Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Wspólne oświadczenie z okazji Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet

Bruksela, 5 lutego 2019 r.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Narządów Płciowych Kobiet (6 lutego 2019 r.) wspólne oświadczenie w sprawie eliminowania tej praktyki wydali: wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji Federika Mogherini, komisarz do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia Johannes Hahn, komisarz do spraw współpracy międzynarodowej i rozwoju Neven Mimica oraz komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová.

Każda dziewczynka i każda kobieta ma prawo do życia bez przemocy i bólu. Mimo to ponad 200 mln kobiet i dziewcząt na całym świecie zostało zmuszonych do poddania się bolesnej, traumatycznej praktyce okaleczenia żeńskich narządów płciowych. 500 tys. z nich żyje w Europie. Miliony innych dziewcząt jest zagrożonych obrzezaniem: do 2030 r. okaleczonych może zostać 68 mln dziewcząt w 25 krajach.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi poważne naruszenie praw człowieka i nienaruszalności cielesnej kobiet. Praktyka ta jest równoznaczna ze stosowaniem tortur i poniżającym traktowaniem, dla którego nie ma usprawiedliwienia. Nie można jej uzasadnić zwyczajem, tradycją, kulturą ani religią.

Jest to przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W ostatnim czasie wydano pierwsze wyroki skazujące dla osób, które dopuściły się okaleczenia żeńskich narządów płciowych, i spodziewamy się, że każdy, kto popełnia te przestępstwa w Unii Europejskiej lub zorganizuje je w państwie trzecim, zostanie postawiony przed sądem. Mimo że przed nami jest jeszcze wiele trudności, jest to ważny pierwszy krok w kierunku zapewnienia sprawiedliwości ofiarom.

Unia Europejska przoduje w światowych działaniach mających na celu wyeliminowanie praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych do 2030 r.Wspiera też kraje partnerskie w karaniu sprawców i jest zdecydowana uczynić jeszcze więcej.

UE i ONZ uruchomiły światową inicjatywę Spotlight, aby wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym okaleczanie żeńskich narządów płciowych, małżeństwa dzieci i inne szkodliwe praktyki wobec kobiet.W celu wspierania zrównoważonych przemian społecznych UE będzie finansować projekty służące zwalczaniu przemocy na tle płciowym na szczeblu lokalnym.Zaangażujemy się we współpracę z podmiotami na wszystkich szczeblach: władzami, przywódcami lokalnych społeczności, rodzicami, parlamentami, wymiarem sprawiedliwości, społeczeństwem obywatelskim, młodzieżą i mediami oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wyeliminować tę przestępczą praktykę.

Kontekst

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia okaleczanie narządów płciowych (obrzezanie) kobiet obejmuje całość zabiegów mających na celu częściowe lub całkowite usunięcie zewnętrznych żeńskich narządów płciowych lub inny rodzaj okaleczenia żeńskich narządów płciowych bez medycznego uzasadnienia.

Proceder ten ma podłoże kulturowe, religijne lub społeczne i są mu poddawane młode dziewczęta w okresie między niemowlęctwem a 15. rokiem życia. Jest to forma znęcania się nad dzieckiem oraz stosowania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Okaleczanie narządów płciowych ma poważne krótko- i długoterminowe skutki dla zdrowia psychicznego i fizycznego ofiary.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest formą przemocy wobec kobiet i podlega karze zgodnie z konwencją stambulską Rady Europy. Konwencja ta została podpisana przez wszystkie państwa członkowskie i jak dotąd ratyfikowało ją 20 państw. Obywatele UE mogą być ścigani za praktykowanie okaleczania żeńskich narządów płciowych również za granicą.

Przez ostatnich 10 lat Unia Europejska poczyniła duże postępy w tym zakresie. Dzięki Unii Europejskiej, współpracy z UNICEF-em, UNFPA i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego około 3,3 mln kobiet i dziewcząt uzyskało dostęp do ochrony i profilaktyki w tym zakresie. Ponad 20 tys. organizacji lokalnych w Afryce publicznie wezwało do wyeliminowania okaleczania narządów płciowych. Dzięki wsparciu płynącemu z partnerstwa między Unią Europejską, Unią Afrykańską i liderami spośród państw afrykańskich 12 państw w Afryce przeznaczyło specjalne środki z budżetów krajowych na walkę z tą praktyką. W państwach arabskich funkcjonują również regionalne i krajowe sieci organizacji religijnych zajmujące się przeciwdziałaniem tej praktyce.

Unia Europejska w dalszym ciągu dąży do pełnego wdrożenia Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w której problem okaleczania żeńskich narządów płciowych został uwzględniony w celu nr 5 dotyczącym równości płci oraz szczegółowym celu 5.3 dotyczącym eliminowania szkodliwych praktyk.

Również w Unii Europejskiej wiele dziewcząt i kobiet jest zagrożonych okaleczeniem lub padło jego ofiarą. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn przeprowadził badania dotyczące praktyki okaleczania żeńskich narządów płciowych w Unii Europejskiej i opublikował niedawno opracowanie na temat powszechnego występowania tej praktyki w Belgii, Grecji, Francji, we Włoszech, na Cyprze i na Malcie. Opracowanie to zawiera dokładniejsze informacje, jakościowe i ilościowe, na temat okaleczania żeńskich narządów płciowych i zagrożenia tą praktyką wśród dziewcząt w UE, z uwzględnieniem nowych schematów migracji.

Dodatkowe informacje:

Pytania i odpowiedzi – okaleczanie żeńskich narządów płciowych a działania UE w celu wyeliminowania tej praktyki.

Inicjatywa UE–ONZ „Spotlight”

Badanie na temat zagrożenia okaleczeniem żeńskich narządów płciowych w 6 krajach UE (Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Włochy i Malta)

STATEMENT/19/810

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar