Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Avaldus

Digitaalsel ühtsel turul hakkavad kehtima uued ELi õigusnormid, et eurooplased saaksid piirüleseid internetioste teha piiranguteta

Brüssel, 30. november 2018

Euroopa Komisjon tegi 2016. aasta mais ettepaneku uue määruse kohta, et lõpetada kõikjal ELis põhjendamatu asukohapõhine tõkestamine internetis. Määrus jõustub 3. detsembril 2018. Eurooplased ei pea enam muretsema, et mõni veebisait nad blokeerib või ümber suunab ainuüksi seetõttu, et nad ise või nende krediitkaart on pärit teisest riigist. Nad saavad internetis kaupu ja teenuseid osta olenemata sellest, kus nad ELis asuvad.

Selle sündmuse tähistamiseks ütlesid digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip, siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska, õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová ning digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel järgmist: 

2015. aastal ei võimaldanud 63% veebisaitidest teha inimestel oste teisest ELi riigist. Seega ei saanud ligikaudu kaks kolmandikku tarbijatest, kes soovisid kaupu osta välismaalt, seda teha. 3. detsembril teeme sellele tavale lõpu. Me soovime tõketeta Euroopat ja see tähendab, et ka internetiostude piirangud tuleb kõrvaldada.

„Koos rändlustasude kaotamise, uute andmekaitsenormide ja kodanike võimalusega kasutada oma veebisisu ka reisimise ajal on põhjendamatu asukohapõhise tõkestamise lõpetamine järjekordne märkimisväärne algatus, mis teeb digitaalse ühtse turu kõigi jaoks teoks ning millel on konkreetsed eelised nii kodanikele kui ka ettevõtjatele.

Tänu uutele normidele on tarbijatel suurem valik tooteid soodsamate hindade ja paremate pakkumistega. Nendest on kasu ka ettevõtjatele, kelle kliendibaas laieneb teistesse riikidesse ning kelle tehingu- ja halduskulud vähenevad. Määrus on osa ELi ulatuslikumast jõupingutusest soodustada ühtsel turul e-kaubandust. Selleks tehakse tarbijate kaitse internetis tugevamaks, piiriülese pakiveo hinnad taskukohasemaks ja lihtsustatakse käibemaksu reegleid, et kaupade ostmine ja müümine internetis oleks hõlpsam.  

Palume nüüd liikmesriikidel teha kõik, et uusi norme saaks tulemuslikult rakendada ja määrust esimesest jõustumispäevast alates täiel määral kohaldada. Kutsume ka üles digitaalsete kaupade ja teenuste müüki ning internetioste reguleerivaid norme ühtlustama. Kõik see on ülivajalik hästi toimiva ja konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu loomiseks.

Järgmised sammud

Määruse nõuete täitmise peavad tagama liikmesriigid ja nad peavad looma vajalikud vahendid, et määrust saaks hakata sujuvalt kohaldama. Eelkõige peavad liikmesriigid määrama asutused nii määruse jõustamiseks kui ka tarbijatele praktilise abi andmiseks. Peale selle peavad liikmesriigid määruse rikkumise korral võtma tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid meetmeid. Komisjon korraldab asukohapõhise tõkestamise määruse esimese läbivaatamise 2020. aasta märtsis. Selle käigus hinnatakse võimalust laiendada kaupade ja teenuste ostmisel kehtivat diskrimineerimiskeeldu ka elektrooniliselt osutatavatele mitteaudiovisuaalteenustele, mille peamine omadus on autoriõigusega kaitstud teostele, näiteks e-raamatutele, muusikale, mängudele ja tarkvarale juurdepääsu andmine. Komisjon analüüsib hoolikalt ka seda, kas muudes valdkondades, nagu transpordi- ja audiovisuaalteenused, esineb veel põhjendamatuid kodakondsusel elukohal või asukohal põhinevaid piiranguid.

Taust

Tarbijate ja ettevõtjate ning eelkõige väikeettevõtjate huvi võimaluste vastu teha kõikjal ELis internetist oste ja seal müüa on üha suurem. Internetis toimuva müügi maht kasvab aastas 22%. Siiski keeldusid kauplejad tihti müümast oma tooteid teisest ELi liikmesriigist pärit klientidele või pakkumast neile sama soodsaid hindu kui kohalikule kliendile.

3. detsembril 2018 jõustuva määruse (EL) 2018/302 (asukohapõhise tõkestamise määrus) eesmärk on anda tarbijatele ja ettevõtjatele ELi siseturul rohkem võimalusi. Eelkõige tähendab see, et tarbijal on võimalik tema kodakondsusest ning elu- või asukohast olenemata osta teises liikmesriigis asuvalt kauplejalt kaupu ja teenuseid selle riigi elanikega samadel tingimustel. Komisjoni 2015. aasta uuringu kohaselt võimaldas vaid 37% veebipoodidest jõuda piiriülesel kliendil ostu vormistamiseks viimasesse makseandmete esitamise etappi. 

Asukohapõhise tõkestamise määrus kuulub terve rea meetmete hulka, mille eesmärk on soodustada ühtsel turul e-kaubandust. Need on näiteks läbivaadatud tarbijakaitsealase koostöö määrus, piiriülest pakivedu käsitlevad uued õigusnormid, uued digilepingute eeskirjad ja uued e-kaubanduse käibemaksu reeglid.

Lisateave

Teabeleht tarbijatele, milles antakse nõu e-kaubanduse võimaluste kõige paremaks kasutamiseks ELis
Asukohapõhise tõkestuse eeskirjade lühiülevaade e-kauplejatele
Küsimused ja vastused asukohapõhise tõkestuse kohta, sh teave uute eeskirjade täitmist tagavatele ametiasutustele ja praktiline abi tarbijatele
Poliitiline kokkulepe – põhjendamatu geoblokeerimise lõpetamine
Poliitiline kokkulepe – postipakkide piiriülese kättetoimetamise muutmine odavamaks
Poliitiline kokkulepe – lihtsamad ja tõhusamad käibemaksu reeglid veebiettevõtetele

STATEMENT/18/6626

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar