Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Den internationale romadag: Erklæring fra førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová og Corina Creţu

Bruxelles, den 5. april 2019

Forud for romadagen den 8. april erklærer førstenæstformand Frans Timmermans og kommissær Johannes Hahn, Marianne Thyssen, Vĕra Jourová og Corina Creţu:

"I dag fejrer vi romaernes kultur og mindes deres historie, som i århundrede har været en uadskillelig del af Europa. På trods af at romasamfund er Europas største minoritet, lider de stadig under udbredt diskrimination og marginalisering. Det forhindrer dem i at få adgang til fundamentale rettigheder som uddannelse, en anstændig bolig eller basale sundhedsydelser.

Sigøjnerhadet er stigende. Vi ser eksempler på ekstreme udtalelser, bl.a. fra politikere, hadefuld tale og falske nyheder på nettet. Ord fører til had, og had fører til vold. Vi skal være meget opmærksomme på, at romaer ikke igen bliver et let mål for chikane og angreb. Vi må lære af historien og forhindre, at fortidens had blusser op.

Derfor skal vi holde fast i vores grundlæggende værdier. EU står for et samfund, hvor lige behandling er en realitet for alle mindretal, og hvor romasamfund skal have samme rettigheder og muligheder som alle andre. Det er, hvad vi står for.

Den internationale romadag er en anledning til at gøre status over, hvad man har gjort på EU-plan og på nationalt plan for at forbedre inklusionen af romaer. Medlemsstaterne har bygget deres indsats på EU-rammen for de nationale strategier for romaers integration siden 2011 med EU-midler, der også kan bruges til at fremme romaernes integration. Strategien bærer frugt, og vi kan konstatere forbedringer, især på uddannelsesområdet.

Der er dog et stykke vej, før vi kan være sikre på, romasamfund kan udfolde deres potentiale. Europa-Kommissionen opfordrer EU-landene, samt partnere uden for EU til at stå ved deres løfter og til at gøre mere for at bekæmpe diskrimination og støtte romaernes deltagelse og repræsentation i det politiske liv, i økonomien og i samfundet. De er en del af os.

Hvis der skal sættes en stopper for århundredes marginalisering, forudsætter det et samarbejde på tværs af Europa. Politikere fra nationalt til lokalt niveau skal skabe større tillid mellem romaer og resten af befolkningen og sikre, at romaer har samme rettigheder og muligheder som andre europæere."

Baggrund

Romaerne er det største mindretal i Europa med 6 millioner romaer i EU og 4 millioner i udvidelsesregionen (Montenegro, Serbien, Nordmakedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo og Tyrkiet). Alligevel har de længe været udsat for forskelsbehandling, social udelukkelse, diskrimination og marginalisering.

I Europa-Kommissionens seneste evaluering af 2011-EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration frem til 2020 er der foretaget en vurdering af, hvordan strategierne for integrationen af romaer er blevet gennemført rundt om i EU. Pilotprojektet Roma Civil Monitor viser, at der sker visse forbedringer, især inden for uddannelse, men at der skal gøres mere for at bekæmpe diskrimination og fremme social og økonomisk inklusion af romasamfund. EU's indsats har i politisk, forvaltningsmæssig og finansiel forstand skabt en merværdi for de nationale politikker vedrørende romaer og for gennemførelsen af disse.

Kommissionen støtter inklusionen af romasamfund ved hjælp af forskellige projekter og forskellige former for støtte:

- Samhørighedspolitikken: Kommissionens forslag til den nye Europæiske Socialfond Plus for perioden 2021-2027 vil specifikt indeholde et mål om at fremme social inklusion af marginaliserede grupper. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling vil fortsat støtte infrastruktur inden for børnepasning, sundhedspleje, social behandling, uddannelse og bolig.

- Programmet JUSTROM styrker romakvinder og ofre for diskrimination

- Programmet INSCHOOL fremmer inklusiv uddannelse og afskaffelsen af romabørns adskillelse fra andre børn.

- Programmerne ROMACT og ROMACTED, som blev indført i henholdsvis 2013 og 2016, hjælper også romasamfund, idet de hjælper lokale myndigheder i 180 kommuner i EU og udvidelseslandene med at udarbejde, finansiere og gennemføre politikker og offentlige ydelser, som har til formål at skabe et mere inkluderende samfund for romaer. Disse initiativer er programmer, der er fælles for Kommissionen og Europarådet.

- Den situation, som mindretal, som f.eks. romaer, befinder sig i, er noget der tages i betragtning, når der ses på potentielle kandidaters og kandidatlandes mulighed for at blive medlemmer af EU. Kommissionen hjælper regeringerne og civilsamfundet i landene på Vestbalkan og i Tyrkiet på lokalt, nationalt og regionalt plan med gennemførelsen af projekter til fordel for romaers integration.

I perioden 2021-2027 vil indsatsen især handle om uddannelse, beskæftigelse, sundhed, bolig og civil dokumentation samt tværgående spørgsmål, som bidrager til ligestilling mellem kønnene og bekæmpelse af diskrimination. 

Der blev forelagt en undersøgelse, som kortlægger forskning vedrørende romabørn på det 12. europæiske forum for børns rettigheder. Heri gives henstillinger til alle, der beskæftiger sig med integration af romaer, også EU, nationale, regionale og lokale myndigheder, NGO'er og andre organisationer samt donorer. Hele undersøgelen findes på nettet her.

For tredje år i træk går Europa-Kommissionen sammen med Europa-Parlamentet og diverse europæiske paraplyorganisationer om at afholde en række arrangementer for at markere den internationale romadag. Yderligere oplysninger findes her. 

Yderligere oplysninger

EU's politik for integration af romaer

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaers integration for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed (februar 2019).

Rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder: "Roma women in nine EU Member States".

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder – "Measures to support Roma women".

Rapporten fra Agenturet for Grundlæggende Rettigheder: "A persisting concern: antigypsyism as a barrier to Roma inclusion".

STATEMENT/19/1956

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar