Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Gemensamt uttalande på den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Bryssel den 5 februari 2019

Inför den internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning den 6 februari 2019 bekräftar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande Federica Mogherini tillsammans med Johannes Hahn, kommissionär för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, Neven Mimica, kommissionär för internationellt samarbete och utveckling, samt Vĕra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, gemensamt EU:s starka engagemang för att utrota kvinnlig könsstympning i följande uttalande.

– Alla flickor och kvinnor har rätt att leva ett liv fritt från våld och smärta. Trots detta har fler än 200 miljoner kvinnor och flickor utsatts för den smärtsamma och traumatiska sedvänjan kvinnlig könsstympning, varav 500 000 lever i Europa. Miljontals fler flickor riskerar att könsstympas, närmare bestämt 68 miljoner flickor i 25 länder före 2030.

Kvinnlig könsstympning är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och av kvinnors fysiska integritet.Sedvänjan kan likställas med tortyr och är ett förnedrande ingrepp som inte kan rättfärdigas,vare sig på grundval av tradition, kultur eller religion.

Det är ett brott i alla EU:s medlemsländer. Vi har nyligen sett de första fällande domarna mot personer som genomfört kvinnlig könsstympning och vi förväntar oss att alla som begår dessa brott i EU eller som ser till att de genomförs i tredjeländer ställs inför rätta. Även om många utmaningar kvarstår, är detta ett viktigt första steg mot rättvisa för offren.

EU ligger i framkant när det gäller globala ansträngningar för att sätta stopp för kvinnlig könsstympning senast 2030.Vi har hjälpt partnerländer med att kriminalisera denna skadliga sedvänja och vi är fast beslutna att göra ännu mer.

EU och FN har inlett ett globalt Spotlight-initiativ som syftar till att undanröja alla former av våld mot kvinnor och flickor, bland annat kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och andra skadliga sedvänjor.För att främja en hållbar samhällelig förändring kommer EU att finansiera projekt för att bekämpa könsrelaterat våld på gräsrotsnivå.För att sätta stopp för denna sedvänja kommer vi att samarbeta med aktörer på alla nivåer: myndigheter, ledare i lokalsamhället, föräldrar, parlament, rättsväsendet, civilsamhället, ungdomar, medier och andra berörda parter.

Vi är fast beslutna att göra allt i vår makt för att avskaffa denna kriminella sedvänja.

Bakgrund

Enligt WHO:s definition är kvinnlig könsstympning alla typer av ingrepp som består av partiellt eller fullständigt avlägsnande av yttre könsorgan eller andra skador på kvinnliga könsorgan som inte kan motiveras av medicinska skäl.

Kvinnlig könsstympning utförs av kulturella, religiösa och/eller sociala skäl på unga flickor upp till 15 års ålder. Det är en form av övergrepp på barn och våld mot kvinnor och flickor. Det får allvarliga fysiska och psykiska konsekvenser både på kort och på lång sikt.

Kvinnlig könsstympning är en form av våld mot kvinnor som är kriminaliserat enligt Europarådets Istanbulkonvention, som har undertecknats av alla EU:s medlemsländer och hittills har ratificerats av 20 medlemsländer. Enligt konventionen kan EU-medborgare åtalas för kvinnlig könsstympning som genomförts utomlands.

Under de senaste tio åren har EU uppnått viktiga framsteg på detta område. Tack vare EU:s samarbete med Unicef, Unfpa och civilsamhällesorganisationer har cirka 3,3 miljoner kvinnor och flickor fått tillgång till skyddsåtgärder och förebyggande tjänster. Fler än 20 000 afrikanska intressegrupper har offentligt uppmanat till avskaffandet av könsstympning. Med stöd av ett starkt partnerskap mellan Europeiska unionen, Afrikanska unionen och afrikanska länder som är förkämpar på detta område har tolv afrikanska länder infört nationella budgetposter för att stoppa denna sedvänja. Det finns även regionala och nationella nätverk av religiösa organisationer i arabländerna för att motverka kvinnlig könsstympning.

EU står fast vid åtagandet att till fullo genomföra Agenda 2030 för hållbar utveckling, där kvinnlig könsstympning tas upp i mål 5 om jämställdhet och i delmål 5.3 om att avskaffa skadliga sedvänjor.

Många flickor och kvinnor som lever i EU riskerar också att utsättas för eller har utsatts för kvinnlig könsstympning. Europeiska jämställdhetsinstitutet har forskat om förekomsten av kvinnlig könsstympning i EU och har nyligen offentliggjort en studie om förekomsten av denna sedvänja i Belgien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern och Malta. Studien innehåller mer exakta kvalitativa och kvantitativa uppgifter om kvinnlig könsstympning och risken för att utsättas för detta bland flickor i EU, med beaktande av nya former av migration.

Läs mer

Frågor och svar om kvinnlig könsstympning och EU:s åtgärder för att avskaffa denna sedvänja

EU:s och FN:s Spotlight-initiativ

Studie om riskerna med kvinnlig könsstympning i sex EU-länder (Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien och Malta)

STATEMENT/19/810

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar