Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Pārredzami un paredzami darba nosacījumi: Komisija atzinīgi vērtē šodien panākto pagaidu vienošanos

Briselē, 2019. gada 7. februārī

Šodien Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome ir panākuši pagaidu vienošanos par Eiropas Komisijas priekšlikumu jaunai direktīvai, ar ko radīt pārredzamākus un paredzamākus darba nosacījumus, it īpaši darba ņēmējiem nestandarta nodarbinātības situācijās. Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena atzinīgi novērtēja vienošanos, sniedzot šādu paziņojumu:

“Mūsu iniciatīva garantēt pārredzamus un paredzamus darba nosacījumus ļaus mums aizsargāt vairāk darba ņēmēju visā Eiropā, it īpaši tos, uz kuriem attiecināmas jaunas, nestandarta darba situācijas (un šādu iedzīvotāju skaits aizvien pieaug), — piemēram, “elastīgos darba ņēmējus” un līgumdarbiniekus pēc pieprasījuma, kā arī mājsaimniecībā nodarbinātās personas.

Visi darba ņēmēji — neatkarīgi no tā, cik ilgs ir viņu līguma darbības termiņš un cik stundas viņi strādā — jau darba attiecību pašā sākumā uzzinās, kādas ir viņu tiesības un pienākumi. Darba ņēmējiem būs tiesības vienoties ar savu darba devēju par pieejamību darbam, kā arī par iepriekšēja paziņojuma savlaicīgu saņemšanu. Pēc pieprasījuma strādājoši darbinieki vairs nevar tikt atlaisti tāpēc, ka viņi atsakās ierasties darbā ļoti īsā laikā pēc uzaicinājuma. Darba devēji vairs nevar liegt darba ņēmējiem, kuriem ir nenormēta darba laika līgums, veikt papildu darbu pie cita darba devēja.

Es vēlos pateikties referentam Enrique Calvet Chambon un ēnu referentiem, kuri ir risinājuši sarunas Eiropas Parlamenta vārdā, kā arī Padomes prezidentvalstij Rumānijai. Šī vienošanās tagad būtu ātri jāapstiprina. Tā panāks ļoti konkrētu, jūtamu un pozitīvu ietekmi uz aptuveni 200 miljoniem darba ņēmēju visā ES. Tieši tāda ir sociāla Eiropa.”

Turpmākie pasākumi

Pagaidu vienošanās tagad oficiāli jāpieņem gan Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

Konteksts

Komisijas priekšlikums direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem ir “Rakstiskā paziņojuma direktīvas” atjauninājums. Šī direktīva ir pieņemta 1991. gadā, bet darba vide kopš tā laika ir ievērojami attīstījusies. Demogrāfiskās pārmaiņas ir radījušas strādājošo iedzīvotāju lielāku daudzveidību, digitalizācija ir veicinājusi jaunu nodarbinātības veidu rašanos, un ir parādījušās jaunas un elastīgākas darba attiecības. Pēdējos gados viens no četriem darba līgumiem attiecās uz netipiskiem nodarbinātības veidiem, t. i., uz visām darbvietām, kas nav pilnslodzes un beztermiņa līguma darbvietas, sākot no “klasiska” nepilnas slodzes darba un beidzot ar darbu pēc pieprasījuma bez garantēta darba stundu skaita.

Cenšoties pastiprināt Eiropas sociālo dimensiju un īstenojot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, Komisija 2017. gada decembrī ierosināja iniciatīvu par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem. Tās mērķis ir papildināt un modernizēt spēkā esošos pienākumus informēt visus darba ņēmējus par viņu darba nosacījumiem. Turklāt tā paredz radīt jaunus minimālos standartus, kas visiem darbiniekiem, arī tiem, kuri strādā ar nestandarta līgumiem, nodrošinās paredzamākus un skaidrākus darba nosacījumus. 

Plašāka informācija

Faktu lapa “Pretim pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem”

Paziņojums presei “Komisija ierosina uzlabot darba apstākļu pārredzamību un paredzamību”

Faktu lapa “Ž. K. Junkera vadītās Komisijas prioritātes sociālajā jomā”

STATEMENT/19/873

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar