Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Autoriõiguse reform: komisjonil on hea meel, et Euroopa Parlament hääletas digiajastule sobivate ajakohastatud eeskirjade poolt

Strasbourg, 26. märts 2019

Euroopa Parlament hääletas täna uue autoriõiguse direktiivi poolt. Selle eesmärk on tuua käegakatsutavat kasu kodanikele, kõigile loomesektoritele, ajakirjandusele, teadlastele, haridustöötajatele ja kultuuripärandiga tegelevatele asutustele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel tervitasid seda sündmust ühisavaldusega:

„Meil on hea meel, et Euroopa Parlament kiitis heaks direktiivi autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul. Selle direktiiviga kaitseme loovust digitaalajastul ja tagame ELi kodanikele laialdasema juurdepääsu sisule. Ühtlasi antakse sellega ka uus garantii kodanike sõnavabadusele internetis. Uued normid tugevdavad meie loomemajandust, kus on 11,65 miljonit töökohta, mis annab 6,8% SKPst ja mille väärtus on 915 miljonit eurot aastas.

Tänase hääletustulemusega luuakse tasakaal kõigi osalejate – kasutajate, loojate, autorite ja pressi – huvide vahel ning kehtestatakse samal ajal proportsionaalsed kohustused veebiplatvormidele.

Autoriõiguse direktiiviga kaitstakse sõnavabadust, mis on Euroopa Liidu põhiväärtus. Kasutajatele tagatakse tugev kaitse, näidates selgelt, et olemasolevate teoste kasutamine tsiteerimise, kriitika, arvustamise, karikatuuri ja paroodia eesmärgil on lubatud kõikjal Euroopas. See tähendab, et meeme ja samalaadseid paroodiateoseid võib vabalt kasutada. Kasutajate huve kaitsevad lisaks tõhusad mehhanismid, mis võimaldavad neil kiiresti vaidlustada nende sisu põhjendamatu eemaldamise platvormide poolt.

Samal ajal parandatakse direktiiviga loovisikute positsiooni läbirääkimistes suurte veebiplatvormidega, mis saavad nende loodud sisust kasu. Kirjanikel, ajakirjanikel, lauljatel, muusikutel ja autoritel on lihtsam saavutada paremaid kokkuleppeid kirjastajate ja produtsentidega. Uued normid annavad ka teadusorganisatsioonidele, ülikoolidele, koolidele, raamatukogudele ja muuseumidele parema juurdepääsu internetisisule. Direktiivis võetakse arvesse uusi tehnoloogiaid, et tagada teadlastele parimad võimalused teksti- ja andmekaeveks.

Me täname kõiki asjaosalisi ning eelkõige Euroopa Parlamendi liikmeid ja liikmesriike, kes andsid oma panuse selle tuleviku Euroopa jaoks olulise reformi elluviimiseks.“

Taust

2016. aastal näitasid komisjoni uuringud, et 57% internetikasutajatest loeb ajakirjanduses ilmunud artikleid sotsiaalvõrgustike, teabeagregaatorite või otsingumootorite vahendusel. 47% neist loeb viimaste koostatud väljavõtteid, ilma nendel klõpsamata. Sama suundumust täheldati ka muusika- ja filmitööstuse puhul: 49% ELi internetikasutajatest kuulab muusikat või vaatab audiovisuaalsisu internetis; 15–24aastastest kasutajatest 40% vaatas vähemalt kord nädalas telerit veebis. See suundumus on seejärel plahvatuslikult kasvanud.

Järgmised sammud

Euroopa Liidu Nõukogu peab nüüd täna Euroopa Parlamendis vastu võetud teksti järgmiste nädalate jooksul ametlikult kinnitama. Pärast uute eeskirjade Euroopa Liidu Teatajas avaldamist on liikmesriikidel aega 24 kuud, et need siseriiklikku õigusesse üle võtta.

Taust

Septembris 2016 tegi Euroopa Komisjon digitaalse ühtse turu strateegia raames ettepaneku ajakohastada ELi autoriõiguse norme, et toetada Euroopa kultuuri arengut ja tarbimist.

ELi autoriõiguse reform on Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni jaoks oluline prioriteet. Sellega ajakohastatakse ELi autoriõiguse norme, mis on pärit aastast 2001. Siis ei olnud sotsiaalmeediat, tellitavaid videoteenuseid, muuseumides ei digiteeritud sealseid kunstikollektsioone ja õpetajad ei andnud veebikursusi.

Tänane kokkulepe on osa ulatuslikumast algatusest kohandada ELi autoriõiguse norme digiajastuga. Detsembris 2018 leppisid ELi kaasseadusandjad kokku uutes normides, et Euroopa ringhäälinguorganisatsioonidel oleks lihtsam teha teatavad programmid kättesaadavaks reaalajas või järelvaatamisteenusena. Alates 1. aprillist 2018 saavad eurooplased, kes ostavad või tellivad filme, spordiülekandeid, muusikat, e-raamatuid ja mänge oma koduliikmesriigis, sellele sisule juurdepääsu ka siis, kui nad reisivad teise ELi riiki või viibivad seal ajutiselt.

 

Lisateave

STATEMENT/19/1839

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar