Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Международен ден на ромите: Изявление на първия заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и на комисарите Йоханес Хан, Мариан Тейсен, Вера Йоурова и Корина Крецу

Брюксел, 5 април 2019 r.

В навечерието на Международния ден на ромите — 8 април, първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс и комисарите Йоханес Хан, Мариан Тейсен, Вера Йоурова и Корина Крецу заявиха:

Днес празнуваме ромската култура и отбелязваме ромската история, които от векове са неразделна част от Европа. Въпреки че представляват най-голямото малцинство в Европа, ромските общности продължават да бъдат подлагани на широко разпространена дискриминация и маргинализация. Това възпрепятства достъпа им до основните права на образование, труд, достойни жилищни условия или основни услуги в областта на здравеопазването.

Антиромските настроениянарастват. Свидетели сме на екстремни изказвания, включително от страна на политици, и на разпространение на словото на омразата и фалшивите новини онлайн. Думите водят до омраза, а омразата води до насилие. Трябва да сме бдителни, за да не допуснем ромите отново да станат обект на тормоз и нападения. Трябва да се поучим от историята си и да предотвратим разпалването на пламъците на омразата от миналото.

За да постигнем това, трябва твърдо да отстояваме нашите основни ценности. ЕС отстоява идеята за общество, в което равното третиране е реалност за всички малцинства и в което на ромските общности се предоставят същите права и възможности като тези, предоставяни на другите хора. Ето това сме ние.

Международният ден на ромите е възможност да се направи преглед на постигнатото на равнището на ЕС и на национално равнище за подобряване на приобщаването на ромите. От 2011 г. насам работата на държавите членки в тази област се ръководи от Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите, като за интеграцията на ромите се предоставят средства от ЕС. Тази стратегия дава плодове; виждаме подобрения, по-специално в областта на образованието.

Предстои ни обаче да изминем дълъг път, докато осигурим на ромските общности възможностите да реализират своя потенциал. Европейската комисия насърчава държавите от ЕС, както и партньорите с европейска перспектива, да изпълняват ангажиментите си, да засилват борбата с дискриминацията и да подкрепят участието и представителството на ромите в политическия живот, в нашите икономики и общества. Ромите са част от нас.

За да се сложи край на продължаващата от векове маргинализация, се изисква общоевропейско сътрудничество. Политиците, от национално до местно равнище, трябва да повишат доверието между ромските общности и другите общности, както и да гарантират, че ромите се ползват със същите права и възможности като останалите европейци“.

Контекст

Ромите са най-голямата малцинствена общност на Европа — 6 милиона души, живеещи в ЕС, и 4 милиона души в региона, включен в процеса на разширяване (Черна гора, Сърбия, Северна Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Турция). Те обаче отдавна се сблъскват с неравенство, социално изключване, дискриминация и маргинализация.

Извършената наскоро от Европейската комисия оценка на рамката на ЕС от 2011 г. за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. имаше за предмет изпълнението на стратегиите за интегриране на ромите в целия ЕС. В рамките на пилотния проект „Ромски граждански мониторинг“ бяха установени някои положителни подобрения, по-специално в областта на образованието, но трябва да се направи повече за борбата срещу дискриминацията и насърчаването на социалното и икономическото приобщаване на ромските общности. Действията на ЕС имат добавена стойност за националните политики по отношение на ромите и тяхното изпълнение, която има политическо, управленско и финансово измерение.

Комисията подкрепя приобщаването на ромските общности чрез различни проекти и финансиране:

– Политика на сближаване: Конкретна цел в предложението на Комисията за нов Европейски социален фонд плюс за периода 2021—2027 г. ще бъде посветена на постигането на напредък в социалното приобщаване на маргинализирани групи. Европейският фонд за регионално развитие ще продължи да подпомага изграждането на инфраструктура в областта на детските грижи, здравеопазването, социалните грижи, образованието и жилищното настаняване.

– Програмата JUSTROM овластява ромските жени и подкрепя жертвите на дискриминация;

– Програмата INSCHOOL насърчава приобщаващото образование и десегрегацията на ромските деца.

– Програмите ROMACT и ROMACTED, преставляващи инициативи, създадени съответно през 2013 г. и 2016 г., също подпомагат ромската общност чрез подкрепа за местните органи в 180 общини в ЕС и в страните, обхванати от процеса на разширяване, посредством планирането, финансирането и осъществяването на политики и публични услуги, насочени към създаването на по-приобщаващо общество за ромите. Тези инициативи са съвместни програми на Европейската комисия и Съвета на Европа.

– Положението на малцинства като ромите се взема под внимание при оценката на капацитета на страните, които са потенциални кандидатки, и тези, които вече са кандидатки, за членство в Европейския съюз. Комисията оказва подкрепа на правителствата и на гражданското общество в Западните Балкани и Турция на местно, национално и регионално равнище за изпълнението на проекти за интеграция на ромите. Дейностите за периода 2021—2027 г. ще бъдат съсредоточени върху образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване и документите за гражданско състояние, както и върху хоризонтални въпроси. Тези дейности ще допринесат за равенството между половете и борбата с дискриминацията. 

Проучване, което картографира изследванията относно ромските деца, беше представено на 12-ото издание на Европейския форум за правата на детето. В него се отправят препоръки към всички участници в процеса на интеграция на ромите, включително Европейския съюз, националните, регионалните и местните правителства, НПО и други организации и донори. Пълният текст на проучването е достъпен онлайн тук.

За трета поредна година Европейската комисия се присъединява към инициативата на Европейския парламент, заедно с европейските представителни организации на гражданското общество, в качеството на домакин на редица събития за отбелязване на Международния ден на ромите. Повече информация ще намерите тук. 

За повече информация

Политика на ЕС за интегриране на ромите

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на борбата срещу антиромските настроения (февруари 2019 г.)

Доклад на Агенцията за основните права: „Ромските жени в девет държави — членки на ЕС“

Агенция за основните права — Мерки за подкрепа на ромските жени

Доклад на Агенцията за основните права: „Продължаващ проблем: антиромските настроения като пречка за приобщаването на ромите“

STATEMENT/19/1956

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar