Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Prohlášení

Mezinárodní den Romů: Prohlášení prvního místopředsedy Komise Franse Timmermanse a komisařů Johannese Hahna, Marianne Thyssenové, Věry Jourové a Coriny Crețuové

Brusel 5. dubna 2019

U příležitosti Mezinárodního dne Romů, který se slaví dne 8. dubna, první místopředseda Komise Frans Timmermans a komisaři Johannes Hahn, Marianne Thyssenová, Věra Jourová a Corina Crețuová uvedli:

„Dnes oslavujeme romskou kulturu a připomínáme si historii tohoto etnika, které je již po staletí nerozlučně spjato s dějinami Evropy.Přestože jsou Romové nejpočetnější menšinou v Evropě, stále se potýkají s rozšířenou diskriminací a marginalizací.Nemohou proto plně využívat svých základních práv na vzdělání, zaměstnání, důstojné bydlení nebo základní zdravotní péči.

Nesnášenlivosti vůči Romům stále přibývá. Setkáváme se s radikálními názory, a to i ze strany politiků, či s šířením nenávistných projevů a falešných zpráv na internetu. Slova plodí nenávist a nenávist plodí násilí. Musíme obezřetně sledovat, aby se Romové znovu nestali cílem obtěžování a útoků. Je nutné, abychom se poučili z naší historie a nerozdmýchávali zášť z minulosti.

Proto se musíme pevně držet našich základních hodnot. EU představuje společnost, kde rovné zacházení platí pro všechny menšiny a v níž mají romské komunity stejná práva a příležitosti jako kdokoli jiný. Za těmito hodnotami stojíme.

Mezinárodní den Romů nabízí příležitost ohlédnout se za tím, co Evropská unie i jednotlivé její země ke zlepšení integrace Romů učinily. Od roku 2011 se členské státy při své činnosti řídí rámcem EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů, k jejichž plnění mohou využívat i finanční prostředky z EU. Tento přístup přináší ovoce. Již vidíme změnu k lepšímu, zejména v oblasti vzdělávání.

K tomu, aby romské komunity mohly plně rozvinout svůj potenciál, nám ale ještě zbývá velký kus cesty.Evropská komise vyzývá země EU a partnery s perspektivou členství v Unii, aby dodržovali své závazky, zintenzivnili boj proti diskriminaci a podporovali účast Romů a jejich zastoupení v politické, ekonomické i společenské sféře, protože patří mezi nás.

Ukončení marginalizace, k níž dochází po staletí, vyžaduje spolupráci v celé Evropě. Politici od celostátní až po místní úroveň musí pracovat na zlepšení důvěry mezi romskými i neromskými komunitami a zajistit, aby Romové měli stejná práva a příležitosti jako ostatní Evropané.“

Souvislosti

Romové jsou nejpočetnější menšinou v Evropě – 6 milionů Romů žije v EU a 4 miliony v regionu zemí v procesu rozšíření (Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo a Turecko). Přesto však již dlouho čelí nerovnosti, sociálnímu vyloučení, diskriminaci a marginalizaci.

Evropská komise ve svém posledním hodnocení rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů z roku 2011, který platí až do roku 2020, posoudila, jak byly tyto integrační strategie v EU prováděny. Pilotní projekt zaměřený na monitorování romské občanské společnosti (Roma Civil Monitor) ukazuje, že došlo k určitým pozitivním změnám, zejména v oblasti vzdělávání, avšak k odstranění diskriminace a zlepšení sociálního a ekonomického začlenění Romů je třeba udělat ještě více. Činnost EU přinesla vnitrostátním politikám, které se týkají Romů, a jejich provádění přidanou hodnotu na politické, správní a finanční úrovni.

Komise podporuje začlenění romských komunit prostřednictvím různých projektů a finanční pomoci:

– Politika soudržnosti: podpora sociálního začlenění marginalizovaných skupin bude jedním ze zvláštních cílů návrhu Komise na zřízení nového Evropského sociálního fondu plus na období 2021 až 2027. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude i nadále financována infrastruktura v oblasti péče o děti, zdravotní a sociální péče, vzdělávání a bydlení.

– Program JUSTROM pomáhá romským ženám a podporuje oběti diskriminace.

– Program INSCHOOL prosazuje inkluzivní vzdělávání a desegregaci romských dětí.

– Programy ROMACT a ROMACTED, což jsou iniciativy zahájené v roce 2013 a 2016, pomáhají romské komunitě tím, že ve 180 městech a obcích v EU a v zemích procesu rozšíření podporují místní orgány vytvářením, financováním a prováděním politik a veřejných služeb zaměřených na zajištění společnosti více podporující začlenění Romů. Tyto iniciativy jsou společné programy Komise a Rady Evropy.

– K postavení menšin, jako jsou Romové, se přihlíží při posuzování schopnosti potenciálních kandidátů a kandidátských zemí stát se členy Evropské unie. Při provádění projektů integrace Romů Komise podporuje vlády a občanskou společnost na západním Balkáně a v Turecku na místní, celostátní i regionální úrovni.

  V období 2021 až 2027 se činnosti zaměří na vzdělávání, zaměstnanost, zdravotní péči, bydlení a zajištění potřebné dokumentace, ale i na průřezové otázky, které přispívají k dosažení rovnosti žen a mužů a boji proti diskriminaci. 

Na 12. Evropském fóru pro práva dítěte byla představena studie, která mapuje výzkum týkající se romských dětí. Studie obsahuje doporučení pro všechny subjekty angažované v integraci Romů, např. Evropskou unii, celostátní, regionální a místní správu, nevládní i další organizace a dárce. Celá studie je k dispozici zde.

Již třetí rok po sobě se Evropská komise připojuje k iniciativě Evropského parlamentu, kdy společně s evropskými zastřešujícími organizacemi občanské společnosti pořádá u příležitosti Mezinárodního dne Romů řadu akcí. Další informace naleznete zde. 

Další informace

Politika Evropské unie pro integraci Romů

Usnesení Evropského parlamentu o nutnosti posílit strategický rámec EU pro národní strategie pro začleňování Romů na období po roce 2020 a o zintenzivnění boje proti anticiganismu (únor 2019)

Zpráva Agentury EU pro základní práva: Romské ženy v devíti členských státech EU

Agentura EU pro základní práva – Opatření na podporu romských žen

Zpráva Agentury EU pro základní práva: Přetrvávající znepokojení: nesnášenlivost vůči Romům jako překážka pro začleňování Romů

STATEMENT/19/1956

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar