Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Kopīgs paziņojums par Starptautisko dienu absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu

Briselē, 2019. gada 5. februārī

Gatavojoties Starptautiskajai dienai absolūtai neiecietībai pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, kas tiks atzīmēta 2019. gada 6. februārī, Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni, Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu komisārs Johanness Hāns, starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs Nevens Mimica un tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sniedza šādu paziņojumu, kurā vēlreiz apliecināja Eiropas Savienības stingro apņemšanos izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu visā pasaulē.

“Ikvienai meitenei un sievietei ir tiesības dzīvot bez vardarbības un sāpēm. Tomēr vairāk nekā 200 miljoni sieviešu un meiteņu visā pasaulē ir bijušas pakļautas sāpīgajai un traumatiskajai sieviešu dzimumorgānu kropļošanas ieražai, tostarp arī 500 000 sieviešu un meiteņu, kas dzīvo Eiropā. Vēl miljoniem meiteņu ir pakļautas apgraizīšanas briesmām: līdz 2030. gadam 25 valstīs šim riskam ir pakļauti 68 miljoni meiteņu.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir smags cilvēktiesību un sieviešu fiziskās neaizskaramības pārkāpums. Tā ir spīdzināšana un pazemojoša izturēšanās, kas nav attaisnojama ne ar paražām, ne ar tradīcijām, kultūru vai reliģiju.

Tā ir krimināli sodāma visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Nesen par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu tika notiesātas pirmās personas, un mēs sagaidām, ka pie atbildības tiks saukts ikviens, kas veic šādus noziegumus Eiropas Savienībā vai organizē tos trešā valstī. Lai gan joprojām ir daudz problēmu, tas ir svarīgs pirmais solis ceļā uz taisnīguma panākšanu upuriem.

Eiropas Savienība ir uzņēmusies vadošo lomu pasaules mēroga centienos līdz 2030. gadam izskaust sieviešu dzimumorgānu kropļošanu. Mēs esam palīdzējuši partnervalstīm noteikt kriminālatbildību par šo kaitīgo ieražu, un esam apņēmušies darīt vēl vairāk.

ES un ANO ir sākušas globālo iniciatīvu “Spotlight”, kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, bērnu laulības un citas kaitīgas ieražas, kas vērstas pret sievietēm. Lai veicinātu ilgtspējīgas sociālās pārmaiņas, ES finansēs projektus ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai vietējā līmenī. Lai šo ieražu izbeigtu, mēs sadarbosimies ar dalībniekiem visos līmeņos: ar iestādēm, kopienu vadītājiem, vecākiem, parlamentiem, tiesu iestādēm, pilsonisko sabiedrību, jauniešiem un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī citām attiecīgām ieinteresētajām personām.

Mēs joprojām esam apņēmības pilni darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai izskaustu šo krimināli sodāmo ieražu.”

Konteksts

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana / apgraizīšana (FGM/C) ir visas procedūras, kuras veic ar medicīnu nesaistītu iemeslu dēļ un kuru rezultātā daļēji vai pilnībā tiek noņemti sieviešu ārējie dzimumorgāni, vai tiem nodarīts cits kaitējums, kā to definējusi Pasaules veselības organizācija.

FGM tiek veikta kultūras, reliģisku un/vai sociālu apsvērumu dēļ nepilngadīgām meitenēm vecumā līdz 15 gadiem. FGM ir bērnu ļaunprātīga izmantošana un vardarbība pret sievietēm un meitenēm; tā rada smagas īstermiņa un ilgtermiņa fiziskās un psiholoģiskās sekas.

Sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir vardarbība pret sievietēm, kura ir krimināli sodāma saskaņā ar Eiropas Padomes Stambulas konvenciju. Konvenciju ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, un līdz šim to ir ratificējušas 20 dalībvalstis, un ES iedzīvotājus var saukt pie atbildības par FGM/C, kas veikta ārvalstīs.

Pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Savienība ir guvusi būtiskus panākumus šajā jautājumā. Pateicoties Eiropas Savienībai, sadarbībai ar UNICEF, UNFPA un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, aptuveni 3,3 miljoni sieviešu un meiteņu ir saņēmušas aizsardzības un profilakses pakalpojumus. Vairāk nekā 20 000 kopienas grupu Āfrikā ir publiski aicinājušas izskaust dzimumorgānu kropļošanu. Pateicoties spēcīgai partnerībai starp Eiropas Savienību, Āfrikas Savienību un vadošajām Āfrikas valstīm, 12 Āfrikas valstis savos budžetos ir iekļāvušas pozīcijas, kas paredzētas šīs ieražas izbeigšanai. Nolūkā apkarot šo praksi arī arābu valstīs ir izveidoti reliģisko organizāciju tīkli reģionālā un valsts mērogā.

Eiropas Savienība ir apņēmusies pilnībā īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kurā sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir iekļauta pie 5. mērķa par dzimumu līdztiesību kā 5.3. apakšmērķis par kaitīgu ieražu izskaušanu.

Arī daudzas meitenes un sievietes, kas dzīvo Eiropas Savienībā, ir pakļautas FGM riskam vai ir cietušas no tās. Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ir veicis pētījumu par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izplatību Eiropas Savienībā un nesen ir publicējis pētījumu par FGM izplatību Beļģijā, Grieķijā, Francijā, Itālijā, Kiprā un Maltā. Šajā pētījumā sniegta precīzāka kvalitatīva un kvantitatīva informācija par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un to, kādā mērā šim riskam pakļautas meitenes ES, ņemot vērā jaunus migrācijas modeļus.

Plašāka informācija

Jautājumi un atbildes par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un ES rīcību šīs ieražas novēršanai

ES un ANO iniciatīva “Spotlight”

Pētījums par sieviešu dzimumorgānu kropļošanas risku 6 ES valstīs (Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Itālijā, Kiprā un Maltā)

STATEMENT/19/810

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar