Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Międzynarodowy Dzień Romów: Oświadczenie pierwszego wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa oraz komisarzy Johannesa Hahna, Marianne Thyssen, Vĕry Jourovej i Coriny Creţu

Bruksela, 5 kwietnia 2019 r.

Przed Międzynarodowym Dniem Romów 8 kwietnia pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oraz komisarze Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová i Corina Creţu wydali wspólne oświadczenie:

Obchodzimy dziś święto romskiej kultury i upamiętniamy romską historię, która przez wieki była nieodłączną częścią europejskiej historii. Pomimo że Romowie są największą w Europie mniejszością, wciąż są narażeni na powszechną dyskryminację i marginalizację.Utrudnia im to dostęp do podstawowych praw do edukacji, zatrudnienia, godnych warunków mieszkaniowych i podstawowych usług zdrowotnych.

Antycyganizm staje się coraz powszechniejszy. Jesteśmy świadkami ekstremalnych wystąpień, również autorstwa polityków. W internecie szerzą się mowa nienawiści i fałszywe informacje. Słowa prowadzą do nienawiści, a nienawiść prowadzi do przemocy. Musimy dopilnować, aby Romowie nie stali się znów łatwym celem do napastowania. Musimy wyciągnąć wnioski z historii. Nie możemy podsycać ognia dawnej nienawiści.

Konieczne jest zatem zdecydowane poparcie dla naszych podstawowych wartości. UE opowiada się za społeczeństwem, w którym równe traktowanie jest faktem i dotyczy wszystkich mniejszości, w którym społeczności romskie mają takie same prawa i możliwości jak wszyscy inni. Są to wartości, których chcemy bronić.

Międzynarodowy Dzień Romów to okazja do podsumowania osiągnięć UE i poszczególnych krajów na drodze do poprawy integracji Romów. Drogowskazem w pracach państw członkowskich od 2011 r. są unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów. UE udostępnia przy tym również wsparcie przeznaczone na integrację Romów. Strategia ta przynosi owoce – widzimy poprawę, zwłaszcza w dziedzinie edukacji.

Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby społeczności romskie mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.Komisja Europejska zachęca kraje UE, a także partnerów z perspektywy europejskiej do dotrzymania zobowiązań, nasilenia walki z dyskryminacją oraz wspierania udziału Romów w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Oni to my.

Zamknięcie rozdziału, jakim jest trwająca od stuleci marginalizacja, wymaga ogólnoeuropejskiej współpracy. Politycy na wszystkich szczeblach, od krajowego do lokalnego, muszą starać się poprawić zaufanie między społecznościami romskimi i nieromskimi oraz zapewnić Romom takie same prawa i szanse jak innym Europejczykom.

Kontekst

Romowie są największą społecznością mniejszościową w Europie. 6 mln Romów mieszka w UE, a 4 mln – w regionie rozszerzenia (Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Turcja). Od dawna są oni narażeni na nierówności, wykluczenie społeczne, dyskryminację i marginalizację.

W niedawnej ocenie Komisji Europejskiej poświęconej unijnym ramom z 2011 r. dotyczącym krajowych strategii integracji Romów do 2020 r. przeanalizowano wdrożenie strategii integracji Romów w całej UE. Projekt pilotażowy „Roma Civil Monitor” pokazuje pozytywne tendencje, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, jednak potrzebne jest więcej działań w zakresie zwalczania dyskryminacji i promowania integracji gospodarczej i społecznej społeczności romskich. Działania na szczeblu UE stanowią wartość dodaną względem krajowych strategii i ich wdrożenia w wymiarze politycznym, organizacyjnym i finansowym.

Komisja wspiera integrację społeczności romskich poprzez różne projekty i środki finansowe:

– polityka spójności: Cel szczegółowy we wniosku Komisji dotyczącym nowego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021–2027 będzie dotyczył przyspieszenia włączenia społecznego grup zmarginalizowanych społecznie. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego będzie nadal wspierał infrastrukturę w dziedzinie opieki nad dziećmi, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, edukacji i mieszkalnictwa.

JUSTROM to program wspierający kobiety romskie i ofiary dyskryminacji;

INSCHOOL to program wspierania edukacji integracyjnej i zapobiegania segregacji dzieci romskich.

– Programy ROMACT i ROMACTED to inicjatywy powstałe odpowiednio w 2013 r. i w 2016 r., które pomagają społeczności romskiej poprzez wspieranie władz lokalnych w 180 gminach w UE i krajach kandydujących poprzez tworzenie, finansowanie i wdrażanie strategii i usług publicznych, które mają przyczynić się do poprawy integracji społecznej Romów. Inicjatywy te to wspólne programy Komisji i Rady Europy.

– Sytuacja mniejszości, m.in. Romów, jest przedmiotem oceny, jeśli chodzi o zdolność potencjalnych kandydatów i krajów kandydujących do uzyskania członkostwa w Unii Europejskiej. Komisja wspiera rządy i społeczeństwo obywatelskie na Bałkanach Zachodnich i w Turcji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym

we wdrażaniu projektów integracji Romów. W okresie 2021–2027 działania będą się koncentrować na edukacji, zatrudnieniu, opiece zdrowotnej, mieszkalnictwu, ewidencji ludności oraz kwestiach horyzontalnych dotyczących równości płci i zwalczania dyskryminacji. 

Podczas 12. Europejskiego forum na rzecz praw dziecka zaprezentowano opracowanie poświęcone analizie badań naukowych na temat dzieci romskich. Zawarto w nim zalecenia dla wszystkich podmiotów zajmujących się integracją Romów, w tym dla Unii Europejskiej, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych i innych oraz dla darczyńców. Pełne opracowanie jest dostępne w internecie.

Trzeci rok z rzędu Komisja Europejska przyłącza się do inicjatywy Parlamentu Europejskiego i europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego, do obchodów Międzynarodowego Dnia Romów. Więcej informacji można znaleźć tutaj. 

Więcej informacji

Polityka integracyjna UE na rzecz Romów

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konieczności wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością (luty 2019 r.)

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych: Kobiety romskie w dziewięciu państwach członkowskich UE

Agencja Praw Podstawowych – środki wspierania kobiet romskich

Sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych: Wciąż nierozwiązane kwestie: antycygańskość jako bariera na drodze do integracji Romów

STATEMENT/19/1956

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar