Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Tööjõu õiglane liikuvus: Euroopa Komisjon väljendab heameelt kokkuleppe üle asutada Euroopa Tööjõuamet.

Strasbourg, 14. veebruar 2019

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid täna esialgsele kokkuleppele komisjoni ettepaneku suhtes luua Euroopa Tööjõuamet. Euroopa Tööjõuameti idee kuulutas president Jean-Claude Juncker esmakordselt välja septembris 2017. Uus ELi amet toetab tööjõu õiglast liikuvust ELis ning selle abil saavad kodanikud ja ettevõtjad kasutada ära ühtse turu pakutavaid võimalusi. Amet toetab ka riiklike ametiasutuste koostööd, aitab vältida sotsiaalset pettust ja kuritarvitust ning nende vastu võidelda. President Juncker tervitas kokkulepet järgmise avaldusega:

„Euroopa sotsiaalõiguste sambaga lisasime Euroopa Liidu tulevikule tugeva sotsiaalse mõõtme. Täna astume veel ühe suure sammu, et täita lubadus luua sotsiaalsem Euroopa. Praegu elab või töötab mõnes muus ELi liikmesriigis 17 miljonit eurooplast. Seega on Euroopa Tööjõuameti loomiseks ülim aeg – vaja on toetada meie liikuvaid kodanikke, hõlbustada liikmesriikide tööd ning tagada õiglus ja usaldus ühtse turu vastu. Viimastel aastatel oleme teinud palju edusamme tööjõu liikuvuse õiglasemate eeskirjade väljatöötamisel. Loodav amet aitab meil need ellu viia.“ 

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas:

„Olen alati öelnud, et meile on vaja töötajate liikuvust käsitlevaid selgeid, õiglasi ja jõustatavaid eeskirju. Tänane kokkulepe Euroopa Tööjõuameti kohta on Euroopa õiglase tööturu jaoks nagu kirss tordil. Sellega püütakse täita kahte ülesannet – aidata liikmesriikide ametiasutustel võidelda pettuse ja kuritarvituse vastu ning muuta liikuvus kodanike jaoks lihtsaks.

Tänane kokkulepe on väga konstruktiivsete ja kiirete läbirääkimiste tulemus ning see näitab, et Euroopa suudab operatiivselt probleeme lahendada. Avaldan tänu Euroopa Parlamendi nimel läbirääkimisi pidanud raportöör Jeroen Lenaersile ja nõukogu nimel tegutsenud eesistujariik Rumeeniale. Kokkulepe tuleks nüüd viivitamata heaks kiita, et Euroopa Tööjõuamet saaks alustada tööd käesoleval aastal ja hakata kiiresti täielikult toimima. See on oluline samm sotsiaalsema ja õiglasema Euroopa poole.“

Edasised sammud

Kokkulepe esitatakse heakskiitmiseks nõukogu alaliste esindajate komiteele (Coreper). Kui liikmesriikide alalised esindajad on kokkuleppe kinnitanud, hääletab selle üle lõplikult Euroopa Parlamendi täiskogu.

Taustteave

Esmakordselt tegi president Juncker ettepaneku asutada Euroopa Tööjõuamet 13. septembril 2017 Euroopa Parlamendi liikmetele peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus: „Me peaksime tagama, et kõiki tööjõu liikuvust käsitlevaid ELi õigusnorme rakendatakse õiglaselt, lihtsalt ja tõhusalt, ning selleks tuleks luua uus Euroopa kontrolli- ja õiguskaitseasutus. Tundub absurdne, et meil on panganduse järelevalveamet panganduspoliitika ja vastavate normidega tegelemiseks, kuid meie ühtsel turul ühist tööjõuga tegelevat ametit ei ole.“

Ligikaudu 17 miljonit Euroopa kodanikku elab või töötab praegu mõnes muus liikmesriigis. Seda on kaks korda rohkem kui kümme aastat tagasi. EL on välja töötanud olulise osa õigusaktidest, millega reguleeritakse liikuvuse eri aspekte, sealhulgas töötajate lähetamist ja sotsiaalkindlustuse koordineerimist. Kuid selleks, et ELi eeskirju liikmesriikides tõhusalt jõustada, peavad riiklikud pädevad asutused tegema struktuurset koostööd ja infot vahetama; vaja on ka vahendeid ühistegevuseks, et korraldada näiteks ühiseid kontrolle või koolitada riikide töötajaid piiriüleste juhtumitega tegelemiseks. 

Nende probleemide lahendamiseks hakkab komisjoni poolt märtsis 2018 välja pakutud Euroopa Tööjõuamet täitma järgmisi ülesandeid:

· aitab liikmesriikidel pakkuda teavet ja teenuseid kodanikele ja ettevõtjatele;

· hõlbustab koostööd ja teabevahetust liikmesriikide vahel ning toetab neid kooskõlastatud ja ühiste kontrollide kaudu võitluses kuritarvitamise, pettuse ja deklareerimata tööga;

· täidab liikmesriikidevaheliste vaidluste korral vahendajarolli.

Tööhõiveametil saab olema kohustus aidata kaasa Euroopa tööturuasutuste süsteemi (EURES) võrgustikule ning amet peaks võtma üle Euroopa platvormi ja edendama selle tegevust seoses deklareerimata tööga.

Ameti tegevus on seotud tööjõu liikuvust ja töötajate lähetamist käsitlevate eeskirjade, sotsiaalkindlustuse koordineerimise ning autoveosektori konkreetsete õigusaktidega.

ELi tasandil uusi pädevusi ei looda ning liikmesriigid vastutavad täielikult töö- ja sotsiaalkindlustuseeskirjade jõustamise eest. Ameti lisaväärtus seisneb selles, et see hõlbustab liikmesriikidevahelist koostööd, ühtlustab olemasolevaid struktuure ja pakub tegevusalast tuge, et tagada eeskirjade tõhusam jõustamine, millest saavad kasu kodanikud, ettevõtjad ja riigiasutused. 

Selline ühtlustamine on kasulik ka rahaliselt, sest ELi tasandil olemas olevate asutuste ratsionaliseerimine võimaldab säästa. Lisaks saavad liikmesriigid tööjõuameti toetusel sotsiaalkindlustusmakseid senisest tõhusamalt ja täielikumalt sisse nõuda. Kuna amet pakub tehnilist ja logistilist tuge, peaks see vähendama ka liikmesriikide halduskoormust. Eeldatakse, et rahaline kasu kompenseerib suures osas ameti tegevuskulusid, mille hinnanguline aastaeelarve on ligikaudu 50 miljonit eurot. Seal on ametis ligikaudu 140 töötajat, kellest 60 on liikmesriikide lähetatud eksperdid, sealhulgas riiklike kontaktametnike rollis.

Lisateave

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Tööjõu õiglase liikuvuse suunas: Euroopa Tööjõuameti asutamine

TEABEKIRI: Küsimused ja vastused Euroopa Tööjõuameti kohta (pärast 5. veebruari 2019. aasta esialgset kokkulepet)

Pressiteade: Komisjon võtab vastu Euroopa Tööjõuametit ja sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitlevad ettepanekud

Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse tasuta e-uudiskiri

 

STATEMENT/19/844

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar