Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Rahvusvaheline romade päev Esimese asepresidendi Frans Timmermansi ning komisjoni volinike Johannes Hahni, Marianne Thysseni, Vĕra Jourová ja Corina Creţu avaldus

Brüssel, 5. aprill 2019

8. aprillil toimuva rahvusvahelise romade päeva eel tegid esimene asepresident Frans Timmermans ning volinikud Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová ja Corina Creţu järgmise avalduse:

„Täna austame romade kultuuri ja meenutame nende keerulist ajalugu, mis on läbi sajandite olnud osa Euroopa ajaloost.Kuigi romad on Euroopa suurim vähemusrahvus, kannatab nende kogukond siiani laialdase diskrimineerimise ja marginaliseerumise all.See takistab neil kasutada oma põhiõigusi, nagu haridus, töökoht, inimväärne eluase või põhilised terviseteenused.

Samal ajal on pead tõstmas romavastasus. Oleme tunnistajaks muu hulgas poliitikute äärmuslikele sõnavõttudele ning vihakõne ja libauudiste levikule. Sõnad õhutavad viha ja viha toob kaasa vägivalla. Peame olema valvsad, et romadest ei saaks taas ahistamise ja rünnakute sihtmärki. Peame õppima ajaloost ja vältima mineviku vihaleegi õhutamist.

Selleks peame jääma truuks oma põhiväärtustele. EL seisab ühiskonna eest, kus kõiki vähemusi koheldakse võrdselt ning kus romade kogukonnale on tagatud samad õigused ja võimalused, mis kõigile teistelegi. Sest nii on meil kombeks.

Rahvusvaheline romade päev on hea võimalus teha kokkuvõte sellest, mida ELis ja liikmesriikides on romade paremaks kaasamiseks tehtud. Liikmesriigid on alates 2011. aastast lähtunud oma tegevuses romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistikust. Romade integratsiooni toetuseks on eraldatud ka ELi rahalisi vahendeid. See strateegia on vilja kandnud, eelkõige on näha positiivseid tulemusi hariduse valdkonnas.

Kuid meil on veel pikk tee minna, enne kui saame olla kindlad, et roma kogukond saab oma potentsiaali täiel määral kasutama hakata.Euroopa Komisjon kutsub ELi liikmesriike ja ühinemisväljavaatega riike täitma oma kohustusi, tugevdama võitlust diskrimineerimise vastu ning toetama romade osalemist ja nende esindatust poliitikas, majanduses ja ühiskonnas. Nad on meie inimesed.

Euroopa peab tegema koostööd, et lõpetada sajandeid kestnud marginaliseerimine. Nii riigi kui ka kohaliku tasandi poliitikud peavad töötama selle nimel, et suurendada usaldust romade ja muude kogukondade vahel ning tagada neile samad õigused ja võimalused, mis on teistel eurooplastel.“

Taust

Romad on Euroopa suurim vähemusrahvus. Neist 6 miljonit elab ELis ja 4 miljonit laienemispiirkonnas (Montenegros, Serbias, Põhja-Makedoonias, Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Kosovos ja Türgis). Nad on kaua pidanud taluma ebavõrdsust, sotsiaalset tõrjutust, diskrimineerimist ja marginaliseerimist.

Euroopa Komisjoni hiljutises aruandes romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku (aastani 2020) hindamise kohta anti hinnang sellele, kuidas romasid käsitlevaid riiklikke integratsioonistrateegiaid on ELis rakendatud. Katseprojekti „Roma Civil Monitor“ tulemused osutavad positiivsele arengule eelkõige hariduse valdkonnas. Siiski on veel palju teha, et võidelda diskrimineerimise vastu ja suurendada roma kogukondade sotsiaalset ja majanduslikku kaasatust. ELi meetmed on andnud liikmesriikide romasid käsitlevale poliitikale ja selle rakendamisele lisaväärtuse poliitilise, juhtimis- ja rahalise mõõtme kaudu.

Komisjon toetab roma kogukondade kaasamist eri projektide ja rahastamise kaudu.

- Ühtekuuluvuspoliitika: komisjoni ettepanekus uue Euroopa Sotsiaalfond+ kohta ajavahemikuks 2021–2017 on ette nähtud erieesmärk marginaliseeritud rühmade sotsiaalse kaasamise edendamiseks. Euroopa Regionaalarengu Fond jätkab lastehoiu, tervishoiu, sotsiaalhoolekande, hariduse ja eluasemetega seotud taristu toetamist.

- Programmi JUSTROM abil antakse uusi võimalusi roma naistele ja toetatakse diskrimineerimise ohvreid.

- Programmiga INSCHOOL edendatakse kaasavat haridust ja roma laste segregatsiooni kaotamist.

- Programmidega ROMACT ja ROMACTED, mis käivitati vastavalt 2013. ja 2016. aastal, toetatakse 180 kohalikku omavalitsust ELis ja laienemisprotsessi riikides selliste poliitikameetmete ja avalike teenuste kavandamisel, rahastamisel ja rakendamisel, mille eesmärk on suurendada romade osalemist ühiskonnas. Need algatused on komisjoni ja Euroopa Nõukogu ühisprogrammid.

- Vähemuste, nagu romade olukorda võetakse arvesse, kui hinnatakse potentsiaalsete ja praeguste kandidaatriikide valmisolekut saada Euroopa Liidu liikmeks. Komisjon toetab valitsusi ja kodanikuühiskonda Lääne-Balkanil ja Türgis nii kohalikul, riiklikul kui ka piirkondlikul tasandil,

et rakendada romade integreerimise kavasid. Ajavahemikul 2021–2027 keskendutakse haridusele, tööhõivele, tervishoiule, eluasemele ja isikutunnistustele. Samuti on tähelepanu keskmes valdkondadevahelised küsimused, mis toetavad soolist võrdõiguslikkust ja diskrimineerimisvastast võitlust. 

12ndal lapse õiguste Euroopa foorumil tutvustati roma laste uurimisel tehtavat tööd. Uuringus anti soovitusi kõigile romade integratsiooniga seotud osapooltele, sealhulgas Euroopa Liidule, riigivalitsustele, piirkondlikele ja kohalikele omavalitsustele, valitsusvälistele ja muudele organisatsioonidele ning rahastajatele. Uuringu täisteksti leiate siit.

Juba kolmandat aastat järjest ühineb Euroopa Komisjon koos Euroopa kodanikuühiskonna katusorganisatsioonidega Euroopa Parlamendi algatusega ning korraldab erinevaid üritusi, et tähistada rahvusvahelist romade päeva. Lisateavet leiate siit. 

Lisateave

ELi romade integreerimise poliitika

Euroopa Parlamendi resolutsioon vajaduse kohta koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamise kohta (veebruar 2019).

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne: „Roma naised üheksas ELi liikmesriigis“

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet – Meetmed roma naiste abistamiseks

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruanne: „Püsiv probleem: romavastasus kui takistus romade kaasamisel“

STATEMENT/19/1956

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar