Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fælles erklæring på den internationale dag for nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse

Bruxelles, den 5. februar 2019

Forud for den internationale dag for nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse den 6. februar 2019 bekræfter Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen, Federica Mogherini, EU's kommissær med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn, EU's kommissær med ansvar for internationalt samarbejde og udvikling, Neven Mimica, og EU's kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, Vĕra Jourová, i følgende erklæring EU's stærke vilje til at udrydde kvindelig kønslemlæstelse.

"Alle piger og kvinder har ret til at leve et liv uden vold og smerte. Alligevel er flere end 200 millioner kvinder og piger verden over blevet tvunget til en smertefuld og traumatisk kønslemlæstelse, herunder 500 000 i Europa, og flere millioner piger risikerer at blive omskåret: 68 millioner piger i 25 lande inden 2030.

Kvindelig kønslemlæstelse er et alvorligt brud på både menneskerettighederne og kvinders fysiske integritet. Det er en praksis, der svarer til tortur, og en nedværdigende behandling, der ikke kan retfærdiggøres.Hverken på grundlag af skik, tradition, kultur eller religion.

Det er en forbrydelse i alle Den Europæiske Unions medlemsstater. Vi har for nylig set den første domfældelse af personer, der har udført kvindelig kønslemlæstelse, og vi forventer, at alle, der begår en sådan forbrydelse i Den Europæiske Union eller organiserer dem i et tredjeland, bliver retsforfulgt. Selv om der fortsat er mange udfordringer, er det et vigtigt første skridt hen imod retfærdighed for ofrene.

Den Europæiske Union står i spidsen for de globale bestræbelser på at udrydde kvindelig kønslemlæstelse inden 2030. Vi har støttet partnerlande i at gøre denne skadelige praksis strafbar, og vi ønsker at gøre endnu mere.

EU og FN har lanceret et globalt Spotlightinitiativ, der har til formål at udrydde alle former for vold mod piger og kvinder, herunder kvindelig kønslemlæstelse, børneægteskaber og andre skadelige praksisser mod kvinder. EU vil finansiere projekter på græsrodsniveau til bekæmpelse af kønsbestemt vold for at fremme bæredygtig social forandring. For at sætte en stopper for praksissen vil vi samarbejde med aktører på alle planer: myndigheder, lokale ledere, forældre, parlamenter, domstole, civilsamfund, unge, medier og andre relevante berørte parter.

Vi vil fortsat gøre alt, hvad der står i vores magt, for at udrydde den kriminelle praksis."

Baggrund

Kvindelig kønslemlæstelse omfatter ifølge Verdenssundhedsorganisationens definition alle procedurer, der involverer delvis eller fuldstændig fjernelse af kvindens ydre kønsorganer eller anden form for skade, der påføres de kvindelige kønsorganer af ikkelægelige grunde.

Kvindelig kønslemlæstelse udføres af kulturelle, religiøse og/eller sociale årsager på piger fra spædbørnsalderen og op til 15 år. Praksissen udgør én type børnemishandling og vold mod piger og kvinder og har alvorlige kort- og langsigtede fysiske og psykiske konsekvenser.

Kvindelig kønslemlæstelse er én type vold mod kvinder og er strafbart i henhold til Europarådets Istanbulkonvention. Konventionen er undertegnet af alle EU's medlemsstater, og 20 medlemsstater har indtil videre ratificeret den. Der kan rejses tiltale mod alle EU-borgere, der udfører kvindelig kønslemlæstelse i udlandet.

I løbet af de seneste 10 år har Den Europæiske Union passeret vigtige milepæle inden for dette område. Takket være Den Europæiske Union, samarbejde med UNICEF, UNFPA og civilsamfundsorganisationer har omkring 3,3 millioner kvinder og piger fået adgang til beskyttelses- og forebyggelsesforanstaltninger. Flere end 20 000 lokale grupper i Afrika har offentligt opfordret til udryddelse af kønslemlæstelse. 12 afrikanske lande, som er blevet støttet af et stærkt partnerskab mellem Den Europæiske Union, Den Afrikanske Union og de afrikanske lande, der er forkæmpere for udryddelsen, har afsat midler i deres nationale budgetter til at udrydde praksissen. Også i de arabiske lande er der regionale og nationale netværk af religiøse organisationer, der modarbejder praksissen.

Den Europæiske Union står fortsat fuldt bag gennemførelsen af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der tager hånd om kvindelig kønslemlæstelse i mål nr. 5 om ligestilling og i den konkrete målsætning nr. 5.3 om bekæmpelse af skadelige praksisser.

I Den Europæiske Union er mange piger og kvinder i risiko for at blive — eller er allerede blevet — udsat for kvindelig kønslemlæstelse. Det Europæiske Ligestillingsinstitut har undersøgt, hvor udbredt kvindelig kønslemlæstelse er i Den Europæiske Union, og har for nyligt offentliggjort en undersøgelse af udbredelsen af kvindelig kønslemlæstelse i Belgien, Grækenland, Frankrig, Italien, Cypern og Malta. Undersøgelsen giver mere præcise kvalitative og kvantitative oplysninger om kvindelig kønslemlæstelse og risikoen for det blandt piger i EU ved at tage højde for nye migrationsmønstre.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar — kvindelig kønslemlæstelse, og hvad EU gør for at udrydde praksissen

EU's og FN's Spotlightinitiativ

Undersøgelse af risikoen for kvindelig kønslemlæstelse i seks EU-lande (Belgien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Italien og Malta)

STATEMENT/19/810

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar