Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
En Forfatning for Europa Ignorer sprogvalg og gå direkte til traktatlisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > EU's beslutningsprocedurer

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

EU's beslutningsprocedurer


Unionens finanser og budgetprocedure


Indledning
Budgetmæssige og finansielle principper
EU's egne indtægter
Den flerårige finansielle ramme
Budgetprocedure
Gennemførelse af budgettet og decharge
Oversigt

INDLEDNING

Budgetproceduren er blevet forenklet i forfatningen, hvilket er et temmelig bemærkelsesværdigt fremskridt. Proceduren består for fremtiden af et forløb med fælles beslutningstagning (almindelig lovgivningsprocedure), en enkelt behandling samt forlig. Forskellen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter er blevet ophævet, ligesom den årlige fastsættelse af en maksimalsats for forhøjelse af de ikke-obligatoriske udgifter. Den flerårige finansielle ramme er blevet indføjet i forfatningen, mens der i det store hele ikke er fortaget ændringer i reglerne vedrørende egne indtægter.

Unionens finanser og budgetprocedure er opstillet i to dele:

På trods af forfatningens bestemmelser på dette område er tre tekster fortsat meget vigtige i forbindelse med Unionens finanser og budgetproceduren. Der er tale om finansforordningen fra 2002 , den interinstitutionelle aftale (castellanodeutschenglishfrançais) om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren fra 1999 samt afgørelsen om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter (castellanodeutschenglishfrançais) fra 2000.

Flere bestemmelser er blevet taget fra disse tekster og indføjet i forfatningen som f.eks. "finansielle overslag" fra den interinstitutionelle aftale fra 1999, som nu for fremtiden benævnes "den flerårige finansielle ramme".

[ Top ]

BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE PRINCIPPER

De budgetmæssige og finansielle principper sørger for at sikre gode budgetoverslag og korrekt gennemførelse af budgettet. Forfatningen indeholder således de nuværende principper og fastsætter, at alle Unionens indtægter og udgifter skal anslås for hvert regnskabsår (princippet om etårighed), de skal opføres i budgettet (princippet om enhed), og de skal balancere (princippet om balance). Før der kan afholdes udgifter på budgettet, skal der vedtages en juridisk bindende retsakt. For at sikre budgetdisciplin skal udgifterne kunne finansieres inden for rammerne af Unionens egne indtægter og den flerårige finansielle ramme. Princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning fremhæves ligesom bekæmpelse af svig på området.

[ Top ]

EU's EGNE INDTÆGTER

Forfatningen minder om, at Unionens budget med forbehold af andre indtægter fuldt ud finansieres af egne indtægter (artikel I-54). Der fastlægges bestemmelser vedrørende denne ordning for egne indtægter ved en europæisk lov, der vedtages af Rådet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet, og som skal ratificeres af alle medlemsstaterne, sådan som det også er tilfældet i dag. Der anvendes kun kvalificeret flertal, når der skal fastsættes gennemførelsesforanstaltninger til ordningen, for så vidt dette udtrykkelig er fastsat i den europæiske lov, der er vedtaget i den forbindelse. Denne mulighed er den eneste forskel angående egne indtægter i forhold til de nuværende budgetbestemmelser (EF-traktatens artikel 269).

[ Top ]

DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME

For første gang er ordningen for "finansielle overslag" blevet indføjet i en tekst i den primære ret. Ordningen, der blev fastlagt i "Delors-pakken" i 1988 og gengivet i den interinstitutionelle aftale fra 1993 og den interinstitutionelle aftale fra 1999, har nu endelig vundet hævd og er blevet nedfældet i forfatningen. Artikel I-55 indeholder definitionen af den flerårige finansielle ramme og gennemførelsesbestemmelserne dertil. Beslutningsproceduren er, at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed efter at Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse. Der findes dog også en overgangsbestemmelse, der gør det muligt for Rådet med enstemmighed at anvende kvalificeret flertal uden at angive nogen frist.

Formålet med den flerårige finansielle ramme, som den kaldes i forfatningen, er at sikre en velordnet udvikling i Unionens udgifter inden for rammerne af Unionens egne indtægter. Den fastsætter de årlige lofter i forhold til Unionens vigtigste aktivitetsområder for en periode på mindst fem år. Dette loft skal overholdes i det årlige budget.

[ Top ]

BUDGETPROCEDURE

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Forfatningen indeholder bestemmelser om en budgetprocedure, som ligner en almindelig lovgivningsprocedure (den nuværende fælles beslutningsprocedure) med en enkelt behandling samt forlig, med meget strenge frister og forpligtelse for Kommissionen til at fremsætte nye forslag, hvis Rådet og Parlamentet ikke er enige.

Forfatningstraktaten forenkler den tidligere situation, idet Kommissionen nu fremsætter et budgetforslag og ikke længere kun et foreløbigt forslag. Forfatningen bringer også den nuværende skelnen mellem de obligatoriske udgifter (OU) og de ikke-obligatoriske udgifter (IOU) til ophør. Dette har to virkninger: Europa-Parlamentet får indflydelse på hele budgettet, men mister sin ret til at få "det sidste ord", hvorved det havde mulighed for at påtvinge Rådet sin vilje i forbindelse med ikke-obligatoriske udgifter i den tidligere budgetprocedure . Det var egentlig konventets mening, at Europa-Parlamentet også skulle have mulighed for at få det sidste ord i forbindelse med alle udgifter, men bestemmelsen blev næsten helt ophævet af regeringskonferencen. Denne mulighed foreligger nu kun i tilfælde, hvor Rådet ønsker at forkaste budgettet efter samtykke fra det forligsudvalg, der er nedsat ved forfatningen.

Ordningen med foreløbige tolvtedele, som gælder i tilfælde, hvor Rådet og Parlamentet ikke når til enighed om budgettet inden den fastsatte frist, er bevaret i forfatningen.

En kort beskrivelse af den nye budgetprocedure:

Inden den 1. juli * Hver institution opstiller et overslag over sine udgifter, således at Kommissionen kan sammenfatte dem i et budgetforslag, som omfatter både indtægter og udgifter.
Senest den 1. september Kommissionen forelægger budgetforslaget for Europa-Parlamentet og Rådet, for fremtiden i form af et forslag. Kommissionen kan ændre budgetforslaget indtil indkaldelsen af Forligsudvalget.
Senest den 1. oktober Rådet vedtager sin holdning til budgetforslaget og sender den til Europa-Parlamentet.
Inden for en frist på 42 dage efter fremsendelsen Tre scenarier er mulige inden for denne frist. Parlamentet:
1) godkender Rådets holdning - den europæiske lov om fastlæggelse af budgettet er vedtaget
2) har ikke udtalt sig - den europæiske lov om fastlæggelse af budgettet anses for vedtaget
3) vedtager med et flertal af sine medlemmer ændringer, som det sender til Rådet og til Kommissionen - proceduren fortsætter: Forligsudvalget indkaldes straks til et møde.
Efter Rådets modtagelse af ændringerne er to frister mulige:
a) 10 dage
b) 21 dage
Når Rådet har indkaldt Forligsudvalget, er to scenarier mulige med to forskellige frister:
1) hvis Rådet inden for en frist på ti dage efter fremsendelsen godkender alle ændringerne, træder Forligsudvalget ikke sammen - den europæiske lov er vedtaget
2) udvalget har en frist på 21 dage til at nå til enighed eller ikke nå til enighed:
3) når det til enighed om et fælles udkast med et kvalificeret flertal af Rådets medlemmer og et flertal af de medlemmer, der repræsenterer Parlamentet - fortsætter proceduren
4) når udvalget ikke til enighed - forlægger Kommissionen et nyt budgetforslag.
Inden for en frist på 14 dage efter at der er opnået enighed i Forligsudvalget Når Forligsudvalget er nået til enighed, er der syv mulige scenarier inden for de efterfølgende 14 dage:
1) Europa-Parlamentet og Rådet godkender det fælles udkast - den europæiske lov anses for vedtaget i overensstemmelse med det fælles udkast
2) begge institutioner undlader at træffe afgørelse - den europæiske lov anses for vedtaget i overensstemmelse med det fælles udkast
3) den ene af de to institutioner godkender udkastet, men den anden undlader at træffe afgørelse - den europæiske lov anses for vedtaget i overensstemmelse med det fælles udkast
4) begge institutioner forkaster det fælles udkast - Kommissionen forelægger et nyt budgetforslag
5) den ene af de to institutioner forkaster udkastet, mens den anden undlader at træffe afgørelse - Kommissionen forelægger et nyt budgetforslag
6) Europa-Parlamentet forkaster udkastet, mens Rådet godkender det - Kommissionen forelægger et nyt budgetforslag
7) Europa-Parlamentet godkender udkastet, mens Rådet forkaster det - proceduren fortsætter.
Inden for en frist på 14 dage fra Europa-Parlamentets godkendelse og Rådets forkastelse Parlamentet kan inden for denne frist på 14 dage beslutte at bekræfte alle eller nogle af sine ændringer. Hvis en ændring ikke bekræftes, bevares den holdning, der er godkendt i Forligsudvalget med hensyn til den budgetpost, som den pågældende ændring vedrører - den europæiske lov om fastlæggelse af budgettet anses for vedtaget på dette grundlag.
Proceduren er færdig Europa-Parlamentets formand fastslår, at den europæiske lov om fastlæggelse af budgettet er endeligt vedtaget.

* alle datoer i denne oversigt henviser til det år, der går forud for gennemførelsen af budgettet.

[ Top ]

GENNEMFØRELSE AF BUDGETTET OG DECHARGE

Det sidste nye element, der er føjet til i budgetproceduren, er en evalueringsrapport (artikel III-408), som Kommissionen hvert år skal forelægge Europa-Parlamentet og Ministerrådet. Rapporten giver sammen med decharge mulighed for at evaluere gennemførelsen af budgettet i forhold til de fastsatte mål.

Det er fortsat Kommissionens opgave at forelægge et forslag til Unionens årlige budget og gennemføre det i samarbejde med medlemsstaterne under Europa-Parlamentets og Revisionsrettens kontrol.

[ Top ]

OVERSIGT

Artikel Emne Bemærkninger
Artikel I-53 Budgetmæssige og finansielle principper -
Artikel I-54 Unionens egne indtægter -
Artikel I-55 og III-402 Den flerårige finansielle ramme Nye bestemmelser
Artikel III-403 til III-414 Den årlige budgetprocedure, gennemførelse af budgettet og decharge Vigtige ændringer

[ Top ] [ Forrige ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Temasiderne forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt, foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af forfatningsteksten.


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top