Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Изявление

Комисията приветства вота на Европейския парламент относно новите правила, улесняващи достъпа до трансгранично радио- и телевизионно съдържание онлайн.

Страсбург, 28 март 2019 r.

След като по-рано тази седмица Европейският парламент одобри модернизираните правила за авторското право, днес той прие друг важен акт, който ще пригоди тези правила към цифровата ера. Комисията приветства положителния вот за директивата, която ще опрости трансграничното разпространение и препредаване на радио- и телевизионни програми.

Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, Андрус Ансип и комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел заявиха в съвместно изявление:

Приветстваме одобряването на Директивата относно радио- и телевизионните програми от страна на Европейския парламент. С днешния вот довършваме модернизирането на правилата на ЕС за авторските права, което започна през 2015 г., и се доближаваме все повече до един напълно функциониращ цифров единен пазар.

Радио- и телевизионните програми са важен източник на информация и културно и развлекателно съдържание за европейските граждани. Новите правила ще улеснят достъпа до такива програми в целия Съюз, което ще се отрази положително на културното многообразие. Те ще улеснят европейските оператори да предоставят голяма част от своите радио- и телевизионни програми онлайн във всички държави от ЕС и едновременно с това ще гарантират адекватно заплащане на творците, авторите и притежателите на права за предоставяното от тях съдържание.

Новите правила ще бъдат от особено значение за 41 % от европейците, които гледат телевизия онлайн, но също и за езиковите малцинства, както и за 20-те милиона граждани на ЕС, които живеят в друга държава от ЕС.

Заедно с правилата за преносимост, които ще позволяват на европейците да запазват своите онлайн абонаменти, когато променят местонахождението си, с прилагането на Договора от Маракеш за улесняване на достъпа до книги за лицата с нарушено зрение, както и на новата Директива за авторското право, която има за цел да доведе до осезаеми ползи за гражданите, творческите сектори и пресата, ние довършваме по-широката си инициатива да пригодим правилата на ЕС в областта на авторското право към цифровата ера.

 

Следващи стъпки

Приетият днес от Европейския парламент текст ще трябва да бъде официално одобрен от Съвета на Европейския съюз. След публикуването му в Официалния вестник на ЕС държавите членки ще разполагат с 24 месеца за транспонирането на новите правила в националното си законодателство.

 

Контекст

През септември 2016 г. Европейската комисия предложи регламент за улесняване на лицензирането на правата за някои излъчвания онлайн на разпространители и оператори на услуги за препредаване на телевизионни и радиопрограми. Като част от политическото споразумение, постигнато на 13 декември 2018 г., съзаконодателите на ЕС постигнаха съгласие за превръщането на предложения регламент в директива.

Тази директива допълва правилата, заложени в действащата Директива относно спътниковото излъчване и кабелното препредаване (Директива 93/83/ЕИО), с която вече бе улеснено трансграничното спътниково излъчване и кабелно препредаване на телевизионни и радиопрограми от други държави членки.

Правилата относно онлайн предаванията на операторите ще се прилагат за всички радиопрограми и за определени телевизионни програми (новинарски емисии, предавания по горещи теми, както и изцяло финансирани собствени продукции).

Новите правила ще предоставят:

  • Нови възможности за радио- и телевизионните оператори на принципа на страната на произход, който улеснява лицензирането на права, за да могат операторите да предлагат някои свои програми онлайн и отвъд националните граници (обхванатите услуги са услуги за симулкастинг, „догонване“ на предаване или допълване на основното предаване с предварителен преглед).
  • По-широк избор на радио- и телевизионни програми, предлагани от услугите за препредаване, чрез IPTV (телевизия през интернет протокол), спътникови, цифрови наземни мобилни мрежи или по интернет. Директивата прилага механизъм за улеснено уреждане на правата — система за задължително колективно управление — спрямо услугите за препредаване, предоставяни чрез средства, различни от кабел (напр. по интернет), което улеснява получаването на разрешения, които са необходими за препредаване на радио- и телевизионни канали от други държави членки.
  • Правна сигурност за предаването на радио- и телевизионни програми чрез пряко въвеждане, за да се гарантира, че носителите на права получават адекватно възнаграждение, когато техните произведения се използват в програми, предавани чрез пряко въвеждане.

 

За допълнителна информация

STATEMENT/19/1888

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar