Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Vyhlásenie

Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov

Brusel 5. február 2019

V predvečer Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, ktorý si pripomíname 6. februára 2019, potvrdila vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová, spolu s komisárom pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannesom Hahnom, komisárom pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Nevenom Mimicom a komisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕrou Jourovou pevné odhodlanie Európskej únie celosvetovo zastaviť mrzačenie ženských pohlavných orgánov v tomto vyhlásení:

„Každé dievča a každá žena má právo na život bez násilia a bolesti. A napriek tomu bolo viac ako 200 miliónov žien a dievčat na celom svete vrátane pol milióna v Európe nútených podstúpiť bolestivú a traumatickú ženskú obriezku. Zákrok hrozí ďalším miliónom dievčat: do roka 2030 by ich malo byť až 68 miliónov v 25 krajinách.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je vážnym porušením ľudských práv a fyzickej integrity žien. Ide o mučenie a ponižujúce zaobchádzanie, ktoré nemožno ospravedlniť. A to ani zvyklosťami, tradíciou, kultúrnym alebo náboženským prejavom.

Vo všetkých členských štátoch Európskej únie sa považuje za zločin. Nedávno boli páchatelia ženskej obriezky po prvýkrát odsúdení. Očakávame, že každý, kto ju bude vykonávať v Európskej únii alebo organizovať jej vykonávanie v zahraničí, sa bude zodpovedať pred súdom. Hoci ide o komplikovaný problém, tento prvý krok k dosiahnutiu spravodlivosti pre obete bol dôležitý.

Európska únia sa dôrazne globálne zasadzuje za zastavenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov do roku 2030.Podporili sme partnerské krajiny, aby tieto neblahé praktiky zaradili medzi trestné činy, ale sme odhodlaní urobiť ešte viac.

EÚ a OSN rozbehli globálnu iniciatívu Spotlight, ktorá má za cieľ odstrániť všetky formy násilia páchaného na ženách a dievčatách vrátane ženskej obriezky, detských sobášov a ďalších škodlivých praktík.Aby sa podarilo sociálne zmeny udržať, EÚ bude financovať miestne projekty zamerané proti rodovému násiliu.V úsilí o potlačenie týchto praktík budeme úzko spolupracovať s aktérmi na všetkých úrovniach - s úradmi, vedúcimi osobnosťami komunít, rodičmi, parlamentmi, so súdnymi orgánmi, s občianskymi organizáciami, mládežou, médiami a ďalšími zainteresovanými subjektmi.

Naďalej sme odhodlaní urobiť všetko, čo je v našich silách, aby tieto zločinecké praktiky zanikli.“

Súvislosti

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie zahŕňa mrzačenie/obriezka ženských pohlavných orgánov všetky postupy, ktorých súčasťou je čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších rodidiel alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako medicínskych dôvodov.

Obriezka ženských pohlavných orgánov sa vykonáva z kultúrnych, náboženských a/alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov. Predstavuje jednu z foriem zneužívania detí a násilia na ženách a dievčatách a má závažné krátkodobé aj dlhodobé telesné a duševné následky.

Podľa Istanbulského dohovoru Rady Európy sa toto násilie páchané na ženách považuje za trestný čin. Dohovor podpísali všetky členské štáty EÚ a 20 z nich ho už ratifikovalo. Občania EÚ môžu byť stíhaní aj za vykonanie obriezky v zahraničí.

Európska únia dosiahla za posledných 10 rokov v tejto oblasti dôležité medzníky. Vďaka Európskej únii a jej spolupráci s organizáciami UNICEF, UNFPA a občianskou spoločnosťou získalo približne 3,3 milióna žien a dievčat prístup k službám ochrany a prevencie. V Afrike verejne vyzvalo na ukončenie praktík ženskej obriezky vyše 20 tisíc komunitných skupín. Vďaka silnému partnerstvu medzi Európskou úniou, Africkou úniou a spriaznenými africkými štátmi vyčlenilo 12 afrických krajín rozpočtové prostriedky na ukončenie obriezky. Proti týmto praktikám bojujú regionálne a národné siete náboženských organizácií aj v arabských štátoch.

Európska únia sa bude aj naďalej zasadzovať za plnohodnotné uskutočnenie programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý sa zaoberá mrzačením ženských pohlavných orgánov v cieli č. 5 o rodovej rovnosti a v špecifickom cieli 5.3 o odstránení škodlivých praktík.

Aj v Európskej únii je veľa dievčat a žien, ktoré čelia riziku ženskej obriezky alebo ju už podstúpili. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť vykonal prieskum výskytu ženskej obriezky v Európskej únii a nedávno vydal štúdiu o výskyte ženskej obriezky v Belgicku, Grécku, Francúzsku, Taliansku, na Cypre a Malte. Táto štúdia zohľadňuje nové migračné modely, takže poskytuje presnejšie kvalitatívne a kvantitatívne informácie o ženskej obriezke aj o tom, nakoľko ohrozuje dievčatá v EÚ.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede o mrzačení ženských pohlavných orgánov a protiopatreniach EÚ

Iniciatíva EÚ a OSN s názvom Spotlight

Štúdia o riziku mrzačenia ženských pohlavných orgánov v 6 krajinách EÚ (Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Taliansko a Malta)

STATEMENT/19/810

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar