Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Съвместно изявление по повод на Международния ден на нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени

Брюксел, 5 февруари 2019 r.

В навечерието на Международния ден на нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени на 6 февруари 2019 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията Федерика Могерини, комисарят по европейската политика за съседство и преговорите за разширяване Йоханес Хан, комисарят по международното сътрудничество и развитието Невен Мимица и комисарят по правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова отново потвърдиха категоричния ангажимент на ЕС за премахване в целия свят на гениталното осакатяване на жени в следното изявление.

„Всяко момиче и всяка жена имат право да живеят живот без насилие и болка. Въпреки това над 200 милиона жени и момичета по света бяха принудително подложени на болезнени и травмиращи практики за генитално осакатяване на жени, в това число 500 000 жени и момичета, които живеят в Европа. Милиони други момичета са изложени на риск да бъдат наранени: 68 милиона момичета в 25 държави до 2030 г.

Гениталното осакатяване на жените е сериозно нарушение на правата на човека и физическата неприкосновеност на жените. Това е практика, която е равносилна на изтезание и унизително третиране, което не може да бъде оправдано. Нито въз основа на обичая, нито на традициите, културата или религията.

Това е признато за престъпление във всички държави — членки на Европейския съюз. Наскоро бяхме свидетели на първите присъди на лица, извършили генитално осакатяване на жени, и очакваме всеки, който е извършил такива престъпления в Европейския съюз или ги е организирал в трета държава, да бъде изправен пред съда. Въпреки че остават много предизвикателства, това е важна първа стъпка към постигането на справедливост за жертвите.

Европейският съюз е начело на световните усилия за премахване на гениталното осакатяване на жени до 2030 г.Оказахме подкрепа за държавите партньори при инкриминирането на тази вредна практика и сме поели ангажимент да направим още много.

ЕС и ООН стартираха световната инициатива Spotlight с цел премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета, включително практиката на генитално осакатяване на жени, детските бракове и други актове на насилие върху жените. За насърчаването на трайна социална промяна ЕС ще финансира проекти на местно равнище за борба с насилието, основано на пола.За да се сложи край на тази практика, ще работим заедно с участници на всички нива: властите, общностните лидери, родителите, парламентите, съдебната власт, гражданското общество и младежта, медиите и други заинтересовани страни.

Ние сме все така решени да направим всичко по силите си, за да се сложи край на тази престъпна практика.“

Контекст

Съгласно определението на Световната здравна организация гениталното осакатяване на жени обхваща всички процедури, включващи частично или пълно отстраняване на женските външни полови органи или други увреждания на гениталните органи на жените по немедицински причини.

Това осакатяване се извършва по културни, религиозни и/или социални съображения спрямо млади момичета в ранна детска възраст и до 15-годишна възраст. То представлява форма на малтретиране на деца, както и насилие над жени и момичета, и има тежки краткосрочни и дългосрочни физически и психологически последици.

Гениталното осакатяване на жени е форма на насилие срещу жените, която е инкриминирана съгласно Истанбулската конвенция на Съвета на Европа. Конвенцията е подписана от всички държави — членки на ЕС, и до този момент 20 държави членки са я ратифицирали. Гражданите на ЕС могат да бъдат подложени на наказателно преследване за извършването на генитално осакатяване на жени в чужбина.

През последните 10 години Европейският съюз постигна важни междинни цели по тази тема. Благодарение на Европейския съюз, в сътрудничество с УНИЦЕФ, ФНООН и организациите на гражданското общество, около 3,3 милиона жени и момичета имаха достъп до услуги за защита и предотвратяване на тази практика. Над 20 000 общностни групи в Африка призоваха публично за премахване на гениталното осакатяване на жени. С подкрепата на стабилното партньорство между Европейския съюз, Африканския съюз и водещи африкански държави, 12 африкански държави въведоха национални бюджетни редове, насочени към слагането на край на тази практика. В арабските държави са сформирани и регионални и национални мрежи на религиозни организации за противодействие на практиката.

Европейският съюз остава ангажиран с цялостното изпълнение на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., в която гениталното осакатяване на жени е засегнато чрез цел № 5 относно равенството между половете и специфична цел 5.3 относно премахването на вредните практики.

Много момичета и жени, които живеят в рамките на Европейския съюз, също са изложени на риск или са били жертви на генитално осакатяване. Европейският институт за равенство между половете проведе изследване относно разпространението на гениталното осакатяване на жени в Европейския съюз и наскоро публикува проучване относно разпространението на гениталното осакатяване на жени в Белгия, Гърция, Франция, Италия, Кипър и Малта. Това проучване предоставя по-точна количествена и качествена информация относно гениталното осакатяване и риска от него сред момичетата в рамките на ЕС, като се вземат предвид новите модели на миграция.

За повече информация

Въпроси и отговори — гениталното осакатяване на жени и действията на ЕС за премахване на тази практика

Инициативата Spotlight на ЕС—ООН

Проучване относно риска от генитално осакатяване на жени в 6 държави на ЕС (Белгия, Кипър, Франция, Гърция, Италия и Малта).

STATEMENT/19/810

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar