Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Komisija palankiai vertina šiandien pasiektą preliminarų susitarimą

Briuselis, 2019 m. sausio 24 d.

Šiandien Europos Parlamentas ir Taryba pasiekė preliminarų susitarimą dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl naujos direktyvos dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas ir Komisijos narės Marianne Thyssen ir Vĕra Jourová palankiai įvertino šį susitarimą ir pareiškė:

„Europos Parlamento, Tarybos ir Europos Komisijos šiandien pasiektas preliminarus susitarimas yra gera naujiena Europos šeimoms. Europos socialinių teisių ramstis yra skirtas kasdieniam europiečių gyvenimui gerinti. Pasiekus šiandienos susitarimą, ši vizija tampa labai konkreti – šeimoms su dirbančiais tėvais ir prižiūrinčiaisiais asmenimis suteikiama reali galimybė rinktis, kaip derinti darbą ir šeimos gyvenimą. Tai yra labai svarbus žingsnis siekiant sukurti socialiai atsakingesnę Europą, atspindintis tikrąją ramsčio esmę.

Taikant naujas XXI a. savo paskirtį atitinkančias profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros taisykles, dirbančioms moterims ir vyrams atsivers galimybės vienodai dalytis vaikų ir giminaičių priežiūros pareigomis. Šiandienos susitarimu nustatytas minimalusis Europos standartas – gimus vaikui, jo tėvui skiriama 10 dienų tėvystės atostogų, apmokamų nedarbingumo dėl ligos tarifu. Taip sustiprinama esama teisė į keturių mėnesių vaiko priežiūros atostogas – nustatyta, kad du mėnesiai negali būti perleisti kitam iš tėvų ir už juos atlyginama valstybių narių nustatytu tarifu. Taip pat susitarėme dėl ES teisinių nuostatų dėl prižiūrinčiojo asmens atostogų – dabar kiekvienas Europos darbuotojas turės teisę į penkias šių atostogų dienas per metus. Galiausiai naujosiomis taisyklėmis sustiprinama visų tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų teisė prašyti lankstesnių darbo sąlygų.

Tačiau tai susiję ne tik su asmenų teisių stiprinimu. Naujosios taisyklės – tai pavyzdys, kaip derinti socialinius ir ekonominius prioritetus. Įmonės galės pritraukti ir išlaikyti talentingas moteris ir vyrus. Šis pasiūlymas bus naudingas Europos ekonomikai – juo bus padedama panaikinti moterų ir vyrų užimtumo lygio atotrūkį. Užtikrinti geresnę moterų ir vyrų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą yra ne tik teisinga, bet ir protinga.“

Tolesni veiksmai

Dabar šį preliminarų susitarimą turi oficialiai priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Pagrindiniai faktai

Siekdama spręsti problemas, kylančias dirbantiems tėvams ir prižiūrintiesiems asmenims, siekiantiems suderinti profesines ir šeimos pareigas, 2017 m. balandžio mėn. Europos Komisija pasiūlė Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvą. Ši iniciatyva yra vienas iš svarbiausių Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo rezultatų.

Direktyva dėl profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros nustatomi nauji arba aukštesni vaiko priežiūros, tėvystės bei prižiūrinčiojo asmens atostogų standartai ir teisė prašyti lanksčių darbo sąlygų. Joje atsižvelgiama į mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius ir užtikrinama, kad joms nebūtų daromas neproporcingas poveikis. Naujoji direktyva papildoma politikos ir finansavimo priemonėmis, kuriomis remiamos valstybių narių pastangos užtikrinti apsaugos nuo atleidimo iš darbo teisės aktų vykdymą, plėtoti institucinės priežiūros paslaugas ir šalinti ekonomines paskatas antriesiems šeimoje uždirbantiems asmenims nedirbti.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai „Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas. Komisija priima pirmąsias konkrečias iniciatyvas“

Informacijos suvestinė „Tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra. Nauja pradžia“

„Eurobarometro“ tyrimas „Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra“

Informacijos suvestinė „J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos socialiniai prioritetai“

 

 

 

STATEMENT/19/424

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar