Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Verklaring

Commissie verwelkomt stemming van het Europees Parlement over nieuwe regels om de toegang tot online tv- en radiocontent over de grenzen heen gemakkelijker te maken

Straatsburg, 28 maart 2019

Nadat het eerder deze week gemoderniseerde regels inzake het auteursrecht goedkeurde, heeft het Europees Parlement vandaag een ander cruciaal stuk wetgeving goedgekeurd om deze regels aan het digitale tijdperk aan te passen. De Commissie is tevreden met de positieve stemming over de richtlijn, die de grensoverschrijdende distributie en doorgifte van televisie- en radioprogramma's zal vereenvoudigen.

Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip en commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij Mariya Gabriel in een gezamenlijke verklaring:

Het verheugt ons dat het Europees Parlement de richtlijn over televisie- en radioprogramma's heeft goedgekeurd. Met de stemming van vandaag voltooien we de in 2015 gelanceerde modernisering van de EU-regelgeving inzake auteursrecht en zetten we een nieuwe stap richting een volwaardige digitale eengemaakte markt.

Radio- en televisieprogramma's zijn een essentiële bron van informatie, cultuur en vermaak voor de Europese burgers. De nieuwe regels zorgen voor een betere toegang tot dergelijke programma's overal in de Unie en bevorderen de culturele diversiteit. Zij zullen het voor Europese omroepen gemakkelijker maken om een groot deel van hun televisie- en radioprogramma's in alle EU-landen online beschikbaar te stellen en terzelfder tijd garanderen dat makers, auteurs en rechthebbenden op passende wijze worden betaald voor het gebruik van hun content.

De nieuwe regels zullen met name relevant zijn voor de 41 % van de Europeanen die online televisie kijken, maar ook voor de taalminderheden en voor de 20 miljoen EU-burgers die in een andere lidstaat wonen.

Zij zorgen samen met de portabiliteitsregels die Europeanen in staat stellen om hun onlineabonnementen mee te nemen op reis, de uitvoering van het Verdrag van Marrakesh om boeken toegankelijker te maken voor blinden en slechtzienden, en de nieuwe auteursrechtenrichtlijn die tastbare voordelen moet opleveren voor burgers, creatieve sectoren en de pers, voor de completering van ons bredere initiatief om de EU-regelgeving inzake het auteursrecht aan het digitale tijdperk aan te passen.”

 

Volgende stappen

De vandaag door het Europees Parlement goedgekeurde tekst moet formeel worden bekrachtigd door de Raad van de Europese Unie. Na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU beschikken de lidstaten over 24 maanden om de nieuwe regels in hun nationale wetgeving om te zetten.

 

Achtergrond

In september 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gedaan om de licentieverlening van rechten voor bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van tv- en radioprogramma's te vergemakkelijken. In het kader van het politieke akkoord dat op 13 december 2018 werd bereikt, kwamen de medewetgevers van de EU overeen om van de voorgestelde verordening een richtlijn te maken.

Deze richtlijn vormt een aanvulling op de bestaande satelliet- en kabelrichtlijn (Richtlijn 93/83/EEG) die nu reeds grensoverschrijdende satellietomroep en doorgifte via de kabel van tv- en radioprogramma's uit andere lidstaten vergemakkelijkt.

De regels inzake online-uitzendingen van omroeporganisaties zullen van toepassing zijn op alle radioprogramma's en sommige televisieprogramma's (nieuws- en actualiteitenprogramma's en volledig gefinancierde eigen producties van omroepen).

De nieuwe regels zullen zorgen voor:

  • Nieuwe mogelijkheden voor omroeporganisaties, via het beginsel van het land van oorsprong dat het verlenen van licenties voor rechten zal vergemakkelijken, om bepaalde programma's op hun onlinediensten over de grenzen beschikbaar te stellen (het gaat om simultane uitzending, catchupdiensten en andere diensten in aanvulling op de hoofduitzending, zoals previews).
  • Een ruimere keuze aan radio- en televisieprogramma's die worden aangeboden door doorgiftediensten via Internet Protocol Television (IPTV), satelliet, digitale terrestrische en mobiele netwerken of via internet. De richtlijn voorziet in de toepassing van een vereenvoudigd mechanisme voor de vereffening van rechten – het systeem van verplicht collectief beheer – op diensten voor doorgifte via andere middelen dan kabel (bv. via internet), waardoor het gemakkelijker wordt om vergunningen te verkrijgen die nodig zijn om radio- en televisiezenders uit andere lidstaten door te geven.
  • Rechtszekerheid voor doorgifte van radio- en televisieprogramma's via directe injectie, met de garantie dat rechthebbenden passend worden vergoed wanneer hun werken worden gebruikt in programma's die via directe injectie worden doorgegeven.

 

Meer informatie:

STATEMENT/19/1888

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar