Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - Pranešimas

Tarptautinė romų diena. Pirmojo Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso ir Komisijos narių Johanneso Hahno, Marianne'os Thyssen, Vĕros Jourovos, Corinos Creţu pranešimas

Briuselis, 2019 m. balandžio 5 d.

Artėjant balandžio 8 d. minimai Tarptautinei romų dienai, pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas ir Komisijos nariai Johannesas Hahnas, Marianne Thyssen, Vĕra Jourova, Corina Creţu paskelbė pareiškimą:

Šiandien minime romų kultūrą ir prisimename jų istoriją, kuri ištisus šimtmečius buvo neatimama Europos dalis. Romų bendruomenės yra didžiausia Europos mažuma, tačiau labai daug kur jos vis dar patiria diskriminaciją ir yra marginalizuojamos. Dėl to jos negali naudotis pagrindinėmis teisėmis į švietimą, darbą, deramą būstą ar pagrindines sveikatos priežiūros paslaugas.

Priešiškumo romams apraiškų daugėja. Matome ir ekstremistines kalbas, kurias kartais sako politikai, ir neapykantos kurstymą, ir melagingas naujienas internete. Žodžiai sukelia neapykantą, o dėl neapykantos kyla smurtas. Turime atidžiai saugoti, kad romai vėl netaptų priekabiavimo ir išpuolių taikiniu. Privalome pasimokyti iš savo istorijos ir neleisti įsiliepsnoti buvusiai neapykantai.

Kad tai padarytume, turime tvirtai laikytis savo pagrindinių vertybių. ES – tai visuomenė, kurioje visos mažumos gyvena lygiomis sąlygomis ir kurioje romų bendruomenės turi tas pačias teises ir galimybes, kaip ir visos kitos. Štai ką reiškia būti europiečiu.“

Tarptautinė romų diena suteikia galimybę pažvelgti į tai, kas nuveikta ES ir nacionaliniu lygmeniu siekiant pagerinti romų įtrauktį. Nuo 2011 m. valstybės narės veikloje vadovaujasi ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendraisiais principais ir naudojasi romų integracijai remti skirtomis ES lėšomis. Ši strategija duoda vaisių; jau matyti gerų ženklų, visų pirma švietimo srityje.

Tačiau dar turime daug nuveikti, jei norime užtikrinti, kad romų bendruomenės galėtų išnaudoti savo potencialą. Europos Komisija ragina ES šalis, taip pat partneres, turinčias europinę perspektyvą, laikytis savo įsipareigojimų, stiprinti kovą su diskriminacija ir remti romų dalyvavimą ir atstovavimą politikos srityje, ekonomikoje ir visuomenėje. Jie – tai mes.

Norint įveikti šimtmečius trukusią socialinę atskirtį reikalingas bendradarbiavimas visos Europos mastu. Raginame visus politikus nuo nacionalinio iki vietos lygmens didinti romų ir ne romų bendruomenių tarpusavio pasitikėjimą ir užtikrinti, kad romai turėtų tokias pačias teises ir galimybes kaip ir kiti europiečiai.“

Pagrindiniai faktai

Romai yra didžiausia iš Europos mažumų bendruomenių – ES gyvena šeši milijonai romų, dar keturi milijonai – plėtros regione (Juodkalnijoje, Serbijoje, Šiaurės Makedonijoje, Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Kosove ir Turkijoje).Tačiau ši bendruomenė seniai patiria nelygybę, socialinę atskirtį, diskriminaciją ir marginalizaciją.

Europos Komisijai neseniai atlikus 2011 m. ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrųjų principų iki 2020 m. vertinimą nustatyta, kaip romų integracijos strategijos įgyvendintos visoje ES. Bandomasis romų pilietinio elgesio stebėsenos projektas rodo įvykusius tam tikrus teigiamus pokyčius, visų pirma švietimo srityje, tačiau reikia dėti daugiau pastangų kovojant su diskriminacija ir skatinant socialinę ir ekonominę romų bendruomenių įtrauktį. ES veiksmais buvo didinama nacionalinės romų politikos priemonių ir jų įgyvendinimo politiniu, valdymo ir finansų lygmenimis pridėtinė vertė.

Komisija pritaria romų bendruomenių įtraukčiai, kuri vykdoma pasitelkiant įvairius projektus ir finansavimą:

– sanglaudos politika. Komisijos pasiūlyme dėl naujojo „Europos socialinio fondo +“ 2021–2027 m. laikotarpiui nustatytas konkretus tikslas skatinti marginalizuotų grupių socialinę įtrauktį. Europos regioninės plėtros fondas ir toliau rems vaikų priežiūros, sveikatos priežiūros, socialinės rūpybos, švietimo ir būsto sričių infrastruktūrą;

– programa JUSTROM, kuria suteikiama galių romų moterims ir teikiama parama diskriminacijos aukoms;

– mokyklinio ugdymo programa INSCHOOL – tai romų vaikų įtraukaus švietimo ir segregacijos panaikinimo programa;

– programos ROMACT ir ROMACTED – tai atitinkamai 2013 ir 2016 m. sukurtos iniciatyvos, kuriomis taip pat teikiama pagalba romų bendruomenei remiant vietos valdžios institucijas 180 savivaldybių ES ir plėtros šalyse, rengiant, finansuojant ir įgyvendinant politiką ir viešąsias paslaugas, kuriomis siekiama sukurti įtraukesnę romų visuomenę. Šios iniciatyvos – tai bendros Komisijos ir Europos Tarybos programos;

– vertinant potencialių šalių kandidačių ir šalių kandidačių pajėgumą tapti Europos Sąjungos narėmis, atsižvelgiama į mažumų, pvz., romų, padėtį. Komisija teikia paramą Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos vyriausybėms ir pilietinei visuomenei nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis,

kad būtų įgyvendinti romų integracijos projektai. 2021–2027 m. laikotarpiu daugiausia veiksmų bus susiję su švietimu, užimtumu, sveikatos priežiūra, būstu ir civiliniais dokumentais, taip pat bus sprendžiami kompleksiniai klausimai, padedantys užtikrinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija. 

12-ajame Europos vaiko teisių forume buvo pristatytas išsamus romų vaikų padėties tyrimas. Jame teikiamos rekomendacijos visiems su romų integracija susijusiems subjektams, įskaitant Europos Sąjungą, nacionalinę, regioninę ir vietos valdžią, NVO ir kitas organizacijas bei paramos teikėjus. Visą tyrimą galima rasti čia.

Trečius metus iš eilės Europos Komisija prisideda prie Europos Parlamento iniciatyvos, kartu su pagrindinėmis Europos pilietinės visuomenės organizacijomis, pagal kurią rengiami įvairūs renginiai Tarptautinės romų dienos proga. Daugiau informacijos galima rasti čia. 

Daugiau informacijos

ES romų integracijos politika

Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio sustiprinti Europos strateginę programą dėl romų integracijos nacionalinių strategijų po 2020 m. ir aktyviau kovoti su priešiškumu romams (2019 m. vasario mėn.)

Pagrindinių teisių agentūros ataskaita. Romų tautybės moterys devyniose ES valstybėse narėse

Pagrindinių teisių agentūra. Paramos romų moterims teikimo priemonės

Pagrindinių teisių agentūros ataskaita. Nuolatinis rūpestis: priešiškumas romams – kliūtis siekiant romų įtraukties.

STATEMENT/19/1956

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar