Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Oświadczenie

Komisja z zadowoleniem przyjmuje głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowych zasad ułatwiających dostęp do treści telewizyjnych i radiowych online za granicą

Strasburg, 28 marca 2019 r.

Na początku tego tygodnia Parlament Europejski zatwierdził modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, a dziś przyjął kolejny ważny akt prawny, dostosowujący przepisy o prawach autorskich do wymogów ery cyfrowej. Komisja z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wynik głosowania nad dyrektywą, która uprości transgraniczną dystrybucję i retransmisję programów telewizyjnych i radiowych.

Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip i komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Marija Gabriel powiedzieli we wspólnym oświadczeniu:

Z zadowoleniem przyjmujemy zatwierdzenie przez Parlament Europejski dyrektywy w sprawie programów telewizyjnych i radiowych. Dzisiejsze głosowanie kończy rozpoczęte w 2015 r. prace nad unowocześnieniem unijnych przepisów dotyczących praw autorskich i jest kolejnym etapem realizacji w pełni funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego.

Programy radiowe i telewizyjne są dla obywateli Europy cennym źródłem informacji, kultury i rozrywki. Nowe przepisy ułatwią dostęp do nich w całej Unii, co przyczyni się do różnorodności kulturowej. Ułatwi to nadawcom europejskim udostępnianie znacznej części ich programów telewizyjnych i radiowych w internecie we wszystkich krajach UE, przy jednoczesnym zapewnieniu twórcom, autorom i posiadaczom praw odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z ich treści.

Nowe przepisy będą miały szczególne znaczenie dla 41 proc. Europejczyków, którzy oglądają telewizję za pośrednictwem internetu, a także dla mniejszości językowych i 20 mln obywateli Unii zamieszkałych w innym kraju Unii niż kraj ich pochodzenia.

Wprowadzając przepisy dotyczące przenoszenia praw umożliwiające Europejczykom korzystanie z ich abonamentów online w podróży oraz wdrażając traktat z Marrakeszu ułatwiający dostęp do książek osobom niewidomym i niedowidzącym i nową dyrektywę w sprawie praw autorskich, która ma przynieść wymierne korzyści obywatelom, sektorowi kreatywnemu i prasie, zakończymy realizację kompleksowej aktualizacji przepisów UE dotyczących praw autorskich w epoce cyfrowej.

 

Dalsze kroki

Tekst przyjęty dziś przez Parlament Europejski wymaga formalnego zatwierdzenia przez Radę Unii Europejskiej. Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie tych nowych przepisów do prawodawstwa krajowego.

 

Kontekst

We wrześniu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie rozporządzenia mającego ułatwić uzyskiwanie licencji na niektóre emisje prowadzone przez nadawców w internecie oraz na retransmisje programów telewizyjnych i radiowych. 13 grudnia 2018 r. w ramach porozumienia politycznego współprawodawcy UE uzgodnili, że proponowane przepisy przyjmą formę dyrektywy, a nie rozporządzenia.

Dyrektywa ta stanowi uzupełnienie obowiązującej już dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej (dyrektywa 93/83/EWG), która ułatwia transgraniczny przekaz satelitarny oraz retransmisję przez operatorów kablowych programów telewizyjnych i radiowych z innych państw członkowskich.

Zasady dotyczące nadawców transmisji online będą miały zastosowanie do wszystkich programów radiowych oraz do wybranych programów telewizyjnych (programów informacyjnych i programów publicystycznych oraz w pełni sfinansowanych produkcji własnych nadawców).

Nowe przepisy stworzą:

  • Nowe możliwości dla nadawców w zakresie udostępniania programów online za granicą, dzięki ułatwieniu uzyskiwania licencji na prawa (usługi objęte zakresem dyrektywy to usługi typu simulcasting, catch-up i inne usługi uzupełniające główną emisję, takie jak zapowiedzi).
  • Szerszy wybór programów radiowych i telewizyjnych oferowanych w ramach usług retransmisji dostarczanych przez telewizję IPTV (IPTV), telewizję satelitarną, naziemną telewizję cyfrową, sieci telefonii komórkowej lub internet. Dyrektywa wprowadza uproszczony system weryfikacji praw – system obowiązkowego zbiorowego zarządzania – na usługi retransmisji świadczone drogą inną niż kablowa (np. przez internet), ułatwiając uzyskiwanie wymaganych zezwoleń na retransmisję od kanałów radiowych i telewizyjnych z innych państw członkowskich.
  • Pewność prawa przy transmisji programów radiowych i telewizyjnych za pomocą przekazu niepublicznego, dzięki której posiadacze praw autorskich otrzymają odpowiednie wynagrodzenie, gdy ich utwory będą wykorzystywane w programach przekazywanych za pomocą przekazu niepublicznego.

 

Dodatkowe informacje:

STATEMENT/19/1888

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar