Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor: EU-kommissionen välkomnar den preliminära överenskommelse som nåtts i dag

Bryssel den 7 februari 2019

I dag nådde EU-kommissionen, Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om EU-kommissionens förslag till ett nytt direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, särskilt för arbetstagare med atypiska anställningsformer. Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, välkomnar överenskommelsen:

– Tack vare våra initiativ för att säkerställa tydliga och förutsägbara arbetsvillkor kommer fler arbetstagare i EU att skyddas. Detta gäller särskilt de som är verksamma inom nya anställningsformer, exempelvis flexijobb, efterfrågestyrda anställningsavtal och hushållsarbetare, säger Marianne Thyssen.

– Alla arbetstagare – oavsett hur länge deras avtal löper och hur många timmar de arbetar – kommer att få veta sina rättigheter och skyldigheter i början av anställningen. Arbetstagarna kommer att ha rätt att komma överens med sin arbetsgivare om vilka tider de finns tillgängliga och om hur långt i förväg arbetsgivaren ska underrätta dem om eventuellt arbete. Efterfrågestyrda arbetstagare kommer inte längre att kunna bli avskedade om de vägrar arbeta med mycket kort varsel. Arbetsgivare kommer inte längre att kunna hindra arbetstagare med nolltimmesavtal att ta extrajobb hos en annan arbetstagare.

– Jag vill tacka föredragande Enrique Calvet Chambon och skuggföredragande som förhandlade på Europaparlamentets vägnar, liksom det rumänska ordförandeskapet. Avtalet bör nu godkännas snabbt. Det kommer att få en mycket konkret, påtaglig och positiv effekt för omkring 200 miljoner arbetstagare i EU. Det här är vad det sociala Europa handlar om.

Vad händer nu?

Den preliminära överenskommelsen måste nu antas formellt av både Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

EU-kommissionens förslag till direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor är en uppdatering av det så kallade direktivet om skriftligt meddelande. Detta direktiv är från 1991, men arbetsmarknaden har förändrats avsevärt sedan dess. Befolkningsutvecklingen har lett till större mångfald i den förvärvsarbetande befolkningen, digitaliseringen har främjat nya anställningsformer och nya och flexiblare anställningsförhållanden har växt fram. De senaste åren har vart fjärde anställningsavtal gällt atypiska anställningsformer, dvs. alla jobb som inte är tillsvidareanställning på heltid – från ”klassiskt” deltidsarbete till efterfrågestyrt arbete utan garanterade arbetstimmar.

EU-kommissionen lade fram initiativet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i december 2017 som en del av arbetet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att stärka EU:s sociala dimension. Syftet med förslaget är att komplettera och modernisera de befintliga kraven på att varje arbetstagare måste informeras om sina arbetsvillkor. Dessutom införs nya miniminormer för att säkerställa att alla arbetstagare, även de som har atypiska anställningsformer, får tydligare och förutsägbarare arbetsvillkor. 

Läs mer

Faktablad: Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor (ej översatt till svenska)

Pressmeddelande: Kommissionen föreslår tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor

Faktablad: Sociala prioriteringar under Junckerkommissionen (ej översatt till svenska)

STATEMENT/19/873

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar