Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Izjava

Mednarodni dan Romov: izjava prvega podpredsednika Fransa Timmermansa, evropskega komisarja Johannesa Hahna ter evropskih komisark Marianne Thyssen, Vĕre Jourove in Corine Creţu

Bruselj, 5. aprila 2019

Pred mednarodnim dnevom Romov 8. aprila so prvi podpredsednik Frans Timmermans, evropski komisar Johannes Hahn ter komisarke Marianne Thyssen, Vĕra Jourová in Corina Creţu povedali:

Danes proslavljamo romsko kulturo in se spominjamo zgodovine Romov, ki je z Evropo neločljivo povezana že stoletja. Čeprav so Romi največja evropska manjšina, njihove skupnosti vsepovsod še vedno trpijo diskriminacijo in marginalizacijo. To jim preprečuje dostop do temeljnih pravic, kot so pravica do izobraževanja, zaposlitve, dostojnega stanovanja ali osnovnih zdravstvenih storitev.

Anticiganizem je vse bolj v porastu. Priča smo skrajnim govorom, celo s strani nekaterih politikov, ter širjenju sovražnega govora in lažnih spletnih novic. Besede napeljujejo k sovraštvu, sovraštvo pa vodi v nasilje. Paziti moramo, da Romi ne bi vnovič postali tarča nadlegovanja in napadov. Zgodovina nas uči. Črpajmo iz nje in preprečimo razpihovanje plamenov preteklega sovraštva.

Da bi nam to uspelo, pa moramo odločno stati za svojimi temeljnimi vrednotami. EU se zavzema za družbo, v kateri so vse manjšine dejansko deležne enake obravnave ter v kateri imajo Romi enake pravice in možnosti kot vsi drugi. To je naše bistvo.

Mednarodni dan Romov je priložnost za razmislek o tem, kaj je bilo za boljše vključevanje Romov storjeno na ravni EU in nacionalni ravni. Okvir EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 od leta 2011 usmerja delo držav članic s sredstvi EU, ki so na voljo tudi za podporo vključevanju Romov. Ta strategija prinaša dobre rezultate. Izboljšave je že opaziti zlasti na področju izobraževanja.

Vseeno pa moramo storiti še marsikaj, da bomo romskim skupnostim zagotovili, da v celoti izkoristijo svoj potencial. Evropska komisija države EU in države partnerice z evropsko perspektivo spodbuja, naj spoštujejo svoje zaveze, okrepijo boj proti diskriminaciji ter spodbujajo udeležbo in zastopanost Romov na političnem področju, v gospodarstvu in družbah. Oni so del nas.

Da bi ustavili stoletno marginalizacijo, je treba vzpostaviti vseevropsko sodelovanje. Politiki, tako na nacionalni kot na lokalni ravni, morajo izboljšati zaupanje med romskimi in neromskimi skupnostmi ter zagotoviti, da bodo imeli Romi enake pravice in možnosti kot drugi Evropejci.“

Ozadje

Romi so največja manjšinska skupnost v Evropi. V EU živi šest milijonov Romov, štirje milijoni pa živijo v regiji širitve (Črna gora, Srbija, Severna Makedonija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo in Turčija). Kljub temu se še vedno spopadajo z neenakostmi, družbeno izključenostjo, diskriminacijo in marginalizacijo.

V nedavni oceni Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020 iz leta 2011, ki jo je pripravila Evropska komisija, je bilo ocenjeno, kako se strategije vključevanja Romov izvajajo po vsej EU. Pilotni projekt Romski civilni monitor kaže nekatere pozitivne izboljšave, zlasti na področju izobraževanja, vendar je treba storiti več za boj proti diskriminaciji ter spodbujanje socialne in gospodarske vključenosti romskih skupnosti. Ukrepanje EU je zagotovilo dodano vrednost nacionalnim politikam v zvezi z Romi in njihovemu izvajanju s politično in finančno razsežnostjo ter razsežnostjo upravljanja.

Komisija podpira vključevanje romskih skupnosti z različnimi projekti in financiranjem:

– Kohezijska politika: poseben cilj v predlogu Komisije za novi program Evropski socialni sklad plus za obdobje 2021–2027 bo namenjen spodbujanju socialnega vključevanja marginaliziranih skupin. Evropski sklad za regionalni razvoj bo še naprej podpiral infrastrukturo na področju varstva otrok, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izobraževanja in stanovanj.

– Program JUSTROM opolnomoča Rominje in nudi podporo žrtvam diskriminacije.

– Program INSCHOOL spodbuja vključujoče izobraževanje in odpravo segregacije romskih otrok.

– Programa ROMACT in ROMACTED, tj. pobudi, ki sta bili vzpostavljeni leta 2013 oziroma 2016, prav tako pomagata romski skupnosti s podpiranjem lokalnih organov v 180 občinah v EU in državah širitve, in sicer z oblikovanjem, financiranjem in izvajanjem politik in javnih storitev, namenjenih ustvarjanju bolj vključujoče družbe za Rome. Te pobude so skupni programi Komisije in Sveta Evrope.

– Položaj manjšin, kot je romska, se upošteva pri ocenjevanju zmožnosti potencialnih kandidatk in držav kandidatk, da bi pristopile k Evropski uniji. Komisija na lokalni, nacionalni in regionalni ravni podpira vlade in civilno družbo na Zahodnem Balkanu in v Turčiji pri

izvajanju projektov za vključevanje Romov. V obdobju 2021–2027 bodo ukrepi osredotočeni na izobraževanje, zaposlovanje, zdravje, stanovanja in osebne dokumente ter na medsektorska vprašanja, ki prispevajo k enakosti spolov in boju proti diskriminaciji. 

Na 12. evropskem forumu za otrokove pravice je bila predstavljena študija, ki pregleduje raziskave o romskih otrocih. Vsebuje priporočila za vse akterje, ki jih vključevanje Romov zadeva, vključno z Evropsko unijo, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, nevladnimi in drugimi organizacijami ter donatorji. Celotna študija je na voljo na tem spletnem mestu.

Evropska komisija se že tretje leto pridružuje pobudi Evropskega parlamenta v sodelovanju z evropskimi krovnimi organizacijami civilne družbe pri pripravi vrste dogodkov za obeležitev mednarodnega dneva Romov. Več informacij lahko najdete tukaj. 

Več informacij

Politika EU za vključevanje Romov

Resolucija Evropskega parlamenta o potrebi po okrepljenem strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in okrepitvi boja proti anticiganizmu (februar 2019)

Poročilo Agencije za temeljne pravice: Roma women in nine EU Member States (Rominje v devetih državah članicah EU)

Agencija za temeljne pravice – Ukrepi za podporo Rominjam

Poročilo Agencije za temeljne pravice: A persisting concern: anti-Gypsyism as a barrier to Roma inclusion (Dolgotrajen problem: anticiganizem kot ovira za vključevanje Romov)

STATEMENT/19/1956

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar