Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Udtalelse

Fair arbejdskraftmobilitet: Kommissionen glæder sig over den foreløbige aftale, der er indgået om de moderniserede regler for koordinering af sociale sikringsordninger

Bruxelles, den 19. marts 2019

Den foreløbige aftale, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen i dag har indgået, ændrer de europæiske regler for koordinering af sociale sikringsordninger, således at det sikres, at de forbliver retfærdige, klare og lette at håndhæve. Denne aftale ajourfører og beskytter rettighederne for borgere, der flytter til et andet EU-land, og letter samarbejdet mellem de nationale myndigheder. Blandt nyskabelserne vil jobsøgende få mere tid til at finde arbejde i udlandet, og der den omhandler også de behov for langtidspleje, som ældre mennesker, der bor i udlandet, har. De nationale myndigheder får desuden bedre værktøjer til at imødegå misbrug eller svig og kontrollere den sociale sikringsstatus for arbejdstagere, der udstationeres.

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtaler:

"Retten til at bo, arbejde eller studere overalt i Unionen har i 60 år været blandt de mest værdsatte fordele ved EU's indre marked og ville ikke kunne lade sig gøre uden EU's regler for koordinering af social sikring. Det glæder mig, at Europa-Parlamentet og Rådet i dag har indgået en foreløbig aftale om Kommissionens forslag for at sikre, at disse regler forbliver retfærdige, klare og lette at håndhæve. Jeg er særlig begejstret på vegne af vores mange mobile borgere og arbejdstagere, som i kraft af disse moderniserede regler får markant bedre social beskyttelse.

Europa-Kommissionen har igennem de senere år bestræbt sig på at fremme fair arbejdskraftmobilitet for borgere, arbejdstagere og virksomheder og samtidig intensiveret bekæmpelsen af svig. Vi har ændret direktivet om udstationering af arbejdstagere, således at målet om samme løn for samme arbejde på samme sted nu er blevet en realitet. For nylig er vi også nået til enighed om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, der skal sikre, at reglerne håndhæves effektivt. Med dagens foreløbige aftale om koordinering af social sikring har vi nu lagt sidste brik i puslespillet, når det gælder fair arbejdskraftmobilitet i Europa.

Jeg vil gerne takke ordføreren Guillaume Balas, som har forhandlet på vegne af Europa-Parlamentet, og det rumænske formandskab, som har forhandlet på vegne af Rådet."

De næste skridt

Den foreløbige aftale skal nu vedtages formelt i både Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

De enkelte EU-lande fastlægger hver især bestemmelserne for deres eget sociale sikringssystem, herunder hvilke ydelser der udbetales, betingelserne for støtteberettigelse, hvordan ydelserne beregnes, og hvilke bidrag der skal indbetales, og dette gælder for alle sikringsgrene, såsom alderspension, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

For at sikre, at disse grundlæggende rettigheder ikke går tabt, når man rejser eller bor i udlandet, er der i de seneste 60 år blevet indført bestemmelser på EU-plan for at sikre koordineringen af sådanne systemer. Disse regler omfatter alle EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Reglerne er en hjælp til at afgøre, hvilken ordning en mobil borger er omfattet af. Herved undgås det, at en person i en grænseoverskridende situation står uden social beskyttelse eller har dobbeltdækning.

Ca. 17 millioner EU-borgere bor eller arbejder p.t. i en anden medlemsstat, hvilket er dobbelt så mange som for ti år siden. Flere millioner rejser regelmæssigt til andre europæiske lande for at holde ferie, for at arbejde og af familiemæssige årsager.

Kommissionen fremlagde sit forslag om en ajourføring og komplettering af EU-lovgivningen i december 2016 som led i sine bestræbelser på at sikre retfærdighed såvel for de mobile borgere som for skatteyderne og på at tilvejebringe bedre redskaber til samarbejde mellem myndighederne i EU. Især moderniserer de nye regler den eksisterende lovgivning på tre hovedområder: arbejdsløshedsydelser, ydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed samt koordinering af sociale sikringsordninger for udstationerede arbejdstagere. 

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Retfærdighed er kernen i Kommissionens forslag om ajourføring af EU's regler om koordinering af den sociale sikring

Erklæring: Fair arbejdskraftmobilitet: Kommissionen glæder sig over aftalen om Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed

Erklæring fra kommissær Marianne Thyssen om revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere

STATEMENT/19/1613

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar