Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums

Digitālais vienotais tirgus: Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta balsojumu par jaunajiem noteikumiem tiešsaistes platformu taisnīguma un pārredzamības uzlabošanai

Strasbūrā, 2019. gada 17. aprīlī

Šodien Eiropas Parlaments apstiprināja jauno regulu par platformu un uzņēmumu tirdzniecības praksi, kuras mērķis ir izveidot taisnīgu, uzticamu un uz inovāciju balstītu vidi uzņēmumiem un tirgotājiem, kad tie izmanto tiešsaistes platformas.

Priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips, iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU komisāre Elžbeta Beņkovska un digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela kopīgā paziņojumā atzinīgi novērtēja balsošanas rezultātus:

Mēs priecājamies par Eiropas Parlamenta deputātu pārliecinošo atbalstu jaunajiem noteikumiem par tiešsaistes platformu tirdzniecības praksi. Tā kā šie ir pasaulē pirmie noteikumi, kuri pievēršas uzņēmumu izaicinājumiem tiešsaistes platformu ekonomikā, tas ir svarīgs digitālā vienotā tirgus aspekts un kalpos par pamatu turpmākai attīstībai. Šādi tiks uzlabota ne tikai uzticēšanās, paredzamība un juridiskā noteiktība, bet arī tiks sniegtas jaunas un pieejamas iespējas kompensēt zaudējumus un atrisināt strīdus starp uzņēmumiem un platformām.

Šī regula izstrādāta, ņemot vērā miljoniem mazo un vidējo uzņēmumu, lai tiem vairs nebūtu jāsaskaras ar nepamatotu konta apturēšanu, neskaidru meklēšanas rezultātu sarindošanu, dārgu strīdu risināšanu un daudzām citām netaisnīgām praksēm. Tā dos lielu labumu arī patērētājiem, jo noteikumi stimulēs uzņēmumus kļūt aktīvākiem tiešsaistes platformās un veicinās labākas kvalitātes preču un pakalpojumu piedāvājuma pieaugumu par zemāku cenu.

Mēs esam pateicīgi visām iesaistītajām pusēm, ES iestādēm un dalībvalstīm, par milzīgo darbu, kas bija nepieciešams, lai īsā laikā panāktu labu kompromisu. Šis ir vēl viens pozitīvs notikums pirms gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Nākamie soļi

Eiropas Parlamenta šodien pieņemtais teksts vēl oficiāli jāapstiprina Eiropas Savienības Padomē. Pēc apstiprināšanas regula stāsies spēkā, kad būs pagājuši 12 mēneši pēc tās publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

ES ir izveidojusi arī īpašu tiešsaistes platformu novērošanas centru, lai uzraudzītu tirgus attīstību un noteikumu efektīvu īstenošanu. Centrs jau ir sācis darbu un konsultēs Komisiju par tālākas rīcības nepieciešamību.

Konteksts

Platformas dod iespēju ātri un efektīvi piekļūt starptautiskajiem patēriņa tirgiem tiešsaistē, un tāpēc tās ir kļuvušas par vietu, kurā darbojas miljoniem veiksmīgu uzņēmumu. Tomēr bija svarīgi pievērsties strukturālām problēmām un novērst uzņēmumu netaisnīgo praksi tirdzniecībā.

Komisijas 2016. gada maija Paziņojumā par tiešsaistes platformām tika noteiktas konkrētas jomas, kurās ir jāpieliek lielākas pūles, lai ES nodrošinātu uzticamu, likumīgu un uz inovāciju balstītu ekosistēmu. Tā rezultātā Komisija 2018. gada aprīlī nāca klajā ar priekšlikumu ES regulai par taisnīgumu un pārredzamību tiešsaistes platformu tirdzniecībā, kā arī izveidoja tiešsaistes platformu novērošanas centru. Šī iniciatīva apliecina Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 2017. gada uzrunā par stāvokli Savienībā pausto apņemšanos nodrošināt taisnīgu, paredzamu, ilgtspējīgu un uzticamu uzņēmējdarbības vidi tiešsaistes ekonomikā.Tā ir daļa no digitālā vienotā tirgus sasniegumiem (kas izklāstīti priekšsēdētāja vietnieka Andrusa Ansipa bloga ierakstu sērijā).

Jauno noteikumu pamatā ir ietekmes novērtējums, kurā iekļautas liecības un ieinteresēto personu viedokļi, kas savākti divu gadu faktu vākšanas procesā.

Plašāka informācija

Paziņojums presei “ES sarunu dalībnieki vienojas izveidot jaunus Eiropas noteikumus, lai uzlabotu tiešsaistes platformu tirdzniecības prakses godīgumu”

Informatīvs paziņojums ar jautājumiem un atbildēm

Faktu lapa "Tiešsaistes platformas — jauni noteikumi palielinās pārredzamību un taisnīgumu"

STATEMENT/19/2160

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar