Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Ühisavaldus rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamise vastase päeva puhul

Brüssel, 5. veebruar 2019

Rahvusvahelise naiste suguelundite moonutamise vastase päeva eel, mida tähistatakse 6. veebruaril 2019, kinnitasid Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Federica Mogherini, Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik Johannes Hahn, rahvusvahelise koostöö ja arengu volinik Neven Mimica ja õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Vĕra Jourová taas ELi kindlat kavatsust teha kogu maailmas lõpp naiste suguelundite moonutamisele, ning tegid järgmise avalduse:

„Igal tüdrukul ja naisel on õigus elada elu, milles puudub vägivald ja valu. Samas on üle 200 miljoni naise ja tüdruku üle kogu maailma, sealhulgas 500000 Euroopas, olnud sunnitud läbi tegema valulikke ja traumeerivaid suguelundite moonutamise protseduure. Miljonid tüdrukud elavad suguelundite lõikamise ohus. 2030. aastaks puudutab see 68 miljonit tüdrukut 25 riigis.

Naiste suguelundite moonutamine on inimõiguste ja naiste füüsilise puutumatuse raske rikkumine.Selline alandav kohtlemine on võrreldav piinamisega ja seda ei saa põhjendadaei kommete, traditsioonide, kultuuri ega religiooniga.

See on kuritegu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Hiljuti tegi kohus esimest korda otsuse, millega mõisteti süüdi naiste suguelundite moonutamise protseduure sooritanud isikud. Loodame, et need, kes selliseid kuritegusid Euroopa Liidus toime panevad või mõnes kolmandas riigis korraldavad, tuuakse kohtu ette. Kuigi paljud probleemid on veel lahendamata, on see ohvritele õigluse tagamise seisukohast tähtis samm.

Euroopa Liit on haaranud üleilmsetes jõupingutustes juhtrolli, et teha 2030. aastaks lõpp naiste suguelundite moonutamisele. Oleme toetanud partnerriike selle kahjuliku tava kriminaliseerimisel ja võtnud kohustuse jõupingutusi veelgi suurendada.

EL ja ÜRO on käivitanud üleilmse algatuse „Spotlight,“ mille eesmärk on kaotada igasugune naiste- ja tüdrukutevastane vägivald, sealhulgas naiste suguelundite moonutamine, lapsega sõlmitud abielud ja muud naisi kahjustavad tavad. Püsivate sotsiaalsete muutuste tagamiseks rahastab EL soolise vägivalla vastu võitlemise rohujuuretasandi projekte.Selle kahjuliku tava kaotamiseks teeme koostööd igal tasandil: ametiasutuste, kogukonnajuhtide, lapsevanemate, parlamentide, kohtusüsteemi, kodanikuühiskonna, noorte, meedia ja muude sidusrühmadega.

Me teeme ka edaspidi kõik endast oleneva, et see kuritegelik tava peatada.“

Taust

Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni kohaselt tähendab naiste suguelundite moonutamine või lõikamine mis tahes protseduure, millega kaasneb naiste välissuguelundite osaline või täielik eemaldamine või suguelundite muul viisil vigastamine mittemeditsiinilistel põhjustel.

Suguelundeid moonutatakse kultuurilistel, usulistel ja/või sotsiaalsetel põhjustel tüdrukutel vanuses imikueast kuni 15 eluaastani. See on üks laste ärakasutamise ning naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vorme, millel on rasked lühi- ja pikaajalised füüsilised ja psühholoogilised tagajärjed.

Naiste suguelundite moonutamine on naiste vastu suunatud vägivalla vorm, mis on Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooni kohaselt kriminaliseeritud. Kõik ELi liikmesriigid on konventsioonile alla kirjutanud ja praeguseks on selle ratifitseerinud 20 liikmesriiki. ELi kodanikke saab vastutusele võtta, kui nad viivad läbi naiste suguelundite moonutamise ja lõikamise protseduure välismaal.

Viimase 10 aasta jooksul on Euroopa Liit teinud selles valdkonnas märkimisväärseid edusamme. Tänu Euroopa Liidu, UNICEFi, ÜRO Rahvastikufondi ja kodanikuühiskonna organisatsioonide koostööle on ligi 3,3 miljonit naist ja tüdrukut saanud kaitset ja ennetavaid teenuseid. Enam kui 20000 Aafrika kogukonna rühma on avalikult nõudnud suguelundite moonutamise lõpetamist. Euroopa Liidu, Aafrika Liidu ja Aafrika riikide vahelise tugeva partnerluse toel on 12 Aafrika riiki lisanud oma riigieelarvesse eelarveread, mille eesmärk on see tava lõpetada. Araabia riikides võitlevad selle tava vastu usuorganisatsioonide piirkondlikud ja riiklikud võrgustikud.

Euroopa Liit annab edaspidigi endast parima, et täielikult rakendada „Kestliku arengu tegevuskava aastani 2030“, milles on käsitletud ka naiste suguelundite moonutamist, nimelt 5. eesmärgi (soolise võrdõiguslikkuse saavutamisest) ja täpsemalt erieesmärgi 5.3 (kahjulikele tavade kaotamisest) all.

Paljud Euroopa Liidus elavad tütarlapsed ja naised on samuti ohus või on juba langenud suguelundite moonutamise ohvriks. Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut on teinud uuringuid naiste suguelundite moonutamise leviku kohta Euroopa Liidus. Hiljuti avaldas ta uuringu naiste suguelundite moonutamise leviku kohta Belgias, Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias, Küprosel ja Maltal. Uuringus esitatakse täpsem kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave naiste suguelundite moonutamise ja selle ohu kohta ELi tüdrukute hulgas, võttes arvesse uusi rändemustreid.

Lisateave

Küsimused ja vastused naiste suguelundite moonutamise kohta ning ELi meetmed selle tava kaotamiseks

ELi ja ÜRO algatus „Spotlight“

Uuring naiste suguelundite moonutamise ohu kohta kuues ELi liikmesriigis (Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia ja Malta)

STATEMENT/19/810

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar