fleråriga finansieringsramen
Budgetförfarandet
Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet
Översiktstabell

INLEDNING

Genom konstitutionen förenklas budgetförfarandet, vilket är ett stort steg framåt. Budgetförfarandet omfattas hädanefter av ett slags medbeslutande (normalt lagstiftningsförfarande) med en enda behandling samt förlikning. Dessutom försvinner åtskillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter, och man kommer inte längre att varje år fastställa med hur mycket de icke-obligatoriska utgifterna får öka. Bestämmelser om den fleråriga finansieringsramen förs in i konstitutionen och reglerna för egna medel förblir väsentligen oförändrade.

I följande två delar i konstitutionen behandlas unionens finanser och budgetförfarandet:

Förutom bestämmelserna i konstitutionen finns det fortfarande tre viktiga rättsakter som gäller unionens finanser och budgetförfarandet: 2002 års budgetförordning , 1999 års interinstitutionella avtal (castellanodeutschenglishfrançais) om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet samt 2000 års beslut om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (castellanodeutschenglishfrançais).

Ur dessa rättsakter har vissa bestämmelser hämtats och förts in i konstitutionen, t.ex. om budgetplanen, som nu kallas flerårig finansieringsram och som tidigare återfanns i det interinstitutionella avtalet från 1999.

[ Till sidans början ]

BUDGETMÄSSIGA OCH FINANSIELLA PRINCIPER

De budgetmässiga och finansiella principerna ska garantera tillförlitliga budgetprognoser och ett gott genomförande av budgeten. I konstitutionen behålls därför de nuvarande principerna samtidigt som det föreskrivs att unionens samtliga inkomster och utgifter ska beräknas för varje budgetår (annuitet), tas upp i budgeten (enhetlighet) och balansera varandra (balans). För att utgifter ska kunna verkställas måste först en rättsligt bindande akt antas. För att budgetdisciplinen ska kunna upprätthållas måste utgifterna kunna finansieras med egna medel och med iakttagande av den fleråriga finansieringsramen. Principen om en sund ekonomisk förvaltning framhävs liksom nödvändigheten av att bekämpa bedrägerier i detta avseende.

[ Till sidans början ]

UNIONENS EGNA MEDEL

I konstitutionen anges att unionens budget helt ska finansieras genom egna medel , utan att det inverkar på andra inkomster (artikel I-54). Detta system för unionens egna medel ska anges i en europeisk lag utfärdad av rådet, som beslutar med enhällighet efter samråd med Europaparlamentet. Denna europeiska lag ska godkännas av alla medlemsstater, vilket även är fallet i dag. Kvalificerad majoritet gäller bara för antagande av genomförandebestämmelser till detta system, om detta uttryckligen föreskrivs i den tidigare antagna lagen. Detta är den enda skillnaden i fråga om egna medel jämfört med de nuvarande budgetbestämmelserna (artikel 269 i EG-fördraget).

[ Till sidans början ]

DEN FLERÅRIGA FINANSIERINGSRAMEN

För första gången ingår systemet med budgetplanen i primärrätten. Det infördes genom Delors-paketet 1988, återkom sedan i de interinstitutionella avtalen från 1993 och 1999 och stadfästs nu slutligen i konstitutionen. Genom artikel I-55 införs bestämmelser om utformning och fastställande av tillämpningsbestämmelser för denna fleråriga ram i konstitutionen. För beslut i rådet föreskrivs enhällighet, efter godkännande av Europaparlamentet. Det finns dock en s.k. övergångsklausul som ger Europeiska rådet möjlighet att enhälligt besluta om en övergång till majoritetsbeslut utan angivande av någon tidsfrist.

Den fleråriga finansieringsramen, som den kallas i konstitutionen, ska säkerställa en regelbunden utveckling av utgifterna inom ramen för unionens egna medel. Den sätter en gräns för årliga utgifterna för unionens stora verksamhetsområden under minst fem år. Denna gräns får inte överskridas i den årliga budgeten.

[ Till sidans början ]

BUDGETFÖRFARANDET

Unionens årliga budget löper från och med den 1 januari till och med den 31 december. I konstitutionen fastställs ett budgetförfarande som liknar ett vanligt lagstiftningsförfarande (det nuvarande medbeslutsförfarandet), vilket innebär en enda behandling samt förlikning, mycket strikta tidsfrister och en skyldighet för kommissionen att lägga fram ett nytt förslag om rådet och Europaparlamentet inte kan komma överens.

Genom fördraget om konstitutionen förenklas den tidigare situationen, eftersom kommissionen hädanefter ska lägga fram ett budgetförslag och inte längre ett preliminärt budgetförslag. I konstitutionen görs inte heller längre den nuvarande åtskillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter. Detta får två konsekvenser: Parlamentet får inflytande över hela budgeten, men får inte längre sista ordet, vilket i det tidigare bugetförfarandet innebar att parlamentet kunde driva igenom sin vilja gentemot rådet i fråga om icke-obligatoriska utgifter. Konventet hade dock föreslagit att Europaparlamentet skulle få det sista ordet för alla utgifter, men denna bestämmelse utgick i praktiken genom regeringskonferensen. Denna möjlighet finns bara kvar om rådet avvisar budgeten efter samtycke från den förlikningskommitté som inrättas genom konstitutionen.

Bestämmelserna om en tolftedel av anslagen i föregående budget finns kvar i konstitutionen. De kan tillämpas när rådet och parlamentet inte kan komma överens om budgeten inom föreskriven tid.

Nedan förklaras kortfattat det nya budgetförfarandet:

Före den 1 juli* Varje institution upprättar en preliminär beräkning av sina utgifter så att kommissionen kan sammanställa dem i ett budgetförslag med inkomster och utgifter.
Senast den 1 september Kommissionen lägger fram budgetförslaget för Europaparlamentet och rådet, nu i form av ett förslag. Kommissionen får ändra förslaget fram till dess att förlikningskommittén sammankallas.
Senast den 1 oktober Rådet antar sin ståndpunkt och överlämnar den till Europaparlamentet.
Inom 42 dagar efter överlämnandet av budgetförslaget Inom denna tidsfrist finns följande tre möjligheter: Parlamentet
godkänner rådets ståndpunkt - den europeiska lagen om upprättande av budgeten är antagen,
fattar inget beslut - den europeiska lagen om upprättande av budgeten anses som antagen,
antar, med en majoritet av sina ledamöter, ändringar som överlämnas till rådet och kommissionen - förfarandet fortsätter och en förlikningskommitté sammankallas omedelbart.
Följande två tidsfrister är möjliga när ändringarna har lämnats till rådet:
10 dagar
21 dagar
Efter det att rådet har sammankallat förlikningskommittén finns två möjligheter med olika tidsfrister:
Om rådet inom tio dagar efter det att ändringarna har överlämnats godkänner samtliga ändringar, sammanträder inte förlikningskommittén- den europeiska lagen om upprättande av budgeten är antagen.
Om förlikningskommittén sammanträder och
uppnår enighet om ett gemensamt förslag med en kvalificerad majoritet av rådets medlemmar och en majoritet av Europaparlamentets företrädare fortsätter förfarandet,
inte uppnår enighet måste kommissionen lägga fram ett nytt budgetförslag.
Inom 14 dagar efter det att enighet har uppnåtts i förlikningskommittén Om förlikningskommittén uppnår enighet inom en tidsfrist på ytterligare 14 dagar är följande sju möjligheter tänkbara:
Europaparlamentet och rådet godkänner det gemensamma förslaget - den europeiska lagen om upprättande av budgeten anses antagen i enlighet med det gemensamma förslaget.
De två institutionerna fattar inga beslut - den europeiska lagen om upprättande av budgeten anses antagen i enlighet med det gemensamma förslaget.
Den ena institutionen godkänner förslaget och den andra institutionen fattar inget beslut - den europeiska lagen om upprättande av budgeten anses antagen i enlighet med det gemensamma förslaget.
De två institutionerna avvisar det gemensamma förslaget - kommissionen måste lägga fram ett nytt förslag.
Den ena institutionen avvisar förslaget och den andra institutionen fattar inget beslut - kommissionen måste lägga fram ett nytt förslag.
Europaparlamentet avvisar förslaget men rådet godkänner det - kommissionen måste lägga fram ett nytt förslag.
Europaparlamentet godkänner förslaget men rådet avvisar det - förfarandet fortsätter.
Inom 14 dagar efter det att Europaparlamentet har godkänt förslaget och rådet har avvisat det Parlamentet kan under dessa 14 dagar besluta att bekräfta samtliga eller vissa av ändringarna. Om någon ändring inte bekräftas ska den i förlikningskommittén överenskomna ståndpunkten till den budgetpost som är föremål för denna ändring anses godkänd - den europeiska lagen om upprättande av budgeten anses antagen på grundval av detta.
Avslutning av förfarandet Europaparlamentets ordförande förklarar att den europeiska lagen om upprättande av budgeten har blivit slutgiltigt antagen.

* Alla tidsangivelser i denna tabell avser året innan budgeten genomförs.

[ Till sidans början ]

GENOMFÖRANDE AV BUDGETEN OCH ANSVARSFRIHET

Den sista nyheten i budgetförfarandet gäller upprättandet av en utvärderingsrapport (artikel III-408) som kommissionen ska lägga fram varje år för Europaparlamentet och ministerrådet. I samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet ska denna rapport göra det möjligt att utvärdera hur budgeten har genomförts i förhållande till de fastställda målen.

Kommissionen ansvarar fortfarande för att lägga fram unionens årliga budgetförslag och att genomföra budgeten i samarbete med medlemsstaterna under tillsyn av parlamentet och revisionsrätten.

[ Till sidans början ]

ÖVERSIKTSTABELL

Artiklar Innehåll Anmärkningar
Artikel I-53 Budgetmässiga och finansiella principer -
Artikel I-54 Unionens egna medel -
Artiklarna I-55 och III-402 Den fleråriga finansieringsramen Nya bestämmelser
Artikel III-403-III-414 Det årliga budgetförfarandet, genomförande av budgeten och ansvarsfrihet Viktiga ändringar

[ Till sidans början ] [ Föregående sida ] [ Nästa sida ] [ Innehållsförteckning ]


Temasidorna förpliktar inte Europeiska kommissionen rättsligt, har inte anspråk på att vara uttömmande och innehåller inte någon tolkning av konstitutionen.


Utskriftsversion | Rättsligt meddelande | Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Index | Ordlista | Om denna webbplats | Till början av sidan