Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted
Regeringskonferencens arbejde 2003/2004 Ignorer sprogvalg og gå direkte til resumélisten (adgangstast=1)
EUROPA > Resumeer af lovgivningen > Regeringskonferencen 2003/2004

DET EUROPÆISKE SAMARBEJDE FRA TRAKTAT TIL TRAKTAT >

Arkiv   Arkiv   Arkiv   Arkiv

Regeringskonferencen 2003/2004


Forhandlingerne under det irske formandskab


Ny tilgang: Uformelle kontakter

Det Europæiske Råd, marts 2004: Et politisk engagement

Genoptagelse af forhandlingerne

Kontaktpunkternes møder
Syvende ministermøde
Ottende ministermøde
Niende ministermøde
Det Europæiske Råd, juni 2004: Endelig aftale om forfatningen

Resultatet af regeringskonferencen 2003/2004

Finpudsning af teksterne
Undertegnelse af forfatningen

Da det på Det Europæiske Råds møde i december 2003 ikke var muligt at nå frem til en global aftale om forfatningen, blev det irske formandskab anmodet om at høre alle parter og evaluere udsigterne for regeringskonferencens fremskridt.

Det irske formandskab hørte i største diskretion alle delegationerne for at finde ud af, hvordan man bedst kunne komme ud af dødvandet. Formandskabets forslag til en genoptagelse af arbejdet blev modtaget positivt af Det Europæiske Råd i marts, og de formelle forhandlinger blev genoptaget i maj 2004.

Ved at tage fat på emnerne ét for ét lykkedes det formandskabet at finde kompromiser om de fleste af de udestående spørgsmål, således at der kun var nogle få tilbage til Det Europæiske Råds afgørende møde i juni. Stats- og regeringscheferne skulle derfor kun træffe beslutninger om de vigtigste spørgsmål, som bl.a. vedrørte selve institutionerne og ikke mindst afstemningssystemet i Rådet. På stats- og regeringschefernes møde den 18. juni 2004 om aftenen fik Den Europæiske Union sin første forfatning.

[ Top ]

NY TILGANG: UFORMELLE KONTAKTER

I første instans drejede det sig om at fastslå, hvilke resultater regeringskonferencen var nået frem til, dvs. hvilke punkter det afgående italienske formandskab mente der var opnået nogenlunde konsensus om. Det irske formandskab hørte derfor det italienske formandskab for at lette overgangen og gøre foreløbig status over situationen efter Det Europæiske Råds møde i december. Efter disse høringer bekræftede formandskabet, at kommende forhandlinger ville tage udgangspunkt i konventets tekst og det dokument, der kom ud af mødet i Napoli .

I næste instans kontaktede formandskabet alle delegationerne allerede den første dag. For at løse op for situationen valgte formandskabet en uformel tilgang, der forstærkede de bilaterale kontakter på højtstående embedsmandsplan i delegationerne. På politisk plan kontaktede Det Europæiske Råds formand, den irske premierminister Bertie Ahern, sine kolleger i januar og februar. Samtidig mødtes Rådets formand, den irske udenrigsminister Brian Cowen, med sine kolleger, som han havde en række samtaler med.

Det var især vigtigt for formandskabet at lytte og prøve at forstå de forskellige landes holdninger. Kontakterne blev holdt meget diskrete, hvilket gav delegationerne mulighed for at opgive det taktiske spil, der hører med til enhver forhandling. Sidstnævnte punkt var i formandskabets øjne væsentligt for bedre at kunne gøre status over forhandlingerne og vurdere situationen.

Formandskabet havde ikke fastsat nogen dagsorden for denne første fase. Hovedformålet var at nå frem til en præcis analyse af situationen. Efter fiaskoen i december var der en ret trykket stemning i delegationerne, og mange af dem forventede en lang pause i forhandlingerne. For formandskabet var det derfor vigtigt at puste nyt liv i regeringskonferencen og afgøre, om medlemsstaterne var parate til at fortsætte.

På plenarmødet i januar 2003 appellerede Europa-Parlamentet til stats- og regeringscheferne om at videreføre deres bestræbelser og løse deres uoverensstemmelser for at nå frem til et afbalanceret og positivt resultat. Parlamentet bekræftede navnlig sin opbakning om Det Europæiske Konvents forslag.

Dokument CIG 64/04 PDF : Europa-Parlamentets beslutning om situationsrapporten om regeringskonferencens arbejde

I forbindelse med Rådets møde (almindelige anliggender) den 26. januar 2004 benyttede formandskabet lejligheden til at åbne en første debat mellem udenrigsministrene under frokosten. Denne debat var ikke et formelt møde under regeringskonferencen, men snarere et lytteforum.

Efter frokosten bemærkede den irske udenrigsminister, at alle parter var villige til at genoptage arbejdet og indstillet på at finde en løsning. Formandskabet fortsatte derfor sine høringer i de to måneder op til Det Europæiske Råds møde for bl.a. at skabe en uformel aftale om afstemningssystemet i Rådet.

[ Top ]

Det Europæiske Råd, marts 2004: Et politisk engagement

Efter de mange kontakter mellem det irske formandskab og delegationerne kunne den irske premierminister sende en rapport til sine kolleger den 22. marts. Heri gjorde formandskabet status over de uformelle samtaler, det havde haft indtil da, og anførte en række overvejelser om de mest komplicerede spørgsmål. Rapporten var hovedsagelig beskrivende og indeholdt ingen formelle forslag vedrørende de udestående spørgsmål. Den omhandlede snarere forskellige veje til løsninger.

Formandskabet konstaterede, at alle delegationerne virkelig ønskede at afslutte forhandlingerne snarest muligt. Det var af den opfattelse, at størstedelen af de udestående punkter kunne løses uden større besvær, idet mange af de forslag, det italienske formandskab havde fremsat på Det Europæiske Råds møde i december (dokument CIG 60/03), var genstand for en meget bred konsensus som led i en global aftale. Endelig blev konventets forslag for de allerflestes vedkommende ikke mere draget i tvivl.

De vigtigste problemområder var således stadig Kommissionens størrelse og sammensætning og navnlig definitionen på afstemning ved kvalificeret flertal og anvendelsesområdet . Spørgsmålet om minimumsantallet af pladser i Europa-Parlamentet var ligeledes uafgjort. Ifølge formandskabet kunne der findes en helhedsløsning på disse spørgsmål og andre uoverensstemmelser, hvis der var tilstrækkelig smidighed og politisk vilje. Der blev ikke nævnt nogen dato for en eventuel afslutning på forhandlingerne.

Dokument CIG 70/04 PDF : Rapport om regeringskonferencen

Under middagen den 25. marts aflagde Det Europæiske Råds formand en mundtlig rapport for sine kolleger, hvorefter der blev indledt en åben debat mellem stats- og regeringscheferne. Formålet var at måle, om der var en fælles politisk vilje til hurtigt at nå frem til en aftale. Ifølge observatører syntes regeringskonferencens ånd - på grund af den nye spanske premierministers holdninger og efter de gentagne attentater i Madrid - at have ændret sig, og viljen til at finde et kompromis var blevet større. Over for disse udfordringer var stats- og regeringscheferne besluttet på at genoptage forhandlingerne og nå til enighed om de uafgjorte punkter for at give Europa den handledygtighed, det havde brug for.

Det irske formandskab fik derfor mandat til at genoptage regeringskonferencens arbejde. Det Europæiske Råd forpligtede sig til at afslutte forfatningsprocessen senest op til Det Europæiske Råds møde den 17. og 18. juni.

Det Europæiske Råd, marts 2004: Formandskabets konklusioner PDF

Netsted for Det Europæiske Råd, marts 2004 ( DE ) ( EN ) ( FR )

[ Top ]

GENOPTAGELSE AF FORHANDLINGERNE

Kontaktpunkternes møder

Efter det politiske engagement i marts fortsatte formandskabet sine bilaterale kontakter og opstillede en vejledende mødetidsplan. Før formandskabet påbegyndte formelle forhandlinger indkaldte det kontaktpunkterne på højtstående embedsmandsplan fra medlemsstaternes delegationer.

Mødet fandt sted den 4. maj 2004 i Dublin, og formålet var at drøfte en lang række mindre omstridte punkter. Formandskabet mente, at nogle afklaringer om teksten, der ikke var af politisk, men teknisk og sproglig art, kunne bidrage til midlertidigt at afslutte forhandlingerne på de pågældende punkter, forudsat naturligvis at man nåede frem til en global aftale. På den måde håbede formandskabet, at det effektivt kunne berede vejen for et første formelt møde.

Som diskussionsgrundlag havde formandskabet udarbejdet et arbejdsdokument. Dette var ikke et formelt helhedsforslag fra formandskabet, men det indeholdt adskillige forslag, som det italienske formandskab var kommet frem med efter konklavemødet i Napoli. Arbejdsdokumentet indeholdt en lang række tydeliggørelser, der skulle lette en aftale.

Dokument CIG 73/04 PDF : Kontaktpunkternes møde - arbejdsdokument

Efter mødet fandt formandskabet, at flere af disse spørgsmål var genstand for et bredt kompromis og derfor ikke burde drøftes igen. Den 13. maj offentliggjorde formandskabet et dokument med formuleringer, der ansås for at kunne samle bred konsensus som led i en global aftale. Formandskabet mente ikke, det mere var nødvendigt med en debat på ministerplan.

Dokument CIG 76/04 PDF : Formandskabets forslag efter kontaktpunkternes møde

I mellemtiden fortsatte den irske premierminister sin "hovedstadsrunde", der førte ham rundt i alle medlemsstaterne indtil begyndelsen af juni. Han benyttede møderne til uformelt at teste formandskabets forskellige ideer og løsninger over for sine kolleger, navnlig på det institutionelle område. Med denne strategi sikrede han sig, at hans forslag havde stor opbakning, før han fremsatte dem som formandskabets forslag.

[ Top ]

Syvende ministermøde - 17. og 18. maj 2004

Som forberedelse til regeringskonferencens første officielle debat i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 17. og 18. maj offentliggjorde formandskabet et dokument, der skulle danne grundlag for drøftelserne og indeholdt spørgsmål, som formandskabet mente det var nyttigt at drøfte på ny.

Første del omhandlede spørgsmål, der tidligere var blevet behandlet af kontaktpunkterne, og som det for en dels vedkommende også var nødvendigt at drøfte på ministerplan, f.eks. Ministerrådets sammensætninger og deres formandskab, den flerårige finansramme og budgetproceduren og chartret for grundlæggende rettigheder.

Anden del havde som diskussionsgrundlag det italienske formandskabs forslag om anvendelsesområdet for afstemning ved kvalificeret flertal. På det tidspunkt havde det irske formandskab endnu ikke fremsat nye forslag.

I tredje og sidste del havde formandskabet udarbejdet nogle punkter af teknisk art, der vedrørte Kommissionen og kunne forventes at blive genstand for et kompromis. Dog var formandskabet imod, at der på dette stadium blev udarbejdet en tekst om det meget vigtige spørgsmål om Kommissionens sammensætning. Derfor nøjedes det med at gøre opmærksom på veje til eventuelle kompromiser for at fremme debatten blandt ministrene.

Dokument CIG 75/04 PDF : Drøftelserne på ministermødet den 17. og 18. maj 2004

I disse to dage drejede udenrigsministrenes debatter sig især om budgetproceduren , anvendelsesområdet for kvalificeret flertal og Kommissionen. Visse delegationer tog forbehold over for formandskabets forslag efter kontaktpunkternes møder og bad om nye justeringer. Efter disse to dage besluttede formandskabet på grund af de mange punkter, der endnu ikke var behandlet, at afholde et ekstra ministermøde den 24. maj.

[ Top ]

Ottende ministermøde - 24. maj 2004

På dette forhandlingsstadium fandt formandskabet, at tiden var inde til en generel diskussion om, hvor langt man var nået. Formandskabet opfordrede ministrene til at fremsætte deres bemærkninger, navnlig om de mest problematiske institutionelle spørgsmål, der endnu ikke havde været bragt op til fælles debat.

Som forberedelse til dette ministermøde rundsendte formandskabet to særskilte dokumenter. I det første blev der gjort en slags status over de bilaterale drøftelser. Formandskabet så deri nogle muligheder for et kompromis om afstemningssystemet i Rådet og fordelingen af pladserne i Parlamentet. Det andet dokument omhandlede budgetproceduren og var resultatet af ministrenes tidligere debatter.

Dokument CIG 77/04 PDF : Drøftelserne på ministermødet den 24. maj 2004

Dokument CIG 78/04 PDF : Formandskabets forslag vedrørende budgetproceduren

På mødet gik diskussionerne navnlig på definitionen af kvalificeret flertal, men ministrene drøftede også det ømtålelige spørgsmål om præamblen. Formandskabets forslag om budgetproceduren blev modtaget positivt.

[ Top ]

Niende ministermøde - 14. juni 2004

Som forberedelse til det sidste ministermøde før Det Europæiske Råds afgørende møde offentliggjorde formandskabet to dokumenter. Det første indeholdt formandskabets formelle forslag om en række punkter under hensyntagen til de forbehold, visse delegationer havde udtrykt over for det dokument, der var blevet udsendt efter kontaktpunkternes møder. Det indeholdt også spørgsmål, der ifølge formandskabet nu syntes at kunne samle bred konsensus.

Formandskabet mente, at dette dokument var udtryk for en afbalanceret løsning i forhold til delegationernes forskellige synspunkter. Ved at fremlægge dokumentet dagen før det sidste ministermøde ville formandskabet sikre sig, at der ikke var noget indholdsmæssigt problem. Man var således tæt på kompromiser på over 40 områder.

Dokument CIG 79/04 PDF : Formandskabets forslag efter ministermødet den 24. maj 2004

Det andet dokument lagde diskussionsgrundlaget for det niende ministermøde og omhandlede alle de andre udestående spørgsmål, bortset fra de institutionelle. Formandskabet udarbejdede forslag vedrørende en række punkter, bl.a. anvendelsen af afstemning ved kvalificeret flertal, chartret for grundlæggende rettigheder, præamblen og visse økonomisk-politiske spørgsmål.

Dokument CIG 80/04 PDF : Drøftelser på ministermødet den 14. juni 2004

Formandskabet havde to formål, nemlig dels at bekræfte den konsensus, det mente at have samlet om punkterne i det første dokument, og sikre sig, at det ikke var nødvendigt med yderligere drøftelser, dels at berede vejen for selve topmødet og løse så mange uafklarede problemer som muligt forinden. Under drøftelserne nåede man et skridt videre med bl.a. anvendelsesområdet for afstemning ved kvalificeret flertal. Mange af delegationerne hilste udtrykkeligt formandskabets forslag velkomne, da formandskabet syntes at have fundet en god balance mellem de forskellige holdninger.

[ Top ]

Det Europæiske Råd, juni 2004: Endelig enighed om forfatningen

Ud fra ministrenes drøftelser kunne formandskabet udarbejde to nye dokumenter, der dannede grundlag for drøftelserne i Det Europæiske Råd. Det første indeholdt de tekster, der ifølge formandskabet kunne samle konsensus som led i en global aftale. I dokumentets 57 bilag fandtes teksterne til de to dokumenter, der blev offentliggjort til ministermødet den 14. juni, og som blev ændret efter drøftelserne på ministerplan. Formandskabet håbede på en global aftale på grundlag af disse forslag. .

Dokument CIG 81/04 PDF : Det Europæiske Råd: Tekster der kan forventes at samle konsensus

Det andet dokument indeholdt uafklarede spørgsmål. Angående de institutionelle spørgsmål (afstemning i Rådet, Kommissionen, Parlamentet) fremsatte formandskabet sit forslag om at hæve grænserne for det antal stater og den befolkningsandel, der skal til for at opnå kvalificeret flertal. Desuden forslog det eventuelle supplerende bestemmelser for lettere at nå frem til et kompromis. Hvad angår de andre seks bilag, bortset fra spørgsmålet om chartret for grundlæggende rettigheder, vedrørte de den økonomiske politik, bl.a. erklæringen om stabilitetspagten og proceduren vedrørende for stort underskud.

Dokument CIG 82/04 PDF : Det Europæiske Råd: Løsningsforslag vedrørende de udestående spørgsmål

Det Europæiske Råd startede en debat om regeringskonferencen den 17. juni om eftermiddagen, en debat, der blev afbrudt af en middag, hvorunder Kommissionens nye formand skulle udnævnes. Den anden dag om formiddagen skulle der være almindelig samling i Det Europæiske Råd.

Netsted for Det Europæiske Råd, juni 2004 ( DE ) ( EN ) ( FR )

På baggrund af disse første drøftelser og de bilaterale møder med delegationerne (den såkaldte skriftestolsprocedure) fremlagde formandskabet et nyt forslag. Heri opfordrede formandskabet stats- og regeringscheferne til at give deres samtykke til spørgsmålene i dokument CIG 81/04, hvori dette nye forslag blev indsat. For første gang foreslog formandskabet en løsning på afstemningen i Rådet i form af artikler til traktaten, herunder forskellige kompromisprægede bestemmelser. Visse bilag er hentet fra dokument 81/04 og ændret på baggrund af drøftelserne.

Dokument CIG 83/04 PDF : Det Europæiske Råd: Formandskabets forslag

Dette dokument, især afstemningssystemet, blev drøftet den 18. juni. Under frokosten diskuterede stats- og regeringscheferne de udestående spørgsmål, bortset fra dem, der vedrørte selve institutionerne. Efter en sidste række bilaterale møder afleverede formandskabet sit sidste forslag om aftenen. Det indeholdt ændringer i forhold til det foregående, især om afstemningssystemet, og medtog nu også delegationernes seneste spørgsmål vedrørende f.eks. transport- og energipolitik og Eurojust.

Formandskabet mente, at dette dokument var grundlaget for en afbalanceret helhedsaftale, hvormed det skulle være muligt at vedtage udkastet til traktat om en forfatning for Europa. Formandskabet opfordrede konferencen til at give sit samtykke.

Dokument CIG 84/04 PDF : Det Europæiske Råd: Formandskabets forslag til en endelig aftale

Under en sidste bordrunde ved 22-tiden gav stats- og regeringscheferne deres tilslutning til traktaten om en forfatning for Europa.

Dokument CIG 85/04 PDF : Det Europæiske Råd: Endelig aftale

[ Top ]

RESULTATET AF REGERINGSKONFERENCEN 2003/2004

Resultatet af regeringskonferencen er spredt i forskellige dokumenter, nemlig konventets tekst, der er revideret af juridiske eksperter (de forskellige dokumenter CIG 50/03), formandskabets forslag dagen før Det Europæiske Råd (dokument CIG 81/04) og den endelige aftale, der supplerer og ændrer disse dokumenter (dokument CIG 85/04). For at sikre gennemsigtighed har Rådets Generalsekretariat udgivet en foreløbig konsolideret udgave, der er resultatet af regeringskonferencen 2003/2004:

Dokument CIG 86/04 PDF : Foreløbig konsolideret udgave af traktaten om en forfatning for Europa

Dokument CIG 86/04 ADD 1 PDF : Foreløbig konsolideret udgave af de protokoller, der er knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa

Dokument CIG 86/04 ADD 2 PDF : Foreløbig konsolideret udgave af de erklæringer, der skal knyttes som bilag til regeringskonferencens slutakt

Dokument CIG 86/04 ADD 2 - COR1 PDF : Foreløbig konsolideret udgave af to erklæringer, der skal knyttes som bilag til regeringskonferencens slutakt

Finpudsning af teksterne

Jurister og lingvister har i løbet af sommeren 2004 arbejdet på den endelige udgave af forfatningstraktaten for at undgå sproglige uklarheder, da forfatningen bliver juridisk bindende på alle officielle sprog. Den endelige tekst, der har en ny fortløbende nummerering af forfatningstraktatens artikler, blev offentliggjort den 6. august 2004, der blev fulgt af korrektioner i løbet af efteråret:

Dokument CIG 87/1/04 REV 1 PDF : Traktat om en forfatning for Europa

Dokument CIG 87/04 ADD 1 - REV 1 PDF : Protokoller knyttet som bilag til traktaten om en forfatning for Europa samt bilag I og II hertil

Dokument CIG 87/04 ADD 2 - REV 1 PDF : Erklæringer, der skal knyttes som bilag til regeringskonferencens slutakt, og slutakten

[ Top ]

Undertegnelse af forfatningen

« Traktaten om en forfatning for Europa » blev undertegnet den 29. oktober 2004 i Rom, hvor også oprettelsestraktaterne blev undertegnet den 25. marts 1957. Derefter skal den ratificeres i de 25 medlemsstater i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser. Efter problemerne med ratificeringen i visse medlemsstater besluttede stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råd den 16. og 17. juni 2005 at tage en "tænkepause" om EU's fremtid. På Det Europæiske Råd den 21. og 22. juni 2007 blev stats- og regeringscheferne i EU enige om et kompromis. De gav mandat til at indkalde en regeringskonference, som skal udarbejde og vedtage en "reformtraktat" for EU og ikke længere en forfatningstraktat.

[ Top ] [ Foregående ] [ Næste ] [ Oversigt ]


Print udgave | Juridisk meddelelse | Hvad nyt? | Søgning | Kontakt | Oversigt | Ordforklaringer | Om dette netsted | Sidens top