Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Gezamenlijke verklaring op de internationale dag van nultolerantie voor genitale verminking van vrouwen

Brussel, 5 februari 2019

Vooruitlopend op de internationale dag van nultolerantie voor genitale verminking van vrouwen op 6 februari 2019 hebben Federica Mogherini (hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie), Johannes Hahn (commissaris voor Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen), Neven Mimica (commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling) en Věra Jourová (commissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid) nogmaals bevestigd dat de EU vastberaden streeft naar uitbanning van genitale verminking van vrouwen overal ter wereld. Zij legden de volgende verklaring af:

"Elk meisje en elke vrouw heeft recht op een leven zonder geweld en pijn. En toch zijn meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes overal ter wereld, waarvan 500 000 in Europa, het slachtoffer van een pijnlijke en traumatische praktijk: genitale verminking. Daarbij lopen tot 2030 nog eens 68 miljoen andere meisjes in 25 landen het risico te worden verminkt.

Genitale verminking van vrouwen vormt een ernstige schending van de mensenrechten en de lichamelijke integriteit van vrouwen. Het is een praktijk die neerkomt op foltering en een vernedering, die niet te rechtvaardigen is, noch op basis van gewoonterecht, noch op basis van traditie, cultuur of religie.

Het is een misdrijf in alle lidstaten van de Europese Unie. Onlangs zijn voor de eerste keer daders hiervoor veroordeeld en wij verwachten dat iedereen die deze misdrijven in de Europese Unie of in een derde land begaat, voor de rechter wordt gebracht. Hoewel er nog veel moet gebeuren, is dit een belangrijke eerste stap op weg naar gerechtigheid voor slachtoffers.

De Europese Unie neemt het voortouw bij de wereldwijde inspanningen om genitale verminking van vrouwen tussen nu en 2030 te beëindigen. Wij hebben partnerlanden gesteund bij de strafbaarstelling van deze schadelijke praktijk, en we zijn vastbesloten om nog meer te doen.

De EU en de VN hebben het wereldwijde Spotlight-initiatief opgestart om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder genitale verminking van vrouwen, kindhuwelijken en andere schadelijke praktijken tegen vrouwen te bestrijden. Ter bevordering van een duurzame sociale verandering zal de EU projecten financieren die gendergerelateerd geweld aan de basis bestrijden. Om een einde te maken aan deze praktijk werken we samen met actoren op alle niveaus: overheden, lokale leiders, ouders, parlementen, justitie, het maatschappelijk middenveld, jongeren, de media en andere belanghebbenden.

Wij blijven alles in het werk stellen om deze criminele praktijk uit te bannen."

Chronologisch overzicht

Genitale verminking van vrouwen/besnijdenis wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als alle handelingen waarbij de externe geslachtsorganen van de vrouw gedeeltelijk of geheel worden verwijderd of andere schade die zonder medische redenen aan vrouwelijke geslachtsorganen wordt toegebracht.

Deze handelingen worden om culturele, religieuze en/of sociale redenen op jonge meisjes tot de leeftijd van 15 jaar uitgevoerd. Vrouwelijke genitale verminking is een vorm van kindermisbruik en geweld tegen vrouwen en meisjes, die ernstige fysieke en psychologische gevolgen op korte en lange termijn heeft.

Genitale verminking van vrouwen is strafbaar volgens het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa. Dat verdrag werd ondertekend door alle EU-lidstaten en twintig lidstaten hebben het tot dusver geratificeerd. EU-burgers kunnen worden vervolgd voor het uitvoeren van vrouwelijke genitale verminking in het buitenland.

De afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie belangrijke mijlpalen op dit gebied bereikt. Dankzij de Europese Unie en de samenwerking met Unicef, UNFPA en maatschappelijke organisaties, kregen ongeveer 3,3 miljoen vrouwen en meisjes toegang tot bescherming en preventie. Meer dan 20 000 gemeenschappen in Afrika hebben openlijk opgeroepen tot het uitbannen van genitale verminking. Twaalf Afrikaanse landen hebben, gesteund door een sterk partnerschap tussen de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en vooruitstrevende Afrikaanse landen, nationale begrotingslijnen ingevoerd om een eind te maken aan deze praktijk. In de Arabische landen bestaan er ook regionale en nationale netwerken van religieuze organisaties om deze praktijk tegen te gaan.

De Europese Unie is vastbesloten de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 volledig uit te voeren. Genitale verminking van vrouwen hangt samen met doelstelling 5 inzake gendergelijkheid en specifiek streefcijfer 5.3 inzake de uitbanning van schadelijke praktijken.

Ook binnen de Europese Unie zijn er veel vrouwen en meisjes die het risico op genitale verminking lopen of daar slachtoffer van zijn geworden. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid heeft een onderzoek uitgevoerd naar het aantal gevallen van genitale verminking van vrouwen in de Europese Unie en publiceerde onlangs een studie naar de situatie in België, Griekenland, Frankrijk, Italië, Cyprus en Malta. Deze studie bevat gedetailleerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie over genitale verminking van vrouwen en het risico daarop binnen de EU gezien de nieuwe migratiepatronen.

Meer informatie

Q & A - Genitale verminking van vrouwen en EU-maatregelen om deze praktijk uit te bannen

Het Spotlight-initiatief van de EU en de VN

Studie naar het risico op genitale verminking van vrouwen in zes EU-landen (België, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Italië en Malta)

STATEMENT/19/810

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar