Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Balans mellan arbetsliv och privatliv – EU-kommissionen välkomnar dagens preliminära överenskommelse

Bryssel den 24 januari 2019

Idag nådde Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om Europeiska kommissionens förslag till ett nytt direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och kommissionärerna Marianne Thyssen och Vĕra Jourová välkomnar överenskommelsen och gör följande uttalande:

– Den preliminära överenskommelse som ingicks idag mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen är en glad nyhet för familjer i Europa. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter handlar om att förbättra EU-medborgarnas vardag. Dagens överenskommelse omsätter denna vision i praktiken och ger familjer med föräldrar och omsorgsgivare i arbete en reell möjlighet att själva välja hur de vill förena arbete och familjeliv. Det här är ett stort steg mot ett mer socialt Europa och uppfyller andemeningen i pelaren.

Nya regler för balans mellan arbete och privatliv som är ändamålsenliga under 2000-talet öppnar möjligheter för arbetande kvinnor och män att på lika villkor dela omsorgsansvar för barn och släktingar. Dagens överenskommelse innebär en europeisk minimistandard på 10 dagars föräldraledighet med ersättning på sjukpenningnivå för nyblivna pappor. Härigenom stärks den befintliga rätten till 4 månaders föräldraledighet, eftersom 2 månader blir en individuell rättighet som inte kan överföras mellan föräldrarna och kompenseras på den nivå som fastställs av respektive medlemsland. Vi enades också om EU-bestämmelser om ledighet för omsorgsgivare genom att vika 5 dagar per anställd och år som en ny europeisk rättighet för arbetstagare. Sist men inte minst stärker de nya bestämmelserna rättigheten för alla föräldrar och personer med vårdberoende anhöriga att ansöka om mer flexibla arbetsformer.

Men det handlar inte bara om att stärka de enskildas rättigheter. De nya bestämmelserna är en modell för att förena sociala och ekonomiska prioriteringar. Företag kommer att kunna locka till sig och behålla duktiga medarbetare. Den europeiska ekonomin kommer att gynnas av detta förslag som bidrar till att skillnaden i sysselsättningsgrad mellan könen utjämnas. Att skapa bättre balans mellan arbete och privatliv för både kvinnor och män är inte bara rättvist utan också smart.

Vad händer nu?

Den preliminära överenskommelsen måste nu antas av både Europaparlamentet och rådet.

Bakgrund

För att ta itu med de utmaningar som arbetande föräldrar och anhörigvårdare möter när det gäller att förena arbete och familjeliv föreslog kommissionen ”initiativet för balans mellan arbetsliv och privatliv” i april 2017. Initiativet är ett viktigt resultat av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Direktivet om balans mellan arbete och privatliv föreskriver ett antal nya eller högre standarder för föräldraledighet, pappaledighet och ledighet för vård av anhörig, liksom rätten att anhålla om mer flexibla arbetsformer. Det tar hänsyn till behoven hos små och medelstora företag och säkerställer att de inte blir oproportionerligt drabbade. Det nya direktivet kompletteras med politiska åtgärder och finansieringsåtgärder som stödjer medlemsländerna i deras arbete för att verkställa den existerande lagstiftningen om skydd mot uppsägning, utveckla vård- och omsorgstjänster och vidta åtgärder för att ta itu med de ekonomiska faktorer som hindrar föräldrar från att arbeta.

Läs mer

Pressmeddelande: Kommissionen antar de första konkreta initiativen för den europeiska pelaren om sociala rättigheter

Faktablad: En ny start till stöd för balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Eurobarometer om balansen mellan arbetsliv och privatliv (på engelska)

Faktablad: Sociala prioriteringar under Junckerkommissionen (EN)

 

 

 

STATEMENT/19/424

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar