Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Ilmoitus

Lausuma disinformaatiota koskevista käytännesäännöistä: Komissio pyytää verkkoalustoilta lisätietoja edistymisestä

Bryssel 28. helmikuuta 2019

Komissio julkaisi tänään Facebookin, Googlen ja Twitterin raportit, joissa esitetään niiden tammikuussa 2019 aikaansaama edistyminen disinformaation torjuntaa koskevien sitoumustensa täyttämisessä. Nämä kolme verkkoalustaa ovat allekirjoittaneet disinformaatiota koskevat käytännesäännöt, ja niitä on pyydetty raportoimaan toimistaan kuukausittain toukokuussa 2019 pidettävien EU-vaalien alla.

Komissio on pyytänyt yksityiskohtaisia tietoja seuratakseen erityisesti edistymistä mainossijoittelun valvonnassa, poliittisen mainonnan läpinäkyvyydessä, valetilien sulkemisessa ja automaattisten bottiohjelmien merkintäjärjestelmissä. Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava komission varapuheenjohtaja Andrus Ansip, oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová, turvallisuusunionista vastaava komissaari Julian King ja digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel totesivat yhteisessä lausumassaan seuraavaa:

”Käytännesäännöt allekirjoittaneet verkkoalustat ovat ottaneet Euroopassa käyttöön uudet menettelytavat vaalien eheyden tukemiseksi. Niitä ovat mainossijoittelun parempi valvonta, poliittisen mainonnan avoimuutta edistävät välineet ja toimenpiteet, joiden avulla voidaan tunnistaa ja estää niiden palveluiden epäasiallinen käyttö.

Verkkoalustojen olisi kuitenkin edistyttävä ripeämmin disinformaation torjuntaan liittyvien sitoumustensa täyttämisessä. Ne eivät ole toimittaneet tarpeeksi yksityiskohtaisia tietoja, jotka osoittaisivat, että uusia menettelytapoja ja välineitä otetaan käyttöön riittävän ajoissa ja että niillä on riittävästi resursseja kaikissa EU-maissa. Raporteissa annetaan liian vähän tietoja jo toteutettujen toimenpiteiden todellisista tuloksista.

Verkkoalustat eivät myöskään ole yksilöineet erityisiä vertailuarvoja, jotka mahdollistaisivat edistymisen seurannan ja mittaamisen EU:ssa. Lisäksi toimitettujen tietojen laatu vaihtelee allekirjoittajasta toiseen sen mukaan, mitä sitoumusalueita kukin raportti kattaa. Tämä osoittaa selvästi, että kaikilla allekirjoittajilla on parantamisen varaa.

EU-vaaleja edeltävät vaalikampanjat alkavat toden teolla maaliskuussa. Kehotamme verkkoalustoja vauhdittamaan toimiaan, sillä olemme huolissamme tilanteesta. Facebookin, Googlen ja Twitterin olisi tehostettava ponnistelujaan kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa toukokuun 2019 Euroopan parlamentin vaalien eheys.

Kehotamme niitä myös lujittamaan yhteistyötä faktantarkistajien ja akateemisten tutkijoiden kanssa, jotta disinformaatiokampanjat voidaan havaita ja sisältö, jonka tosiseikat on tarkistettu, saadaan näkyvämmäksi ja levitettyä laajemmalle.”

Allekirjoittajien raporttien keskeiset tulokset:

  • Facebook ei ole raportoinut tammikuussa toteutettujen mainossijoittelun valvontaa koskevien toimiensa tuloksista. Se oli aiemmin ilmoittanut poliittista ja aihekohtaista mainontaa koskevan EU:n laajuisen arkiston olevan käytettävissä maaliskuussa 2019. Raportissa esitetään ajantasaiset tiedot EU:n ulkopuolisten maiden EU:n jäsenvaltioihin kohdistamista häirintätapauksista, muttei kerrota nimenomaisesti Euroopan unionia kohtaan suunnattujen haitallisten toimien vuoksi poistettujen valetilien määrää.
  • Google toimitti jäsenvaltiokohtaiset tiedot tammikuussa toteuttamistaan toimista, joilla pyritään parantamaan mainossijoittelun valvontaa EU:ssa. Toimitetut tiedot eivät kuitenkaan ole riittävän yksityiskohtaisia eikä niistä käy ilmi, miten laajoja disinformaation tai esim. harhaanjohtavan mainonnan torjumiseksi toteutetut toimet ovat olleet. Google julkaisi 29. tammikuuta vaalimainoksia koskevat uudet periaatteet ja alkaa julkaista poliittisen mainosten läpinäkyvyyttä koskevaa raporttia heti, kun vaalimainoksia alkaa ilmestyä. Google ei esittänyt näyttöä palvelujensa eheyttä edistävän toimintalinjansa konkreettisesta täytäntöönpanosta tammikuulta.
  • Twitter ei esittänyt minkäänlaisia mittaustuloksia, jotka koskevat sen sitoumuksia mainossijoittelun valvonnan parantamiseksi. Toisin kuin tammikuun täytäntöönpanoraportissa mainitaan, Twitter lykkäsi mainonnan läpinäkyvyyttä koskevan päätöksen helmikuun raporttiin. Palvelujen eheyden osalta Twitter lisäsi potentiaalisten ulkomaisten operaatioiden arkistoonsa viisi uutta tilikokonaisuutta, joihin kuuluu lukuisia tilejä EU:n ulkopuolisissa maissa. Tilit ovat julkisesti saatavilla ja haettavissa. Se ei kuitenkaan esittänyt tietoja, joilla edistymistä voitaisiin mitata.

Seuraavat toimet

Tänään julkaistuissa raporteissa esitellään verkkoalustojen tammikuussa 2019 toteuttamia toimia. Seuraava, helmikuussa toteutettavat toimet kattava kuukausiraportti julkaistaan maaliskuussa 2019. Komissio pyrkii näin varmistamaan, että vaaliprosessien eheyttä tehokkaasti tukevat toimet toteutetaan ennen toukokuun 2019 EU-vaaleja.

Komissio suorittaa vuoden 2019 loppuun mennessä kattavan arvioinnin käytännesääntöjen ensimmäiseltä 12 kuukauden kaudelta. Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, komissio voi ehdottaa lisätoimia, esimerkiksi uutta lainsäädäntöä.

Tausta

Käytännesääntöjen seuranta on osa disinformaation torjuntaa koskevaa toimintasuunnitelmaa, jonka EU hyväksyi joulukuussa. Tarkoituksena on parantaa valmiuksia ja tehostaa yhteistyötä jäsenmaiden ja EU-instituutioiden välillä, jotta disinformaation aiheuttamiin uhkiin voidaan puuttua ennakoivasti.

Raportit toimittaneet allekirjoittajat sitoutuivat lokakuussa 2018 vapaaehtoisesti noudattamaan käytännesääntöjä. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2019 ensimmäiset raportit, jotka disinformaatiota koskevat käytännesäännöt allekirjoittaneet verkkoalustat toimittivat. Käytännesääntöjen tarkoituksena on saavuttaa komission tiedonannossa huhtikuussa 2018 esitetyt tavoitteet asettamalla lukuisia, viiteen osa-alueeseen keskittyviä sitoumuksia:

  • Poistetaan mainostulot tietoa vääristeleviltä tileiltä ja verkkosivuilta ja tarjotaan mainostajille asianmukaisia turvallisuutta lisääviä välineitä sekä tietoa disinformaatiota levittävistä verkkosivustoista.
  • Mahdollistetaan poliittisen mainonnan taustavaikuttajien julkistaminen ja pyritään myös aihekohtaisen mainonnan taustatahojen julkistamiseen.
  • Varmistetaan, että on olemassa selkeät ja julkiset henkilöllisyyden varmentamista ja botteja koskevat toimintatavat ja pyritään sulkemaan valetilit.
  • Tarjotaan yleisölle tietoa ja välineitä tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi sekä edistetään eri näkökantojen löytämistä yleisen mielenkiinnon kohteena olevista aiheista ja annetaan näkyvyyttä luotettaville lähteille.
  • Tarjotaan yksityisyydensuojasta tinkimättä tutkijoille pääsy tietoon, jotta disinformaation leviämistä ja vaikutuksia voidaan jäljittää ja ymmärtää paremmin.

Komissio tekee tammi-toukokuussa 2019 kuukausittain kohdennettuja välitarkastuksia allekirjoittaneiden verkkoalustojen toimille, joita ne toteuttavat pannakseen täytäntöön ne käytännesääntöjen mukaiset sitoumukset, jotka ovat vaalien eheyden varmistamisen kannalta kaikkein tärkeimmät ja kiireellisimmät. Ne ovat: mainossijoittelun valvonta (sitoumus 1) poliittinen ja aihekohtainen mainonta (sitoumukset 2–4) sekä palvelujen eheys (sitoumukset 5 ja 6).

Käytännesäännöt kulkevat käsi kädessä vaaleja koskevan suosituksen kanssa, josta puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti vuoden 2018 puheessaan unionin tilasta. Tavoitteena on varmistaa, että Euroopan parlamentin vaalit ovat vapaat, oikeudenmukaiset ja turvalliset. Toimenpiteitä ovat muun muassa poliittisen verkkomainonnan läpinäkyvyyden lisääminen ja mahdollisuus määrätä seuraamuksia henkilötietojen laittomasta käytöstä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa EU-vaalien lopputulokseen. Jäsenvaltiot ovat perustaneet tätä varten vaaliyhteistyöverkoston, joka koostuu kansallisista vaali- ja lainvalvontaviranomaisista sekä kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta vastaavista viranomaisista, sekä nimittämään yhteyspiste, joka osallistuu Euroopan tason vaaliyhteistyöverkoston toimintaan. Verkoston ensimmäinen kokous pidettiin 21. tammikuuta 2019 ja toinen 27. helmikuuta 2019.

Lisätietoja

Verkkoalustojen raportit

Lehdistötiedote: Eurooppa, joka suojelee: EU tehostaa toimia disinformaation torjumiseksi

Tietokooste: Disinformaation torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma

 

STATEMENT/19/1379

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar