Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Uttalande

Vice ordförande Andrus Ansip och kommissionär Mariya Gabriel välkomnar i ett gemensamt uttalande Europaparlamentets omröstning om EU:s nya telekomregler

Bryssel den 14 november 2018

I dag röstade Europaparlamentet ja till att EU ska införa en europeisk kodex för elektronisk kommunikation och ett organ för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, vilket kommissionen föreslog i september 2016, som en del av strategin för den digitala inre marknaden. EU-kommissionens vice ordföranden Andrus Ansip med ansvar för den digitala inre marknaden och EU-kommissionär Mariya Gabriel med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället välkomnade omröstningen i ett gemensamt uttalande:

”I och med dagens omröstning i Europaparlamentet tar vi ett positivt och nödvändigt steg mot en telesektor i EU som klarar av att fullgöra sitt syfte. De nya telereglerna, som nu ska införas, är en viktig byggsten i EU:s digitala framtid och ger upphov till nya digitala rättigheter för EU:s medborgare. De är avgörande för att uppfylla européernas ökande behov av uppkoppling och främjar EU:s konkurrenskraft. De lägger dessutom grunden för utbyggnaden av 5G över hela Europa.

Med dessa regler kommer vi att få snabbare tillgång till radiospektrum, som är en nyckelresurs i mobil kommunikation, och främja investeringar i höghastighetsnät av hög kvalitet i alla delar av EU, även i de avlägsnaste regionerna. Konsumenterna kommer att vara bättre skyddade och får bättre tjänster, oavsett om det gäller vanliga telefonsamtal och sms eller webbaserade tjänster som Skype och WhatsApp. De kommer att få tillgång till kommunikationstjänster, bl.a. allmänt tillgänglig internetanslutning, och tjänster som e-förvaltning, internetbanker och videosamtal.Från och med maj 2019 kommer människor att kunna ringa till andra EU-länder för högst 19 cent per minut och skicka sms för 6 cent. EU-medborgarna kommer också att vara bättre skyddade i nödsituationer via larmnumret 112, bl.a. därför att offentliga varningar kommer att skickas ut till mobiltelefoner.

De nya telereglerna pekar också ut vägen framåt. Låt oss nu visa samma ambitionsnivå när vi uppdaterar direktivet om integritet och elektronisk kommunikation. Vi måste nämligen modernisera sekretessreglerna i den digitala tidsåldern, och snabbt anpassa dem till den allmänna dataskyddsförordningen – den nya världsledande standarden för datasksydd. De kommer också att omfatta vardagsverktyg som IP-telefoni, snabbmeddelanden och webbaserade e-posttjänster.”

Vad händer nu?

Efter dagens godkännande i Europaparlamentet kommer ministerrådet den 3 december att formellt anta direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation och förordningen om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec). Efter offentliggörandet i EU:s officiella tidning har medlemsstaterna två år på sig att införliva kodexen i sin nationella lagstiftning.

Efter Europaparlamentets antagande i dag av Berec-förordningen och rådets antagande den 3 december kommer de nya reglerna att träda i kraft den tredje dagen efter att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning.  Bestämmelserna om samtal inom EU kommer att tillämpas från och med den 15 maj 2019.

Bakgrund

På arbetet, hemma eller vid resor förväntar man sig en internetanslutning som är snabb och tillförlitlig. Nät med mycket hög kapacitet blir allt viktigare för utbildning, hälso- och sjukvård, tillverkning och transport. För att bemöta dessa utmaningar och förbereda oss för EU:s digitala framtid lade kommissionen i september 2016 fram ett förslag till direktiv om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation och förordning om inrättande av organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Kodexen kommer att modernisera EU:s nuvarande teleregler, som senast uppdaterades 2009, och stimulera konkurrensen, vilket driver på investeringar och stärker den inre marknaden och konsumenternas rättigheter.

I juni 2018 nådde medlagstiftarna en politisk överenskommelse om reglerna.

Läs mer

Pressmeddelande: EU negotiators reach a political agreement to update the EU's telecoms rules

Frågor och svar

Faktablad: Spectrum in the European Union

Faktablad: More and better internet connectivity requires investments in high speed and quality networks

Digital Economy and Society Index (DESI) including data on connectivity per country

Mer om telekommunikationer

 

STATEMENT/18/6419

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar