Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Komisjonile valmistab heameelt, et Euroopa Parlament hääletas uute eeskirjade poolt, millega lihtsustatakse tele- ja raadiosisu piiriülest kättesaadavust veebis

Strasbourg, 28. märts 2019

Pärast seda, kui Euroopa Parlament kiitis käesoleva nädala alguses heaks ajakohastatud autoriõiguse eeskirjad, võttis Euroopa Parlament täna vastu veel ühe olulise õigusakti, millega viiakse autoriõiguse eeskirjad digiajastuga vastavusse. Komisjon tunneb direktiivi vastuvõtmise üle heameelt, kuna sellega lihtsustatakse tele- ja raadioprogrammide piiriülest levitamist ja taasedastamist.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel teatasid oma ühisavalduses järgmist:

Me tunneme heameelt televisiooni- ja raadioprogramme käsitleva direktiivi vastuvõtmise üle Euroopa Parlamendis. Tänase hääletusega viime lõpule 2015. aastal algatatud ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamise ning jõuame veel ühe sammu võrra lähemale täielikult toimivale digitaalsele ühtsele turule.

Raadio- ja telesaated pakuvad eurooplastele teavet ning kultuurielamusi ja meelelahutust. Uued eeskirjad võimaldavad sellistele programmidele kogu liidus kultuurilise mitmekesisuse huvides paremat juurdepääsu. Eeskirjad aitavad Euroopa ringhäälinguorganisatsioonidel muuta suure osa oma tele- ja raadioprogrammidest kõigis ELi liikmesriikides internetis kättesaadavaks, tagades samal ajal, et loojad, autorid ja õiguste omajad saavad enda loodud sisu kasutamise eest piisavat tasu.

Uued eeskirjad on eriti olulised 41% eurooplaste jaoks, kes vaatavad telerit veebis, aga ka keelevähemuste ning 20 miljoni ELi kodaniku jaoks, kes elavad välismaal mõnes teises ELi liikmesriigis.

Koos kaasaskantavuse eeskirjadega, mis võimaldavad eurooplastel internetiteenuste pakett reisile kaasa võtta, Marrakechi lepinguga, millega tagatakse pimedate ja nägemispuudega inimeste jaoks parem juurdepääs raamatutele, ning uue autoriõiguse direktiiviga, mille eesmärk on tuua käegakatsutavat kasu kodanikele, loomesektoritele ja ajakirjandusele, jõuab lõpule ulatuslikum algatus, mille eesmärk on ELi autoriõiguse eeskirjad digiajastuga vastavusse viia.”

 

Edasised sammud

Euroopa Liidu Nõukogu peab Euroopa Parlamendis täna vastu võetud teksti ametlikult kinnitama. Pärast uute eeskirjade Euroopa Liidu Teatajas avaldamist on liikmesriikidel aega 24 kuud, et need siseriiklikku õigusesse üle võtta.

 

Taust

2016. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon määruse ettepaneku, et lihtsustada õiguste litsentsimist ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning tele- ja raadioprogrammide taasedastamise puhul. Osana 13. detsembril 2018 saavutatud poliitilisest kokkuleppest leppisid ELi kaasseadusandjad kokku muuta määruse ettepanek direktiiviks.

Selle direktiiviga täiendatakse kehtivat satelliit- ja kaabellevi direktiivi, mis juba lihtsustab teistest liidu liikmesriikidest pärit tele- ja raadioprogrammide piiriülest satelliitlevi ja kaabli kaudu taasedastamist.

Ringhäälinguorganisatsioonide veebiülekandeid käsitlevaid eeskirju kohaldatakse kõigi raadioprogrammide ja teatavate teleprogrammide suhtes (uudistesaated ja aktuaalseid sündmusi käsitlevad programmid ning ringhäälinguorganisatsiooni enda toodetud ja täielikult rahastatud telesaated).

Uued eeskirjad võimaldavad järgmist:

  • nendega nähakse ette ringhäälinguorganisatsioonidele uued võimalused teha teatavad programmid õiguste litsentseerimist lihtsustava päritoluriigi põhimõtte alusel veebiteenuste raames piiriüleselt kättesaadavaks (nt samaaegsed ülekanded, järelvaatamisteenused ja muud põhiülekannet täiendavad teenused, näiteks eelvaated);
  • internetiprotokollipõhise televisiooni, satelliitlevi, maapealse digitaalvõrgu, mobiilsidevõrgu või interneti kaudu pakutakse taasedastamisteenuste abil laiemat valikut raadio- ja telesaateid. Direktiiviga hõlbustatakse õiguste saamist, kohaldades muude kui kaabli kaudu (nt interneti kaudu) edastatavate taasedastamisteenuste suhtes kohustuslikku kollektiivse esindamise süsteemi, lihtsustades nii teiste liikmesriikide raadio- ja televisioonikanalite taasedastamiseks vajalike lubade saamist;
  • nendega antakse õiguskindlus raadio- ja telesaadete edastamiseks otseedastuse kaudu, võimaldades õiguste omanikele maksta piisavat tasu, kui nende teoseid kasutatakse otseedastuse kaudu edastatavates programmides.

 

Lisateave

STATEMENT/19/1888

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar