Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE BG

Evropská komise - Prohlášení

Kodex zásad boje proti dezinformacím: Komise zaznamenala pokrok dosažený on-line platformami a vybízí je ke zvýšení úsilí

Brusel 20. března 2019

Evropská komise dnes zveřejnila nejnovější měsíční zprávy společností Google, Twitter a Facebook o pokroku, kterého tyto společnosti dosáhly v únoru při plnění svých závazků v boji proti dezinformacím. Všechny tyto on-line platformy jsou signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a zavázaly se, že budou v období před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 oznamovat, jakého dosáhly pokroku. Měsíční zprávy byly zveřejněny po včerejším jednání mezi Komisí a platformami, na němž se řešila aktuální situace.

Místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, komisař pro bezpečnostní unii Julian King a komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Marija Gabrielová ve společném prohlášení uvedli:

Dnešní setkání a dnes zveřejněné zprávy ukazují, že on-line platformy dělají pokroky. Vedli jsme s nimi konstruktivní diskusi o tom, jak by mohly dále vylepšit své měsíční podávání zpráv, které vyžaduje akční plán proti dezinformacím. Tyto měsíční zprávy o pokroku jsou důležité pro zajištění transparentnosti během volební kampaně.

Všímáme si změn k lepšímu, které popisují únorové zprávy v řadě oblastí. Všechny platformy potvrdily, že jejich nástroje na posuzování transparentnosti politické reklamy budou funkční ještě před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

Jedná se o výrazný úspěch, zejména v takto krátkém časovém úseku, díky kterému se posílí transparentnost placených politických reklam na internetu a zajistí, aby byli voliči spolehlivě informováni v celém průběhu voleb i po nich. Vítáme také skutečnost, že všechny tři platformy přijímají kroky týkající se integrity voleb, které jdou nad rámec konkrétních závazků uvedených v kodexu zásad.

V klíčových oblastech je však třeba, aby všichni signatáři vynaložili další úsilí. Aby mohla Komise posoudit úsilí vynaložené on-line platformami při kontrole umisťování reklamy a lépe porozumět efektivitě opatření namířených proti botům a falešným účtům, potřebuje systematičtější informace.

Vyzýváme on-line platformy, aby spolupracovaly s výzkumnými pracovníky a ověřovateli faktů na přístupu k informacím v reálném čase na veřejně přístupných stránkách, prostřednictvím streamingu a dalších služeb, jakož i k údajům na neautentických účtech, které odhalily a odstranily. Takovýto přístup by mohl pomoci při získávání komplexního a nezávislého obrazu dezinformačních vzorů a tendencí a měl by být udělován při plném dodržování obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Také bychom si chtěli být jisti, že nástroje vyvinuté on-line platformami budou k dispozici ve všech 28 členských státech, nikoli pouze v některých z nich.“ 

 

Hlavní poznatky vyplývající ze zpráv:

  • Google informoval o opatřeních pro lepší kontrolu umisťování reklamy v EU a podrobněji popsal svoji politiku v oblasti transparentnosti volební reklamy, včetně ověření konkrétních požadavků, které musí inzerenti splnit, aby mohli takovou reklamu zadávat. Potvrdil, že v dubnu představí svoji zprávu o transparentnosti reklamy pro evropské volby, která se bude zabývat všemi politickými reklamami na platformě. Dále byly poskytnuty údaje o odstranění značného počtu kanálů YouTube z důvodu porušení jeho politiky ohledně spamů, klamavých praktik, podvodů a vydávání se za jinou osobu. Je třeba, aby Google přišel s dalšími vylepšeními, pokud jde o transparentnost tematické reklamy a vytváření falešných účtů, a aby předložil přesnější informace o YouTube.
  • Facebook informoval o opatřeních na zlepšení kontroly umisťování reklamy a zdůraznil svou novou politiku ohledně dezinformací o očkovacích látkách. Rovněž poskytl další informace o své strategii zaměřené na tematickou reklamu v EU. Facebook potvrdil, že koncem března bude zřízena jeho „knihovna reklam“, což bude veřejně přístupná databáze pro politickou a tematickou reklamu. Tato platforma rovněž oznámila, že v únoru řešila v Rumunsku, Spojeném království a Moldavsku tři případy koordinovaného neautentického chování. Facebook by měl poskytnout více informací o konkrétních akcích proti porušování jeho uživatelských zásad (např. uvedení v omyl nebo neautentické chování).
  • Twitter rozšířil svoji politiku zaměřenou na reklamu v rámci politické kampaně na EU. Tuto politiku, která zahrnuje i proces certifikace, začal uplatňovat dne 11. března. Příslušné reklamy je možné shlédnout na stránkách jeho centra pro transparentnost reklam (Ad Transparency Centre). Twitter musí vykázat lepší výsledky u kontroly umisťování reklam a zároveň Komisi informovat o opatřeních na ochranu svých služeb před škodlivými automatizovanými účty, spamy a dalšími aktivitami.

Další kroky

Dnešní zprávy se týkají opatření, která on-line platformy přijaly v únoru 2019. Díky nim může Komise ověřit, zda budou před evropskými volbami v květnu 2019 zavedeny účinné politiky k zajištění integrity volebního procesu.

Očekává se, že příští zprávy, obsahující opatření přijatá platformami v březnu, budou zveřejněny v polovině dubna. Komise doufá, že jednotlivé platformy dosáhnou v řadě oblastí dalšího pokroku.

Do konce roku 2019 Komise provede komplexní posouzení prvního roku platnosti kodexu. Pokud se ukáže, že výsledky nejsou uspokojivé, může Komise navrhnout další opatření, včetně opatření regulační povahy.

Souvislosti

Cyklus podávání měsíčních zpráv se opírá o kodex a je součástí akčního plánu proti dezinformacím, který Evropská unie přijala v prosinci 2018 za účelem budování kapacit a posílení spolupráce mezi členskými státy a orgány EU, jež by umožnila aktivně bojovat proti nebezpečí plynoucímu z dezinformací.

Signatáři, kteří zprávy podávají, se dobrovolně zavázali dodržovat kodex zásad boje proti dezinformacím v říjnu 2018. První zprávy, které signatáři kodexu předložili, Evropská komise zveřejnila v lednu 2019. Kodex usiluje o dosažení cílů stanovených ve sdělení, které Komise předložila v dubnu 2018, a signatáři se v něm zavazují:

– snížit příjmy z reklamy účtům a internetovým stránkám, které dezinterpretují informace, a poskytnout inzerentům odpovídající bezpečnostní nástroje a informace o internetových stránkách šířících dezinformace,

– umožnit zveřejnění informací o politické reklamě a usilovat o zveřejnění informací o tematické reklamě,

– vypracovat jasnou a veřejně přístupnou politiku v oblasti identity a internetových botů a přijmout opatření k uzavírání falešných účtů,

– poskytnout občanům informace a nástroje, které jim pomohou přijímat informovaná rozhodnutí, usnadnit přístup k různým pohledům na témata veřejného zájmu a zároveň upřednostňovat spolehlivé zdroje,

– zaručit výzkumným pracovníkům přístup k údajům, který je v souladu s ochranou soukromí, aby bylo možné sledovat a lépe chápat šíření a dopad dezinformací.

Komise před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu 2019, monitoruje pokrok, jehož platformy dosáhly při plnění závazků, které jsou před volební kampaní nejdůležitější a nejnaléhavější. Jde o závazky týkající se kontroly umísťování reklamy, politické a tematické reklamy a integrity služeb.

Kodex jde také ruku v ruce s doporučením obsaženým ve volebním balíčku, který předseda Juncker oznámil v projevu o stavu Unie v roce 2018 a jehož cílem je zajistit svobodné, spravedlivé a bezpečné volby do Evropského parlamentu. Mezi opatření uvedená v balíčku patří větší transparentnost politické reklamy na internetu a možnost uvalit sankce za nezákonné použití osobních údajů se záměrem ovlivnit výsledky těchto voleb. Členské státy by měly vytvořit síť vnitrostátní volební spolupráce, jejímiž členy budou příslušné orgány (orgány pověřené organizací voleb, kybernetickou bezpečností, ochranou údajů, orgány prosazování práva apod.), a dále by měly zavést kontaktní místo, které se zapojí do sítě pro volební spolupráci na evropské úrovni. První setkání na evropské úrovni proběhlo dne 21. ledna 2019 a druhé pak dne 27. února 2019. Další setkání se uskuteční dne 4. dubna. Minulý týden oslovila komisařka Jourová vnitrostátní politické strany a vyzvala je, aby zajistily transparentnost politické reklamy, byly připraveny čelit kybernetickým útokům a v průběhu kampaně dodržovaly evropská pravidla ochrany údajů.

Další informace

STATEMENT/19/1757

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar